Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefondavholdt styremøte 13. mai 2011 på Universitet i Agder Campus Grimstad.

Tilstede var:
Terje Stalleland
Arne Thomassen
Irene Henriksen Aune
Tormod Vågsnes
Reidar Grøsle

Forfall:
Atle Svendal hadde meldt forfall og varamann Tormod Vågsnes møtte i hans sted. Marianne Landaas hadde meldt forfall og varamann Reidar Grøsle møtte i hennes sted. Rolf Urfjell hadde meldt forfall og varamann kunne ikke møte.
Trine Pettersen Grønbech hadde meldt forfall og varamann kunne ikke møte.

Dessuten møtte: Daglig leder John G. Bergh og rådgiver Bodil Lindestad. Møtet ble ledet av styrets nestleder Terje Stalleland.

I forkant av styremøtet var det møte med Universitet i Agder ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap ved dekan Aud Findal Dahl og fakultetsdirektør Veslemøy Rabe og Fakultet for teknologi og realfag ved dekan Frank Reichert, x.x  og fakultetsdirektør Magne Aasheim Knudsen. Se vedlagte notat som er vedlagt protokkollen.

Det var også møte med Sørlandet Sykehus ved forskningsleder Svein Gunnar Gundersen og forsknings- og utviklingsdirektør Inger Holen.

Følgende saker ble behandlet:

8        Godkjenning av protokoll fra styremøte 17.mars 2011.

Protokoll fra styremøte 17. mars 2011 ble godkjent.

9        Årsregnskap 2010

Sekretariatet fremmer slikt forslag til

v e d t a k :

  1. Årsregnskap 2010 for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond godkjennes.

2.  Årets overskudd på kr 17 661 077 anvendes som følger:

– kr 8 000 000 avsettes til utdeling av midler i 2011 i samsvar med fondets      vedtekter

– kr 6 698 382 tillegges tilleggskapitalen, og

– kr 2 962 695 avsettes til bufferkapital.

3.   Bufferkapitalen styrkes med kroner 370 000 fra tilskudd som er trukket tilbake.

—————————-

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

10    Årsberetning 2010

Sekretariatet fremmer slikt forslag til

v e d t a k :

Årsberetning 2010 for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond godkjennes og oversendes rådsforsamlingen.

—————————-

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

11    Oppfølging av tildelte tilskudd

Sekretariatet fremmer slikt forslag til

 

v e d t a k :

Styret tar sak om oppfølging av tildelte tilskudd til etterretning.

—————————-

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

12    Avkastning pr. 31.3.2011 på fondets kapital

Sekretariatet fremmer slikt forslag til

 

v e d t a k :

Styret tar saken til etterretning

I møtet la sekretariatet fram oversikt over avkastningen pr. 30.4.2011 på fondets kapital.

—————————-

Styret tok saken og oversikten over avkastningen pr 30.4.2011 til etterretning..

13     Svar fra Lotteri- og stiftelsestilsynet – videre oppfølging

Sekretariatet fremmer slikt forslag til

v e d t a k :

  1. Styret vedtar å sende en henvendelse til Justis- og politidepartementet vedrørende tolkning av stiftelsesloven § 19 – utdeling i samsvar med vedlagte utkast til brev.
  2. Det tas kontakt med Sørlandets kompetansefond og Culitiva med sikte på en felles henvendelse fra de tre stiftelsene.
  3. Daglig leder i samarbeid med styrets leder gis fullmakt til endelig utforming av brevet.

Reidar Grøsle fremmet følgende forslag til nytt punkt 4.

  1. Daglig leder gis fullmakt til å innhente nødvendig juridisk bistaand.

—————————-

Sekretariatets forslag og Reidar Grøsles forlag til nytt pkt 4  ble enstemmig vedtatt.

14    Sluttrapporter Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Sekretariatet fremmer slikt forslag til

v e d t a k :

 

Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond tar vedlagte sluttrapporter til etterretning.

—————————-

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt

 

Grimstad 13.mai 2011