Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Tilskudd til økt kompetanse og nyskapingsevne

Utlysning 2015

Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond har bestemt at det er grunnlag for utdeling av inntil 12 mill. kroner vinteren 2016. Av dette avsettes inntil 6 mill. kroner til oppfølging av igangsatte prosjekter. Til nye prosjekter avsettes om lag 6 mill. kroner.

Søknadsfristen er 15. oktober 2015.

Midler ønskes tildelt til prosjekter og piloter som kan bidra til forskningsbasert innovasjon og kunnskapsutvikling som bidrar til nyskapingsevne i fylket.

Kompetansefondets formål er å bidra til økt kompetanse og nyskapingsevne i Aust-Agder og til sikring og etablering av arbeidsplasser og gode levekår, herunder bidra til å styrke og videreutvikle Universitetet i Agder. Fondet søker denne gang prosjekter og piloter som vil bidra til at Agder blir en konkurransedyktig region som er preget av høy innovasjonsgrad og kunnskapsintensive arbeidsplasser.

I henhold til vedtektene kan tilskudd gis til offentlige eller private forskningsinstitusjoner, utdanningsinstitusjoner på nivå over videregående skole, kommuner og offentlige og private foretak. Enkeltpersoner kan søke under forutsetning av at det blir etablert en organisasjon hvis søknaden blir imøtekommet. Søknadene bør som hovedregel komme fra bedrifter, næringer eller klynger med aktivitet i fylket. Man bør være tilknyttet et FoU-miljø som er aktive bidragsytere i prosjektet. Det er imidlertid ikke et krav at FoU-miljøet er lokalisert i fylket.

Prosjekter som mottar støtte skal utvikle kunnskap og kompetanse på høyere nivå ut over videregående skoles nivå. Kompetansen skal ha påvisbar nytte enten for institusjonens egen utvikling og/eller lokalt næringsliv og/eller lokalforvaltningen.

Tilskuddene skal gis til målrettede tiltak og være tidsavgrenset. Det kan ikke gis tilskudd til en institusjons ordinære drift. Tilskuddene må tildeles innenfor rammene av statsstøtteregelverket. Det tas sikte på at styret behandler søknadene i løpet av februar 2016.

Det er utarbeidet eget søknadsskjema som forutsettes utfylt av søkere. Søknadsskjema kan fylles ut direkte i nettleseren  her.

Spørsmål knyttet til utlysningen fås ved henvendelse til daglig leder John G. Bergh på telefon 900 11 693 og e-post john.g.bergh@austagderfk.no eller rådgiver Dag Ole Teigen på telefon 971 59 316 og e-post dag.ole.teigen@austagderfk.no.

Søknad sendes inn her innen 15. oktober 2015.


Stiftelsen Aust-Agder utviklings- og kompetansefond ble opprettet 8. september 2003. Bak stiftelsen står fylkets 15 kommuner. Stiftelsens formål er å bidra til økt kompetanse og nyskapingsevne i Aust-Agder, samt sikre og etablere arbeidsplasser og gode levekår i regionen.

Aust-Agder fylkeskommune utgjør fondets sekretariat. Her finner du opplysninger om fondet, vedtekter, strategier, søknadsfrister og skjema.

Tildelinger 2015

Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond behandlet i møte 19. februar 2016 søknader om tilskudd fra fondet i 2015. Ved søknadsfristens utløp 15. oktober hadde fondet mottatt til sammen 53 søknader. Av disse gjaldt 46 søknader nye prosjekter, mens 7 søknader gjaldt videreføringer av prosjekter som tidligere er tildelt støtte og som løper over flere år. Det ble til sammen bevilget 11,9 mill. kroner fordelt på 11 nye prosjekter samt videreføringene.

Klikk her for å se tildelinger i 2015.

 

Årsberetning 2014

For 2014 er det en samlet avkastning på kapital på 36 339 356 kroner. Driftskostnadene var på 899 385 kroner. Dette gir et resultat på 35 439 971 kroner. Last ned PDF eller se den på ISSUU. Les om: Formål og bakgrunn Rådsforsamling, styre og administrasjon Ung i... les mer