Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefondavholdt styremøte 11. november 2011 på fylkeshuset, Arendal.

Tilstede var:
Atle Svendal
Terje Stalleland
Irene Henriksen Aune
Marianne Landaas
Signe Sollien Haugå
Arne Thomassen

Forfall:
Rolf Urfjell hadde meldt forfall og varamann møtte ikke.

Dessuten møtte:
Daglig leder John G. Bergh, rådgiver Bodil Lindestad, rådgiver Kim Øvland og konsulent Unni Hushovd. Møtet ble ledet av styrets leder Atle Svendal.

Følgende saker ble behandlet:

  1. 21.              Godkjenning av protokoll fra styremøte 23. september 2011.

Protokoll fra styremøte 23. september 2011 ble godkjent.

  1. 22.              Oppfølging av tildelte tilskudd

Sekretariatet fremmer slikt forslag til

v e d t a k :

Styret tar sak om oppfølging av tildelte tilskudd til etterretning.

—————————-

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

  1. 23.              Avkastning pr. 31.09.2011 på fondets kapital

Sekretariatet fremmer slikt forslag til

v e d t a k :

Styret tar saken til etterretning

—————————-

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

Sakene 24-43

Til styremøtet var det utsendt en rekke saker knyttet til tildeling av midler i 2011.

Styret hadde en foreløpig gjennomgang av tildelingene.  Med bakgrunn i drøftingene, vil endelig behandling finne sted på styremøte  25. november 2011.