Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefondavholdt styremøte 23. september 2009 på Tyholmen Hotel, Arendal.

Tilstede var:
Styrets leder Atle Svendal
Marion Bojanowski
Unni Holthe Svensen
Rolf Urfjell
Arne Thomassen
Angrim Flaten

Forfall:

Erling Holm hadde meldt forfall og varamann Angrim Flaten møtte.
Sigbjørg Næss hadde meldt forfall og varamann Kay Jeiskelid  kunne ikke møte.

Dessuten møtte: Ass. fylkesrådmann John G. Bergh, rådgiver Hilde Bergersen og konsulentUnni Hushovd.

Møtet ble ledet av styrets leder Atle Svendal.

Følgende saker ble behandlet:

14.   Godkjenning av protokoll fra styremøte 13.05.2009.

 

Protokoll fra styremøte 13. mai 2009 ble godkjent og underskrevet .

15.   Avkastning pr. 31.08.2009 på fondets kapital.

 

Sekretariatet fremmer slikt forslag til

 

v e d t a k :

      Styret tar saken til etterretning.

 

—————————-

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

 

 

16.   Oppfølging av tildelte tilskudd.

 

Sekretariatet fremmer slikt forslag til

 

v e d t a k :

      Styret tar sak om oppfølging av tildelte tilskudd til etterretning.

 

—————————

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

 

17.   Igangsetting av anskaffelsesprosess for valg av forvalter for eiendomsfond.

 

Sekretariatet fremmer slikt forslag til

 

v e d t a k :

Styret gir sekretariatet fullmakt til å igangsette en anskaffelsesprosess for valg av forvaltere for eiendomsfond.  I anbudsdokumentene tas det forbehold om at valg av forvalter er betinget av at styret i styremøte 25.11.09 vedtar eiendom som ny aktivaklasse for kompetansefondet og at slik plassering skal godkjennes av styret i egen sak.

 

—————————-

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

 

 

18.   Endring av vedtektene.

 

Sekretariatet fremmer slikt forslag til

 

v e d t a k :

      Vedlagte forslag til endring av vedtektenes §4 Formål vedtas.

—————————

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt med tilføyelse av at vedtaket legges fram for rådsforsamlingen som en orienteringssak.

 

Dermed var følgende vedtatt:

Vedlagte forslag til endring av vedtektenes §4 Formål vedtas.

Vedtaket legges fram for rådsforsamlingen som en orienteringssak.

 

18.   Eventuelt.

 

Følgende saker ble drøftet:

●     Det var lagt frem et notat vedrørende Strategi for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond.

Notatet ble diskutert og det vil bli lagt frem et konkret forslag til strategi som diskusjonsgrunnlag på neste møte.

●     Styrets leder tok opp godtgjørelsesreglementet.

Sekretariatet kommer tilbake til saken.

●     Avtalen med Pensjon &  Finans går ut 23.12.2009.

Det er satt i gang en anskaffelsesprosess av rådgivingstjenesten til kompetansefondet.

●     Daglig leder informerte om at Hilde Bergersen har fått ny jobb i fylkeskommunen.

Etter styremøtet ble det avholdt fellesmøte med Sørlandets kompetansefond som ble avsluttet med middag.

Neste styremøte er berammet til 11. november 2009, kl. 12.00 på fylkeshuset, Arendal.

Arendal, 24. september 2009