Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefondavholdt styremøte 13. mai 2009 på Fylkeshuset, Arendal.

Tilstede var:
Styrets lederAtle Svendal
Rolf Urfjell
Erling Holm
Unni Holthe Svensen
Sigbjørg Næss

Forfall:
Arne Thomassen og varamann Åshild Martinussen kunne ikke møte.
MarionBojanowski og varamann Bernt Skutlaberg kunne ikke møte.

Dessuten møtte:
Daglig lederJohn G. Bergh, rådgiver Hilde Bergersen og konsulentUnni Hushovd.

Før behandling av sakene ble det gitt en presentasjon av:

Forvaltningen av norske aksjer v/Jesper Nygård, Alfred Berg Kapitalforvaltning AS.

Møtet ble ledet av styrets lederAtle Svendal

Følgende saker ble behandlet:

 

7.     Godkjenning av protokoll fra styremøte 11.mars 2009.

 

Protokoll fra styremøte 11. mars 2009 ble godkjent.

 

8.     Regnskap 2008

 

Sekretariatet fremmer slikt forslag til

 

v e d t a k :

 

  1. Regnskap 2008 for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond godkjennes og oversendes rådsforsamlingen.
  2. Fri egenkapital styrkes med 150 000 kroner fra tilskudd som er trukket tilbake.
  3. Årets negative resultat på kr. 12 624 713 dekkes inn ved at det trekkes:
  • Kr 6 216 189 fra bufferfondet,
  • Kr 4 150 000 fra fri egenkapital og
  • Kr 2 258 524 fra tilleggskapitalen.

—————————-

 

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

 

 

9.     Årsberetning 2008

 

 

Sekretariatet fremmer slikt forslag til

 

v e d t a k :

Årsberetning 2008 for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond godkjennes og  oversendes rådsforsamlingen.

 

—————————-

 

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

 

10.   Endring av vedtekter

 

 

Sekretariatet fremmer slikt forslag til

 

v e d t a k :

Vedlagte forslag til vedtekter for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vedtas.

 

—————————-

 

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

 

11.   Avkastning pr. 31.03.2009 på fondets kapital

 

 

Sekretariatet fremmer slikt forslag til

 

v e d t a k :

     Styret tar saken til etterretning.

 

—————————-

 

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

 

12.   Oppfølging av tildelte tilskudd.

 

Sekretariatet fremmer slikt forslag til

 

v e d t a k :

      Styret tar sak om oppfølging av tildelte tilskudd til etterretning.

 

—————————

Styreleder fremmet forslag om nytt punkt 2 og 3:

 

Lillesand kommune gis en frist til 29.05.2009 med å sende inn revisorbekreftet regnskap for prosjektet, hvis ikke trekkes tilskuddet tilbake.

Tilskuddet til AT Skog til prosjektet ”Naturbasert reiseliv” trekkes tilbake.

Sekretariatets forslag til punkt 1 og styreleders forslag til punkt 2 og 3 ble enstemmig vedtatt.

 

—————————

 

Dermed var følgende vedtatt:

 

  1. Styret tar sak om oppfølging av tildelte tilskudd til etterretning.
  2. Lillesand kommune gis en frist til 29.05.2009 med å sende inn revisorbekreftet regnskap for prosjektet, hvis ikke trekkes tilskuddet tilbake.
  3. Tilskuddet til AT Skog til prosjektet ”Naturbasert reiseliv” trekkes tilbake.

 

13.   Forsknings- og utviklingsstrategi for Agder.

 

Sekretariatet fremmer slikt forslag til

 

v e d t a k :

       Styret slutter seg til vedlagte forsknings- og utviklingsstrategi for Agder.

 

—————————

Styreleder fremmet nytt forslag til vedtak:

 

Styret tar vedlagte forsknings- og utviklingsstrategi for Agder til etterretning.

Styrelederes forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

 

—————————

Dermed var følgende vedtatt:

    

Styret tar vedlagte forsknings- og utviklingsstrategi for Agder til etterretning.

   

Eventuelt.

 

●  Orientering om rådsforsamling 12. juni 2009. Leder av rådsforsamlingen forespørres om det er ønskelig at Pensjon og Finans v/Espen Kløwgir en orientering om kapitalforvaltningen i rådsforsamlingen.

 

●  Orientering om fellesmøte med Sørlandets kompetansefond 23. sept. 2009 på Clarion  Tyholmen Hotell. SSHF ved direktør Jan Roger Olsen er forespurt om å holde innlegg.

Arendal, 13. mai 2009