Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefondavholdt styremøte 17. mars 2010 på Fylkeshuset, Arendal.

Tilstede var:
Styrets leder Atle Svendal
Marion Bojanowski
Arne Thomassen
Unni Holthe Svensen
Sigbjørg Næss
Rolf Urfjell

Forfall:

Erling Holm hadde meldt forfall og varamann Angrim Flaten  kunne ikke møte.

Dessuten møtte: Daglig leder John G. Bergh, rådgiver Bodil Lindestad og konsulentUnni Hushovd.

Møtet ble innledet med en presentasjon av Gabler Wassum v/Olav Øverland og Jonas Osland.

Møtet ble ledet av styrets leder Atle Svendal.

Følgende saker ble behandlet:

01.   Godkjenning av protokoll fra styremøte 16.12.2009.

 

Protokoll fra styremøte 16.12.09  ble godkjent.

02.   Ny strategi for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond.

Sekretariatet fremmer slikt forslag til

 

v e d t a k :

Vedlagte forslag til Strategi for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vedtas.

 

—————————-

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

03.   Møte- og aktivitetsplan for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond.

 

Sekretariatet fremmer slikt forslag til

 

v e d t a k :

Sekretariatet foreslår at følgende møteplan legges til grunn for 2010:

 

MØTEPLAN   2010
Dato Tid Møte Sted Tema
2. juni Kl 1200 Styremøte Fylkeshuset DnB NOR/Vital Eiendomsfond
18. juni Kl 1000 Rådsforsamling Fylkeshuset  
23. september Kl 1200 Styremøte Sørlandets kompetanse-fond Fellesmøte med Sørlandets kompetansefond.

VRI og Regionale forskningsfond

24. november Kl 1200 Styremøte Fylkeshuset Sparebanken Sør

 

 

—————————-

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

 

04.   Sørlandet Kunnskapshavn – Godkjenning av endret prosjekt.

 

Sekretariatet fremmer slikt forslag til

 

v e d t a k :

  1. Styret godkjenner at tilskudd på kroner 1 000 000 for tilsagn 2007/05 ”Sørlandet Kunnskapshavn” kan utbetales basert på fremlagt dokumentasjon.
  2. Styret innvilger utsatt frist for tilsagn 2008/06 forprosjekt ”Utvikling av vitensenteret i Sørlandet kunnskapshavn” fram til 01.01.2012.

 

—————————-

Styrets leder Atle Svendal ble erklært inhabil i saken og fratrådte under behandlingen.

Nestleder Marion Bojanowski  ledet møte i denne saken.

—————————-

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

05.   Oppfølging av tildelte tilskudd.

 

Sekretariatet fremmer slikt forslag til

 

v e d t a k :

      Styret tar sak om oppfølging av tildelte tilskudd til etterretning.

 

—————————

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

 

06.   Avkastning på fondets kapital pr. 31.12.2009.

 

Sekretariatet fremmer slikt forslag til

 

v e d t a k :

      Styret tar saken til etterretning.

—————————-

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

 

07.   Avkastning pr. 31.1.2010 på fondets kapital.

 

Sekretariatet fremmer slikt forslag til

 

v e d t a k :

      Styret tar saken til etterretning.

 

—————————

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

 

08.   Den økonomiske situasjonen i fondet.

 

Sekretariatet fremmer slikt forslag til

 

v e d t a k :

  1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vedtar at overskuddet for 2009 skal anvendes til å opprettholde realverdien på grunnkapitalen og til oppbygging av bufferkapital.

 

  1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vedtar at det ikke skal deles ut midler høsten 2010 i henhold til stiftelsen formål.

 

—————————

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

09.    Eventuelt

Under eventuelt var det en gjennomgang av

–  foreløpige regnskapstall for 2009

–  godtgjørelse til styret

–  forslag til pressemelding i forbindelse med sak 08-2010

–  situasjonen i Cultiva og forholdet til Stiftelsesstyret

Det ble videre bestemt at årsmelding og regnskap for 2009 skal trykkes som egen publikasjon.

Neste styremøte er berammet til 2.juni 2010, kl. 12.00 på fylkeshuset, Arendal.

 

 

Arendal, 17. mars 2010