Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefondavholdt styremøte 11. mars 2009  på Universitetet i Agder i Grimstad.

Tilstede var:
Styrets leder Atle Svendal
Marion Bojanowski
Unni Holthe Svensen
Erling Holm

Forfall:

Sigbjørg Næss hadde meldt forfall og varamann Kay Jeiskelid kunne ikke møte. Rolf Urfjell hadde meldt forfall og varamann Kristin Berthelsen  kunne ikke møte.Arne Thomassen møtte ikke.

Dessuten møtte:
Ass. fylkesrådmann John G. Bergh, rådgiver Hilde Bergersen og konsulentUnni Hushovd. Møtet ble ledet av styrets leder Atle Svendal. Før styremøtet var det en presentasjon av Universitetet  i Agder, Kampus Grimstad.

Følgende deltok fra UiA:

Jon P. Knudsen – dekan Økonomi og samfunnsvitenskap
Bjørn Inge Kvinlaug – økonomikonsulent Helse- og idrettsfag
Magne Aa. Knudsen – fak.dir Teknologi- og realfag
Rune Fensli – førsteamanuensis IKT
Andreas Prinz – instituttleder IKT/Teknologi- og realfag
Frank Reichert – dekan Teknologi- og realfag

 

Følgende saker ble behandlet:

1.     Godkjenning av protokoll fra styremøte 26.11.2008.

 

Protokoll fra styremøte 26.11.2008 ble godkjent og underskrevet.

 

 

2.     Avkastning av fondets kapital pr. 31.12.2008 og 31.01.09.

 

Sekretariatet fremmer slikt forslag til

 

v e d t a k :

      Styret tar saken til etterretning.

 

—————————-

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

 

 

3.     Fullmakt durasjon – kapitalforvaltningsstrategien

 

Sekretariatet fremmer slikt forslag til

 

v e d t a k :

Styret gir daglig leder i samråd med styreleder fullmakt til å redusere durasjonen for norske obligasjoner fra 3år til 2 år i vedtatt kapitalforvaltningsstrategi for 2009 for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond.

 

—————————-

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

 

 

4.     Oppfølging av tildelte tilskudd.

 

Sekretariatet fremmer slikt forslag til

 

v e d t a k :

      Styret tar sak om oppfølging av tildelte tilskudd til etterretning.

 

—————————

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

 

5.         Den økonomiske situasjonen i fondet.

 

Sekretariatet fremmer slikt forslag til

 

v e d t a k :

  1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vedtar at det ikke skal deles ut midler høsten 2009 i henhold til stiftelsen formål.
  2. Eventuell utdeling av midler i 2010 vurderes i forbindelse med regnskapsresultatet for 2009.
  3. Styret ber om at det utarbeides en strategi for oppbygging av bufferfond.

 

 

—————————-

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

 

 

6.     Eventuelt.

 

Følgende saker ble drøftet:

 

  • Strategier for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond  ble diskutert.  Det var enighet om å kommer tilbake til saken senere i 2009.

 

  • Enighet om å sende ut en pressemelding til media og et brev til kommunene og andre store aktører med informasjon om at det ikke blir utdeling av midler i 2009 og at det er usikkerhet også knyttet til utdeling i 2010.

 

  • Foreløpig årsregnskap for 2008 ble delt ut og gjennomgått.

 

  • Enighet om å lage en brosjyre med årsberetning og regnskap for 2008.

 

Neste styremøte er berammet til 13. mai 2009 på fylkeshuset.

Arendal, 11. mars 2009