AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND Styremøte 17. mars 2011

Protokoll

Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond avholdt styremøte 17. mars 2011 i kontorene til Norges forskningsråd, Oslo.

Tilstede var: Styrets leder Atle Svendal Terje Stalleland Arne Thomassen Irene Henriksen Aune Rolf Urfjell Marianne Landaas Trine Pettersen Grønbech

Dessuten møtte: Daglig leder John G. Bergh, rådgiver Bodil Lindestad, fylkeskasserer Gunnar Ånonsen og konsulent Unni Hushovd.

Møtet ble ledet av styrets leder Atle Svendal.

I forkant av møtet presenterte koordinator i Forskningsrådet for regionale forskningsfond, Lars Krogh: Oppfølging og evaluering av prosjekter i Forskningsrådet.

18. mars fikk styret en gjennomgang av forvaltningen av norske aksjer, norske obligasjoner og eiendomsfond ved ass.dir. Børre Krogstad, DnB NOR Kapitalforvaltning, porteføljeforvalter norske aksjer, Bjarne Liseth, leder av norsk renteforvaltning Svein Agge Aasnes og Per Ola Nytun, fondsansvarlig Vital Eiendomsfond.

Følgende saker ble behandlet:

1. Godkjenning av protokoll fra styremøte 25.november 2010.

Protokoll fra styremøte 25. november 2010 ble godkjent.

2. Kjøp av kapitalforvaltningstjenester – forvaltning av utenlandske aksjer

Sekretariatet fremmer slikt forslag til v ed t ak :

Styret tar til etterretning at det ble inngått avtale med Nordea Investment Management AB for forvaltning av utenlandske aksjer.

—————————- Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

3. Avkastning på fondets kapital pr. 31.12.2010

Sekretariatet fremmer slikt forslag til

Styret tar saken til etterretning.

v ed t ak :

—————————- Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

4. Avkastning på fondets kapital pr. 28.02.2011

Sekretariatet fremmer slikt forslag til

Styret tar saken til etterretning.

v ed t ak :

—————————- Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

2

5.

6.

7.

Henvendelse til Lotteri- og stiftelsestilsynet

Sekretariatet fremmer slikt forslag til v ed t ak :

Styret tar saken til etterretning

—————————- Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

Oppfølging av tildelte tilskudd

Sekretariatet fremmer slikt forslag til v ed t ak :

Styret tar sak om oppfølging av tildelte tilskudd til etterretning.

—————————- Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

Utdeling av midler 2011

Sekretariatet fremmer slikt forslag til v ed t ak :

1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond avsetter 7 mill. kroner til utdeling av midler i 2011.

2. Søknadsprosessen gjennomføres i samsvar med foreslåtte opplegg for tildeling av midler i 2011.

Terje Stalleland framsatte følgende forslag til

v ed t ak :

1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond avsetter inntil 8 mill. kroner til utdeling av midler i 2011.

2. Søknadsprosessen gjennomføres i samsvar med foreslåtte opplegg for tildeling av midler i 2011.

3

Styreleder fremmet følgende forslag til nytt punkt 3. Ved gjennomføring av opplegget for tildeling av midler skal det legges avgjørende vekt på å få relevante søknader fra næringslivet —————————- Terje Stallelands med tillegg av styreleders forslag ble enstemmig vedtatt.

Dermed var følgende vedtatt:

1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond avsetter inntil 8 mill. kroner til utdeling av midler i 2011.

2. Søknadsprosessen gjennomføres i samsvar med foreslåtte opplegg for tildeling av midler i 2011.

3. Ved gjennomføring av opplegget for tildeling av midler skal det legges avgjørende vekt på å få relevante søknader fra næringslivet

Eventuelt

Det ble videre bestemt at årsmelding og regnskap for 2010 skal trykkes som egen publikasjon.

I etterkant av styremøte var det diskusjon rundt: Notat om evaluering og oppfølging av prosjekter i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond. Sekretariatet følger dette opp med egen sak til styret.

Terje Stalleland

Marianne Landaas

Arendal, 17.mars 2011

Atle Svendal styrets leder

Rolf Urfjell

Irene Henriksen Aune

Arne Thomassen

Trine Pettersen Grønbech

4