Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefondavholdt styremøte 11. november 2009 på Fylkeshuset, Arendal.

Tilstede var:
Styrets leder Atle Svendal
Marion Bojanowski
Unni Holthe Svensen
Rolf Urfjell
Arne Thomassen
Erling Holm

Forfall:
Sigbjørg Næss hadde meldt forfall og varamann Kay Jeiskelid  kunne ikke møte.

Dessuten møtte:
Daglig leder John G. Bergh, rådgiver Bodil Lindestad og konsulentUnni Hushovd.

Før behandlingen av sak 23 hadde  Espen  Kløw, Pensjon & Finans, en gjennomgang av fondets forvaltningsstrategi. Møtet ble ledet av styrets leder Atle Svendal. 

Følgende saker ble behandlet:

20.   Godkjenning av protokoll fra styremøte 23.09.2009.

 

Protokoll fra styremøte 23.09. 2009 ble godkjent og underskrevet .

 

21.   Ungdommens Kompetansehus – Søknad om godkjenning av endret prosjekt.

 

Sekretariatet fremmer slikt forslag til

 

v e d t a k :

  1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond godkjenner endret innhold i ”Ungdommens Kompetansehus” og opprettholder tilskudd på kr 200.000,-. Hvorav kr 50.000,- er utbetalt.
  2. Det forutsettes fullfinansiering i henhold til søknad datert 23.09.09.
  3. Tilsagnsfristen settes til 1.10.2010.

 

—————————-

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

 

22.   Oppfølging av tildelte tilskudd.

 

Sekretariatet fremmer slikt forslag til

 

v e d t a k :

      Styret tar sak om oppfølging av tildelte tilskudd til etterretning.

 

—————————

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

 

23.   Avkastning pr. 30.09.2009 på fondets kapital.

 

Sekretariatet fremmer slikt forslag til

 

v e d t a k :

      Styret tar saken til etterretning.

 

—————————-

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

 

24.    Eventuelt

 

NOTAT – Strategi for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond.

 

Notatet  ble diskutert og administrasjonen tar med seg synspunktene i saken til videre

behandling.

Neste styremøte er berammet til 16. desember 2009, kl. 12.00 på fylkeshuset, Arendal.

Arendal, 11. november  2009