Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefondavholdt styremøte 20. januar 2012 på bedriften Flumill AS på Trømøy.

Tilstede var:
Atle Svendal
Terje Stalleland
Arne Thomassen
Irene Henriksen Aune
Marianne Landaas
Signe Sollien Haugå

Forfall
Rolf Urfjell hadde meldt forfall og varamann kunne ikke møte.

Dessuten møtte: Daglig leder John G. Bergh, rådgiver Ann Camilla Schulze-Krogh, rådgiver Bent Sørensen og konsulent Unni Hushovd.

I forkant av styremøtet var det en orientering/omvisning i bedriften Flumill AS v/Karl Tore Pedersen og Jon Inge Brattekås.

Møtet ble ledet av styrets leder Atle Svendal.

Følgende saker ble behandlet:

 1. 01.     Godkjenning av protokoll fra styremøte 25.11.2011.

Protokoll fra styremøte 25. november 2011 ble godkjent.

 1. 02.     Oppfølging av tildelte tilskudd

Sekretariatet fremmer slikt forslag til

v e d t a k :

       Styret tar sak om oppfølging av tildelte tilskudd til etterretning.

—————————-

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

 1. 03.     Avkastning på fondets kapital i 2011

Sekretariatet fremmer slikt forslag til

v e d t a k :

        Styret tar saken til etterretning

—————————-

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

04.    AllianseBernstein – endringer i fondsorganisasjonen

Sekretariatet fremmer slikt forslag til

v e d t a k :

     Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond tar brevet fra AllianseBernstein
Fund til etterretning.

—————————-

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

 1. 05.     Stiftelseslovens §19 – videre oppfølging

Sekretariatet fremmer slikt forslag til

v e d t a k :

 1. I den videre oppfølgning overfor Lotteri- og stiftelsestilsynet vedtar styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond at det skal sendes et brev med en redegjørelse for hvorfor en vil sende inn enkeltvise søknader om dispensasjon fra § 19 i stiftelsesloven slik det går frem av vedlagte utkast.
 2. Videre sendes det enkeltvise søknader om dispensasjon med utgangspunkt i de tildelingssakene som er behandlet i advokat Fossners notat.
 3. Brev og søknader sendes på Aust-Agder utviklings- og kompetansefonds brevark og daglig leder gis fullmakt til å undertegne søknadene.

Styreleder fremmet følgende forslag til

vedtak:

 1. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vedtar å sende brev til Lotteri- og stiftelsestilsynet hvor det redegjøres for fondets oppfølging av Lotteri- og stiftelsestilsynets brev datert 6. april 2011.  I brevet skal det legges vekt på at fondet har hatt juridisk bistand for å vurdere tildelingene i lys av stiftelseslovens §19. 2.ledd.  Videre skal det redegjøres for gjeldende strategi hvor det ikke er anledning til å tildele midler til stifterne.  Med dette brevet forutsetter styret at saken er avsluttet.
 2. Styrets leder og daglig leder gis fullmakt til å utforme og undertegne brevet.
 3. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vil ta kontakt med sentrale myndigheter med sikte på å få til endringer i stiftelsesloven for tildeling av midler til kommuner.

—————————-

Ved alternativ votering mellom sekretariatets forslag til vedtak og styreleders forslag til punkt 1 og 2, ble styreleders forslag vedtatt med styreleders dobbeltstemme.

Styreleders forslag til punkt 3 ble enstemmig vedtatt.

—————————

Dermed var følgende vedtatt:

 1. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vedtar å sende brev til Lotteri- og stiftelsestilsynet hvor det redegjøres for fondets oppfølging av Lotteri- og stiftelsestilsynets brev datert 6. april 2011.  I brevet skal det legges vekt på at fondet har hatt juridisk bistand for å vurdere tildelingene i lys av stiftelseslovens §19. 2.ledd.  Videre skal det redegjøres for gjeldende strategi hvor det ikke er anledning til å tildele midler til stifterne.  Med dette brevet forutsetter styret at saken er avsluttet.
 2. Styrets leder og daglig leder gis fullmakt til å utforme og undertegne brevet.
 3. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vil ta kontakt med sentrale myndigheter med sikte på å få til endringer i stiftelsesloven for tildeling av midler til kommuner

 

 1. 06.     Eventuelt

Signe Sollien Haugå tok opp spørsmål vedrørende kompetanseutvikling i samarbeid med regionrådene.

Hun informerte om at flere regionråd samarbeider om et felles brev til de to kompetansefondene knyttet til framtidig støtte til desentralisert høyere utdanning.

 

Arendal 20. januar 2012