Rådsforsamlingen 10. juni 2011
Møte i rådsforsamlingen ble avholdt på Fylkeshuset i Arendal, 10. juni 2011.

Følgende møtte som representant for sin kommune:

Arendal kommune                 v/ Torill Rolstad Larsen

Birkenes kommune                v/ Arild Espegren

Bygland kommune                 v/ Sigbjørn Horverak

Evje og Hornnes kommune    v/Bjørn Ropstad

Froland kommune                  v/ Sigmund Pedersen

Gjerstad kommune                 v/Rune Hagestrand

Grimstad kommune               v/ Hans Antonsen

Iveland kommune                  v/ Ole Magne Omdal

Lillesand kommune                v/ Tor Audun Danielsen

Risør kommune                      v/Jan Einar Henriksen

Tvedestrand kommune          v/ Carl F. Bertelsen

Valle kommune                      v/Pål Dale

Vegårshei kommune              v/Maya Twedt Berli

Åmli kommune                      v/Margit Smeland

Bykle kommune hadde gitt rådsforsamlingens leder fullmakt til å representere Bykle kommune

Dessuten møtte:
Styrets nestleder Terje Stalleland, daglig leder John G. Bergh, rådgiver Bodil Lindestad og konsulent Unni Hushovd

Følgende saker ble behandlet:

Rådsforsamlingens leder Arild Espegren ønsket velkommen til møtet i rådsforsamlingen.

  1. Godkjenning av      innkalling

Innkalling ble godkjent.

  1. Godkjenning av      saksliste

Forslag til saksliste ble godkjent.

  1. Valg av 2 til å      underskrive protokollen

Maya Twedt Berli og Tor Audun Danielsen ble valgt til å underskrive protokollen.

4.  Aust-Agder utviklings- og kompetansefond – regnskap 2010.

Saksforelegg var utsendt med slikt forslag til

v e d t a k :

Regnskap 2010 for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond tas til etterretning.

——————————–

Tilrådningen fra styret ble enstemmig vedtatt med rettelse av skrivefeil i saksfremlegget under pkt. 2.3 Bruk av avkastning, underpunkt Bufferkapital – 3.strekpunkt:

–          I 2008 fikk Høgskolenoden for Setesdal bevilget kroner 170.000 til prosjektet ”Desentralisert lærerutdanning på Hornnes. Prosjektet ble ikke etablert, og styret avslo i styresak 10/16 en søknad om å omdisponere midlene til desentralisert sykepleierutdanning. Beløpet på kroner 170 000 ble deretter trukket”.

5.  Aust-Agder utviklings- og kompetansefond – årsberetning for 2010

Saksforelegg var utsendt med slik forslag til

v e d t a k :

Rådsforsamlingen tar årsberetning 2010 for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond til etterretning.

——————————–

Tilrådningen fra styret ble enstemmig vedtatt.

6.  Valg.

Leder av valgkomiteen Hans Antonsen la frem valgkomiteens forslag.

Valg av nytt styremedlem:

Valgkomiteen foreslår

Signe Sollien Haugå i stedet for Trine Pettersen Grønbeck

Velges for 1 år.

…………………………….

Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt.

Møtet ble avsluttet med en orientering om forholdet til Stiftelsestilsynet/loven i forbindelse med eventuelle tildelinger til kommune.

Arendal, 10. juni 2011

 

 

 

 

 

 

Maya Twedt Berli                                                                 Tor Audun Danielsen