Aust-Agder utviklings- og kompetansefond tildeler ikke midler til kommunale utviklingstiltak

I stiftelsesloven av 2005 heter det i § 19

”Utdeling av stiftelsens midler vedtas av styret. Utdelingene skal være i samsvar med stiftelsens formål.

Det kan ikke foretas utdelinger til oppretteren, til oppretterens nærstående etter § 5 bokstav a, eller til selskap der noen av disse hver for seg eller til sammen har slik bestemmende innflytelse som nevnt i § 4 tredje ledd. Hvis det foreligger særlige grunner, kan Stiftelsestilsynet gjøre unntak fra første punktum.

Er det skjedd utdelinger fra stiftelsen i strid med reglene i første eller annet ledd eller andre bestemmelser i loven, skal mottakeren tilbakeføre det som er mottatt. Aksjeloven § 3-7 første ledd annet punktum og annet ledd gjelder tilsvarende.”

Denne paragrafen i Stiftelsesloven innbærer at det ikke er anledning til å gi tilskudd til kommunene i Aust-Agder eller til selskaper og virksomheter som disse kommunene eier.

Fondet har satt i gang en prosess hvor en forsøker å få en avklaring bl.a. i forhold til Lotteri og Stiftelsestilsynet om en lovlig kan gi tilskudd til kommunale prosjekter. En slik avklaring foreligger ikke på nåværende tidspunkt.

Man kan derfor ikke påregne at det vil bli gitt tilskudd til søknader fra kommuner i Aust-Agder eller til selskaper og virksomheter disse kommunene eier ved utdeling av midler fra Aust-Agder utviklings- og kompetansefond høsten 2012.