Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefondavholdt styremøte 23. september 2011 på fylkeshuset, Arendal.

Tilstede var: Atle Svendal, Terje Stalleland, Irene Henriksen Aune, Marianne Landaas, Åshild Martinussen

 Forfall: Rolf Urfjell hadde meldt forfall og varamann møtte ikke. Signe Sollien Haugå hadde meldt forfall og varamann møtte ikke.

Dessuten møtte: Daglig leder John G. Bergh og konsulent Unni Hushovd. Møtet ble ledet av styrets leder Atle Svendal.

I forkant av styremøtet var det en orientering ved Bjørn Fjeldstad om Sørlandets kompetansefond og deres strategi og kapitalforvaltningsstrategi.

Følgende saker ble behandlet:

  1. 15.              Godkjenning av protokoll fra styremøte 13. ai 2011.

Protokoll fra styremøte 13. mai 2011 ble godkjent.

  1. 16.              Oppfølging av tildelte tilskudd

Sekretariatet fremmer slikt forslag til

v e d t a k :

 Styret tar sak om oppfølging av tildelte tilskudd til etterretning.

—————————-

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

  1. 17.              Avkastning pr. 31.08.2011 på fondets kapital

Sekretariatet fremmer slikt forslag til

 

v e d t a k :

Styret tar saken til etterretning

—————————-

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

18.       Oppfølging av arbeidet med ny strategi for fondet

Sekretariatet fremmer slikt forslag til

v e d t a k :

  1. Styret tar saken om Strategi for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond til        etterretning.
  2. Sekretariatet bes legge frem en sak til styremøte 25.11.2011 med forslag til en konkret strategi som kan legges til grunn ved utdeling av midler i 2012.

—————————-

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

  1. 19.            Stiftelseslovens §19 – videre oppfølging

Sekretariatet fremmer slikt forslag til

 

v e d t a k :

Styret tar saken til etterretning og ber sekretariatet fremme saken for endelig behandling på styremøte 11. november 2011.

Styreleder fremmet følgende forslag til

vedtak:

  1. Styret ber sekretariatet til møtet 11. november 2011 legge frem sak med forslag til opplegg overfor Lotteri- og stiftelsestilsynet vedrørende dispensasjon i forbindelse med utdelinger til stifterne.
  2. Styret vil avvente behandlingen i Lotteri- og stiftelsestilsynet før det sendes henvendelse til Justis- og politidepartementet.

—————————-

Styreleders forslag ble enstemmig vedtatt.

  1. 20.            Oversikt over søknader 2011

En foreløpig oversikt over søknader 2011 ble fremlagt.

 

Arendal 23. september 2011