Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Tilskudd til økt kompetanse og nyskapingsevne

Tildelinger 2016/17

Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond behandlet i møte 17. februar 2017 søknader om tilskudd fra kompetansefondet i 2016. Ved søknadsfristens utløp 17. oktober 2016 hadde fondet mottatt til sammen 23 søknader. Av disse gjaldt 17 søknader nye prosjekter, mens 6 søknader gjaldt videreføringer av prosjekter som tidligere er tildelt støtte og som løper over flere år. Det ble til sammen bevilget 6,5 mill. kroner fordelt på 8 nye prosjekter samt videreføringene.

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond har inngått et samarbeid med Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør. Etter dialog mellom kompetansefondet og sparebankstiftelsen har styrene vedtatt å dele tilsagnene i to like deler. Etter vedtak i sparebankstiftelsens styre har kompetansefondets tilskudd til nye prosjekter dermed utløst tilsvarende støtte fra sparebankstiftelsen. Samlet støtte til nye prosjekter er dermed det dobbelte av det som fremgår av tabellen under.

Klikk her for å se tildelinger i 2016 og 2017.

Utlysning av midler 2017

Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond har bestemt at det er grunnlag for utdeling av inntil 10 mill. kroner vinteren 2018. Av dette avsettes inntil 4,3 mill. kroner til oppfølging av igangsatte prosjekter. Til nye prosjekter avsettes om lag 5,7 mill. kroner.

Søknadsfristen er 16. oktober 2017.

Midler ønskes tildelt til prosjekter som benytter kunnskapsbasert kompetanse for å kunne bidra til gode levekår i Aust-Agder.

Kompetansefondets formål er å bidra til økt kompetanse og nyskapingsevne i Aust-Agder og til sikring og etablering av arbeidsplasser og gode levekår, herunder bidra til å styrke og videreutvikle Universitetet i Agder. Fondet søker denne gang prosjekter som kan bidra til gode levekår, for eksempel gjennom å øke deltagelsen i arbeidslivet. I denne forbindelse inkluderer levekårsbegrepet bl.a.:

  • God tilgang til arbeid og utdanningsmuligheter.
  • Sosial sikkerhet og videreutvikling av helse- og omsorgstjenester mv.
  • Økt trygghet og redusert kriminalitet.
  • Lavt konfliktnivå mellom generasjoner, religiøse samfunn og etniske grupper.
  • God tilgang til natur og friluftsområder.
  • God tilgang til fritidsaktiviteter og kulturtilbud.

Ettersom deltagelse i arbeidslivet har vesentlig betydning for livskvalitet og levekår kan det være særlig aktuelt å koble disse temaene med hverandre.

I henhold til vedtektene kan tilskudd gis til offentlige eller private forskningsinstitusjoner, utdanningsinstitusjoner på nivå over videregående skole, kommuner og offentlige og private foretak. Enkeltpersoner kan søke under forutsetning av at det blir etablert en organisasjon hvis søknaden blir imøtekommet. Søkere må ha bosteds-/forretningsadresse eller aktivitet i Aust-Agder.

Prosjekter som mottar støtte skal utvikle kunnskap og kompetanse på nivå over videregående skole. Kompetansen skal ha påvisbar nytte enten for institusjonens egen utvikling, lokalt næringsliv eller lokalforvaltningen.

Tilskuddene skal gis til målrettede tiltak og være tidsavgrenset. Det kan ikke gis tilskudd til en institusjons ordinære drift. Tilskuddene må tildeles innenfor rammene av statsstøtteregelverket. Det tas sikte på at styret behandler søknadene i løpet av februar 2018.

Det er utarbeidet et eget søknadsskjema som forutsettes utfylt av søkere. Søknadsskjema finnes på www.aaukf.no.

Spørsmål knyttet til utlysningen kan rettes til daglig leder John G. Bergh på telefon 900 11 693 og e-post john.g.bergh@austagderfk.no eller rådgiver Dag Ole Teigen på telefon 971 59 316 og e-post dag.ole.teigen@austagderfk.no.

Søknad sendes innen 16. oktober 2017.

Stiftelsen Aust-Agder utviklings- og kompetansefond ble opprettet 8. september 2003. Bak stiftelsen står fylkets 15 kommuner. Stiftelsens formål er å bidra til økt kompetanse og nyskapingsevne i Aust-Agder, samt sikre og etablere arbeidsplasser og gode levekår i regionen.

Aust-Agder fylkeskommune utgjør fondets sekretariat. Her finner du opplysninger om fondet, vedtekter, strategier, søknadsfrister og skjema.

Tildelinger 2015

Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond behandlet i møte 19. februar 2016 søknader om tilskudd fra fondet i 2015. Ved søknadsfristens utløp 15. oktober hadde fondet mottatt til sammen 53 søknader. Av disse gjaldt 46 søknader nye prosjekter, mens 7 søknader gjaldt videreføringer av prosjekter som tidligere er tildelt støtte og som løper over flere år. Det ble til sammen bevilget 11,9 mill. kroner fordelt på 11 nye prosjekter samt videreføringene.

Klikk her for å se tildelinger i 2015.

 

Årsberetning 2016

Last ned PDF eller se den på ISSUU Les om: Formål og bakgrunn Rådsforsamling, styre og administrasjon NYMO AS Envirotech Solutions Agderprosjektet Virksomheten Økonomi Revisors...

les mer

Årsberetning 2015

Summen av grunnkapital, tilleggskapital og bufferkapital utgjorde i 2015 om lag 377 mill. kroner. I tillegg er det avsatt til sammen 22 mill. kroner til utdeling for 2015 og 2016. Når en tar hensyn til inndratte tilskudd, utgjør utdelingene fra 2004-2015 til sammen...

les mer