Møte i rådsforsamlingen ble avholdt på Fylkeshuset i Arendal, 18. juni 2010.

Følgende møtte som representant for sin kommune:                                          

Arendal kommune                 v/ Torill Rolstad Larsen

Birkenes kommune                v/ Arild Espegren

Bygland kommune                 v/ Sigbjørn Horverak

Evje og Hornnes kommune    v/Bjørn Ropstad

Froland kommune                  v/ Sigmund Pedersen

Gjerstad kommune                 v/Rune Hagestrand

Grimstad kommune               v/ Hans Antonsen

Iveland kommune                  v/ Ole Magne Omdal

Lillesand kommune                v/ Arne Thomassen

Tvedestrand kommune          v/ Jan Dukene

Valle kommune                      v/Pål Dale

Vegårshei kommune              v/Maya Twedt Berli

Åmli kommune                      v/Terje Beruldsen (for Tellef Olstad)

Kommunene Bykle og Risør var ikke representert på møtet.

Dessuten møtte: Styreleder Atle Svendal og daglig leder John G. Bergh.

 

Følgende saker ble behandlet:

 

Rådsforsamlingens leder Torill Rolstad Larsen ønsket velkommen til møtet i rådsforsamlingen.

 

 1. Godkjenning av  innkalling og saksliste

 

Innkalling og forslag til saksliste ble godkjent.

 

 1. Godkjenning av innkalling og saksliste

 

Innkalling og forslag til saksliste ble godkjent.

 

 1. Valg av 2 til å underskrive protokollen

 

Arild Espegren og Maya Twedt Berli ble valgt til å underskrive protokollen.

4.  Aust-Agder utviklings- og kompetansefond – regnskap 2009.

 

Saksforelegg var utsendt med slikt forslag til

 

v e d t a k :

Regnskap 2009 for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond tas til etterretning.

 

——————————–

Tilrådningen fra styret ble enstemmig vedtatt.

 

5.  Aust-Agder utviklings- og kompetansefond – årsberetning for 2009

 

Saksforelegg var utsendt med slik forslag til

 

v e d t a k :

Rådsforsamlingen tar årsberetning 2009 for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond til etterretning.

 

——————————–

Tilrådningen fra styret ble enstemmig vedtatt.

6.  Valg.

 

Leder av valgkomiteen Hans Antonsen la frem valgkomiteens forslag.

 

Valg av nye styremedlemmer:

 

Valgkomiteen vil forslå

 

 • Terje Stalleland                                  varamedlem Anne Midtlien
 • Irene H. Aune                                    varamedlem Ingrid Skårmo
 • Marianne Landaas                             varamedlem Reidar Grøsle

Velges for 4 år.

 

 • Trine Pettersen Grønbeck i stedet for Sigbjørg Næss

Velges for 2 år

 

Valg av styreleder og nestleder.

 

Som leder:               Atle Svendal (gjenvalg)

Som nestleder:        Terje Stalleland (ny)

Velges for 2 år.

 

Valg av leder og nestleder for rådsforsamlingen.

 

Valgkomiteen foreslår:

 

 • Arild Espegren                leder av rådsforsamlingen
 • Torill Rolstad Larsen      nestleder av rådsforsamlingen

 

Velges for 4 år.

 

…………………………….

 

Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt.

 

 1. 7.      Godtgjørelse til styrets medlemmer

      

Leder av valgkomiteen Hans Antonsen la frem valgkomiteens forslag.

 

Leder:                      kr 40 000 pr. år

Nestleder:                kr 20 000 pr. år

Styremedlem:           kr   3 000 pr. møte

Varamedlem:           kr   3 000 pr. møte

Rådsforsamlingens leder: kr 5 000 pr.år

…………………………….

 

Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt.

 1. 8.      Endring av vedtekter

      

Saksforelegg var utsendt med slikt forslag til

 

v e d t a k :

 

Vedlagte forslag til vedtekter for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vedtas.

 

——————————–

Tilrådningen fra styret ble enstemmig vedtatt.

 

 1. 9.      Ny strategi for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

      

Saksforelegg var utsendt med slikt forslag til

 

v e d t a k :

 

Rådsforsamlingen tar ny strategi for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

til etterretning.

 

——————————–

Tilrådningen fra styret ble enstemmig vedtatt.

 1. 10.  Eventuelt.

 

Styrets leder Atle Svendal orienterte om:

–          Ny lov – Stiftetstilsynet

Daglig leder John G. Bergh orienterte om:

–          Ny rådgiver – Gabler Waaum – Strategi

 

Unni Holthe Svensen, Marion Bojanowski, Erling Holm og Sigbjørg Næss slutter i styret og styrets  leder takket for godt samarbeid og ønsket lykke til videre.

 

Arendal, 18. juni 2010