Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefondavholdt styremøte 2. juni  2010 på Fylkeshuset, Arendal.

Tilstede var:
Styrets leder Atle Svendal
Bernt Skutlaberg
Arne Thomassen
Unni Holthe Svensen
Sigbjørg Næss
Rolf Urfjell

Forfall:
Erling Holm hadde meldt forfall og varamann Angrim Flaten  kunne ikke møte.
Marion Bojanowski hadde meldt forfall og varamann Bernt Skutlaberg møtte.

Dessuten møtte:
Daglig leder John G. Bergh, rådgiver Bodil Lindestad og konsulentUnni Hushovd.

Møtet ble innledet med en gjennomgang av forslag til kapitalforvaltningsstrategi for fondet av Gabler Wassum v/Rune Mjørlund.

Olav Rune Øverland  deltok på telefon. Møtet ble ledet av styrets leder Atle Svendal.

Følgende saker ble behandlet:

09.   Godkjenning av protokoll fra styremøte 17.03.2010.

 

Protokoll fra styremøte 17.03.2010  ble godkjent.

 

10.   Kapital forvaltningsstrategi for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond.

 

Sekretariatet fremmer slikt forslag til

 

v e d t a k :

1       Vedlagte forslag til Kapitalforvaltningsstrategi for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vedtas.

 

2      I løpet av høsten 2010 gjennomføres et forvaltersøk for norske aksjer, globale aksjer, norske obligasjoner og globale obligasjoner. Ved gjennomføringen av forvaltersøket legges lov om offentlige anskaffelser til grunn.

 

3    De nye avtalene skal inngås med virkning senest fra 1.1.2011.

—————————-

Styrets leder fremmet følgende forslag til

 

vedtak:

 

1      Vedlagte forslag til Kapitalforvaltningsstrategi for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vedtas.

 

2      Det gjennomføres et forvaltersøk for norske aksjer, globale aksjer, norske obligasjoner og globale obligasjoner. Ved gjennomføringen av forvaltersøket legges lov om offentlige anskaffelser til grunn.

 

3      De nye avtalene skal inngås med virkning senest fra 1.1.2011.

 

4      Sekretariatet får fullmakt til å endre strategien i h.h.t. endringer somkom frem under møtet.

—————————-

Forslaget fra styrets leder ble enstemmig vedtatt.

 

11.   Avkastning pr. 30.4.2010 på fondets kapital

 

Sekretariatet fremmer slikt forslag til

 

v e d t a k :

Styret tar saken til etterretning.

 

—————————-

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

 

12.   Årsregnskap 2009

 

Sekretariatet fremmer slikt forslag til

 

v e d t a k :

  1. Årsregnskap 2009 for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond godkjennes.
  2. Årets overskudd på kr 33 472 296 anvendes som følger:

– kr 17 599 980 tillegges tilleggskapitalen, og

– kr 15 872 316 avsettes til bufferkapital.

3. Bufferkapitalen styrkes med 328 222 fra tilskudd som er trukket tilbake.

 

—————————-

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

 

13.   Årsberetning 2009

 

Sekretariatet fremmer slikt forslag til

 

v e d t a k :

 

Årsberetning 2009 for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond godkjennes og oversendes rådsforsamlingen.

 

—————————-

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

 

14.   Oppfølging av tildelte tilskudd.

 

Sekretariatet fremmer slikt forslag til

 

v e d t a k :

      Styret tar sak om oppfølging av tildelte tilskudd til etterretning.

 

—————————

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

Eventuelt

Under eventuelt var det en gjennomgang av

–  situasjonen i Cultiva og forholdet til Stiftelsesstyret

 

Rådsforsamling er satt til 18. juni 2010, kl. 10.00 på fylkeshuset, Arendal.
Neste styremøte er berammet til 23. september 2010, kl. 12.00 i Kristiansand.

 

Arendal, 2. juni 2010