Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefondavholdt styremøte 16. desember 2009 på Fylkeshuset, Arendal.

Tilstede var:
Styrets leder Atle Svendal
Marion Bojanowski
Arne Thomassen
Erling Holm

Forfall:
Sigbjørg Næss hadde meldt forfall og varamann Kay Jeiskelid  kunne ikke møte.
Unni Holthe Svensen hadde meldt forfall og varamann Ingrid Skårmo  kunne ikke møte.
Rolf Urfjell hadde meldt forfall og varamann Kristin Berthelsen  kunne ikke møte.

Dessuten møtte:
Daglig leder John G. Bergh, rådgiver Bodil Lindestad og konsulentUnni Hushovd.

Møtet ble innledet med en presentasjon av Luftfartshøyskolen Sør v/Sigurd Auestad.
Før behandling av sakene hadde  Espen  Kløw, Pensjon & Finans, en gjennomgang om forvaltning av eiendomsfond.

Møtet ble ledet av styrets leder Atle Svendal.

 

Følgende saker ble behandlet:

 

25.   Godkjenning av protokoll fra styremøte 11.11.2009.

 

Protokoll fra styremøte 11.11. 2009 ble godkjent og underskrevet .

 

26.   Kapitalforvaltningsstrategi for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond.

 

Sekretariatet fremmer slikt forslag til

 

v e d t a k :

Vedlagte forslag til Kapitalforvaltningsstrategi for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vedtas.

 

—————————-

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

 

27.   Avtale om forvaltning av eiendomsfond.

 

Sekretariatet fremmer slikt forslag til

 

v e d t a k :

  1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vedtar å investere inntil 28 millioner kroner i eiendomsfond.
  2. Det inngås avtale med DnB NOR/Vital vedrørende forvaltning av eiendomsfond.

 

—————————-

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

 

28.   Avkastning pr. 30.10.2009 på fondets kapital.

 

Sekretariatet fremmer slikt forslag til

 

v e d t a k :

      Styret tar saken til etterretning.

 

—————————-

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

 

29.   Strategi for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond.

 

Sekretariatet fremmer slikt forslag til

 

v e d t a k :

      Vedlagte forslag til Strategi for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vedtas.

—————————-

Styrets leder foreslo følgende forslag til

v e d t a k:

Saken utsettes.

 

—————————-

Styreleders forslag  ble enstemmig vedtatt.

 

 

30.   Oppfølging av tildelte tilskudd.

 

Sekretariatet fremmer slikt forslag til

 

v e d t a k :

      Styret tar sak om oppfølging av tildelte tilskudd til etterretning.

 

—————————

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

 

 

31.   Avtale om kjøp av rådgivningstjenester.

 

Sekretariatet fremmer slikt forslag til

 

v e d t a k :

  1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond inngår avtale med Gabler Wassum AS om kjøp av rådgivningstjenester basert på innlevert tilbud pr. 2. desember 2009.
  2. Daglig leder gis fullmakt til å undertegne avtale.

 

—————————

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

 

32.   Møte- og aktivitetsplan 2010

 

Sekretariatet fremmer slikt forslag til

 

v e d t a k :

Styret godkjenner framlagte møte- og aktivitetsplan for 2010.

—————————-

Styrets leder foreslo følgende forslag til

v e d t a k:

Saken utsettes.

 

—————————-

Styreleders forslag  ble enstemmig vedtatt.

 

33.   Vedtekter for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond.

 

Sekretariatet fremmer slikt forslag til

 

v e d t a k :

Vedlagte forslag til vedtekter for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vedtas.

 

—————————

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

 

 

34.    Eventuelt

Neste styremøte er berammet til 17. mars 2010, kl. 12.00 på fylkeshuset, Arendal.

 

 

Arendal, 16. desember  2009