Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefondavholdt styremøte 23. september 2010 på Clarion Hotel Ernst, Kristiansand.

Tilstede var:
Styrets leder Atle Svendal
Rolf Urfjell
Arne Thomassen
Marianne Landaas
Terje Stalleland

Forfall:
Irene Henriksen Aune hadde meldt forfall og varamann Ingrid Skårmo kunne ikke møte. Trine Pettersen Grønbech  hadde meldt forfall og varamann var ikke innkalt pga. sen avmelding.

Dessuten møtte:
Ass. fylkesrådmann John G. Bergh, rådgiver Bodil Lindestad og konsulentUnni Hushovd. Møtet ble ledet av styrets leder Atle Svendal.

Følgende saker ble behandlet:

15.   Godkjenning av protokoll fra styremøte 2. juni 2010.

 

Protokoll fra styremøte 2. juni 2010 ble godkjent og underskrevet .

16.   Desentralisert lærerutdanning

        Søknad om omdisponering av bevilgning

 

Sekretariatet fremmer slikt forslag til

 

v e d t a k :

  1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond avslår søknad om å omdisponere bevilgning fra desentralisert lærerutdanning til desentralisert sykeplerutdanning.

 

—————————

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

 

17.   Oppfølging av tildelte tilskudd.

 

Sekretariatet fremmer slikt forslag til

 

v e d t a k :

      Styret tar sak om oppfølging av tildelte tilskudd til etterretning.

 

—————————

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

 

18.   Avkastning pr. 31.08.2010 på fondets kapital.

 

Sekretariatet fremmer slikt forslag til

 

v e d t a k :

      Styret tar saken til etterretning.

 

—————————-

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

 

Eventuelt.

 

–          Det var enighet i styret om at hjemmesiden til fondet måtte oppdateres.  Det tas sikte på å komme tilbake til innholdet på et senere møte.

 

–          Møte- og aktivitetsplanen for 2011 ble diskutert. Sak om dette legges frem for styret på neste møte.

Etter styremøtet ble det avholdt fellesmøte med Sørlandets kompetansefond som ble avsluttet med middag.

Neste styremøte er berammet til 25. november 2010, kl. 12.00 på fylkeshuset, Arendal.

                                         Kristiansand, 23. september 2010