Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond avholdt styremøte 16. mars 2012 på Sørlandet Sykehus HF, Arendal.

I forkant av styremøtet var det en presentasjon om forskningsprosjekter  og om tiltak som har fått støtte fra kompeytansefondet ved spesialrådgiver/forskningsenheten v/ Sissel Ledang.

Tilstede var:
Atle Svendal
Terje Stalleland
Irene Henriksen Aune
Marianne Landaas
Kay Jeiskelid

Forfall:
Rolf Urfjell hadde meldt forfall og varamann møtte ikke.
Arne Thomassen hadde medlt forfall og varamann møtte ikke.

Dessuten møtte:
Daglig leder John G. Bergh, rådgiver Ann Camilla Schulze-Krogh, rådgiver Bent Sørensen og konsulent Unni Hushovd.

Møtet ble ledet av styrets leder Atle Svendal.

I forkant av styremøtet var det en presentasjon av organisering av forskningsvirksomheten ved Sørlandet Sykehus HF og tiltak som har fått støtte fra Aust-Agder utviklings- og kompetansefond ved spesialrådgiver Sissel Ledang.

Møtet ble ledet av styrets leder Atle Svendal.

Følgende saker ble behandlet:

07.   Godkjenning av protokoll fra styremøte 20.01.2012.

Protokoll fra styremøte 20. januar 2012 ble godkjent.

08.   Oppfølging av tildelte tilskudd

Sekretariatet fremmer slikt forslag til

 

v e d t a k :

        Styret tar sak om oppfølging av tildelte tilskudd til etterretning.

—————————-

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

 

09.   Avkastning på fondets kapital pr. 31.01.2012

Sekretariatet fremmer slikt forslag til

 

v e d t a k :

        Styret tar saken til etterretning

—————————-

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

10.   Stiftelsesloven §19 – Brev fra Lotteri- og stiftelsestilsynet

 

Sekretariatet fremmer slikt forslag til

v e d t a k :

        Styret tar saken til etterretning.

—————————-

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

 

11.   Utdeling av midler i 2012

 

Sekretariatet fremmer slikt forslag til

 

v e d t a k :

 

  1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond avsetter inntil 8 mill.kroner til utdeling høsten 2012.  Av dette avsettes inntil kr 5,2 mill. kroner til oppfølging av prosjekter med tildeling i 2011.  Til nye prosjekter i 2012 avsettes det inntil 2,8 mill. kroner.
  2. Utlysing av midler for 2012 og oppfølging av tildelte midler gjennomføres i samsvar med foreslåtte opplegg.

Irene Henriksen Aune fremmet følgende alternative forslag

 

  1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond avsetter inntil 8 mill.kroner til utdeling høsten 2012.  Av dette avsettes inntil kr 5,2 mill. kroner til oppfølging av prosjekter med tildeling i 2011.  Til nye prosjekter i 2012 avsettes det inntil 3,0 mill. kroner.
  2. Ved tildeling av midler til nye prosjekter i 2012 vil Aust-Agder utviklings- og kompetansefond ha fokus på prosjekter knuttet opp mot forskning og utvikling innen omsorg, E-helse og velferdsteknologi og kompetanseoppbygging i den forbindelse.
  3. Til styremøte 16. mai 2012 ber styret om å få seg forelagt nytt forslag til utlysingstekst.  Det tas sikte på utlysing av midlene i siste halvdel av mai 2012.

—————————-

Ved alternativ votering mellom sekretariatets forslag og forslag fra Irene Henriksen Aune ble forslag fra Irene Henriksen Aune vedtatt.

—————————

Dermed var følgende vedtatt:

 

  1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond avsetter inntil 8 mill.kroner til utdeling høsten 2012.  Av dette avsettes inntil kr 5,2 mill. kroner til oppfølging av prosjekter med tildeling i 2011.  Til nye prosjekter i 2012 avsettes det inntil 3,0 mill. kroner.
  2. Ved tildeling av midler til nye prosjekter i 2012 vil Aust-Agder utviklings- og kompetansefond ha fokus på prosjekter knuttet opp mot forskning og utvikling innen omsorg, E-helse og velferdsteknologi og kompetanseoppbygging i den forbindelse.
  3. Til styremøte 16. mai 2012 ber styret om å få seg forelagt nytt forslag til utlysingstekst.  Det tas sikte på utlysing av midlene i siste halvdel av mai 2012.

12.   Utvikling av Vitensenteret i Sørlandet Kunnskapshavn – sluttrapport – Søknad om utbetaling.

 

Sekretariatet fremmer slikt forslag til

 

v e d t a k:

Styret tar sluttrapporten fra prosjektet ”Utvikling av vitensenter i Sørlandet Kunnskapshavn til etterretning.

—————————

Ved behandling av saken ble Atle Svendal og Irene Henriksen Aune erklært inhabile.

 

Det var da bare igjen tre styremedlemmer og styret var dermed ikke beslutningsdyktige.

Saken vil bli tatt opp til behandling på neste styremøte, 16. mai 2012-04-23

13.   Sluttrapport Luftfartshøyskolen.

 

Sekretariatet fremmer slikt forslag til

 

v e d t a k :

        Sluttrapporten fra Luftfartshøyskolen tas til etterretning til etterretning.

—————————-

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

14.   Eventuelt

Brev fra Setesdal Regionråd til Universitetet i Agder, datert 25.01.2012, vedrørende ev. igangsetting/kansellering av desentralisert sykepleierstudium 2012, ble referert.

I brevet ber Setesdal Regionråd fylkeskommunene og de regionale kompetansefondene drøfte en kompetansepolitikk og strategier som favner hele Agder bedre enn i dag, inkludert ressurser til slike tiltak.

Den nye hjemmesiden for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond ble presentert.

Det ble bestemt at årsrapport og regnskap for 2011 skal trykkes som egen publikasjon.

Neste styremøte er berammet til 16. mai 2012, kl. 12.00 på Universitetet i Agder i Grimstad.

Arendal 16. mars 2012