Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefondavholdt styremøte 16. mai 2012 på Universitetet i Agder, Grimstad. I forkant av styremøtet var det en presentasjon av forvaltningen av utenlandske aksjer, samt presentasjon av Senter for omsorgsforskning og Senter for e-Helse og omsorgsteknologi.

Tilstede var:
Atle Svendal
Terje Stalleland
Irene Henriksen Aune
Marianne Landaas
Arne Thomassen

Forfall
Rolf Urfjell hadde meldt forfall og varamann kunne ikke møte.
Signe Sollien Haugå hadde meldt forfall og varamann kunne ikke møte.

Dessuten møtte: Daglig leder John G. Bergh, rådgiver Ann Camilla Schulze-Krogh, rådgiver Bent Sørensen og konsulent Unni Hushovd.

 

I forkant av styremøtet var det:

● Presentasjon av forvaltningen av utenlandske aksjer v/May Munkvold fra Nordea.

● Presentasjon av Senter for omsorgsforskning og Senter for e-Helse og                                omsorgsteknologi v/Dag G. Aasland, Bjørgulv Arntsen og Rune Fensli.

Møtet ble ledet av styrets leder Atle Svendal.

Følgende saker ble behandlet:

15.   Godkjenning av protokoll fra styremøte 16.03.2012.

Protokoll fra styremøte 16. mars 2012 ble godkjent.

 

16.   Utvikling av Vitensenteret i Sørlandet Kunnskapshavn – sluttutbetaling – (utsatt sak 12/2012)

Sekretariatet fremmer slikt forslag til

v e d t a k:

Styret tar sluttrapporten fra prosjektet ”Utvikling av vitensenter i Sørlandet Kunnskapshavn til etterretning.

—————————

Ved behandling av saken ble Atle Svendal og Irene Henriksen Aune erklært inhabile.  Det var da bare igjen tre styremedlemmer og styret var dermed ikke beslutningsdyktige. Saken vil bli tatt opp til behandling på neste styremøte, 14. september 2012.

17.   Sluttutbetaling – Digital kompetanse i kommunal saksbehandling.

Sekretariatet fremmer slikt forslag til

 

v e d t a k :

  1. Styret tar sluttrapport fra fra prosjektet ”Digital kompetanse i kommunal saksbehandling” til etterretning.
  2. Sluttutbetaling pålydende 200 000 kroner utbetales.

—————————-

Ved behandling av saken ble Arne Thomassen erklært inhabil.
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

 

18.   Oppfølging av tildelte tilskudd

Sekretariatet fremmer slikt forslag til

v e d t a k :

 

Styret tar sak om oppfølging av tildelte tilskudd til etterretning.

—————————-

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

 

19.   Avkastning på fondets kapital pr. 31.03.2012

Sekretariatet fremmer slikt forslag til

v e d t a k :

Styret tar saken til etterretning

—————————-

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

 

20.   Utdeling av midler – Pressemelding og annonsetekst

 

Sekretariatet fremmer slikt forslag til

v e d t a k :

  1. Pressemelding og annonsetekst godkjennes.
  2. Utlysning og annonsering gjennomføres i samsvar med foreslåtte tidspunkter.

—————————-

Styreleder fremmet følgende forslag til endringer i pressemelding:

I første avsnitt endres inntil 5,2 mill.kroner” til ”ca. 5 mill.kroner”.

I andre avsnitt strykes ”og en meravkastning på 1,9%” og setningen ”I tillegg til utdeling av tilskudd fra kompetansefondet avsettes det 3,4 mill.kroner til opprettholdelse av realverdien av fondet, 0,6 mill.kroner til driftskostnader og 4,4 mill.kroner til bufferkapital”.       

Irene Henriksen Aune fremmet følgende endring i annonseteksten:

Begrepet ”avgjørende eierskap” endres til ”bestemmende innflytelse/eierskap”

 

—————————-

Sekretariatets forslag med de endringer som fremkom på møtet ble enstemmig vedtatt.

 

21.   Regnskap for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond for 2011

Sekretariatet fremmer slikt forslag til

 

v e d t a k :

 

  1. Årsregnskap 2011 for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond godkjennes.
  2. Årets overskudd på 15 835 729 kroner anvendes som følger:

–      8 000 000 kroner avsettes til utdeling av midler i 2012 i samsvar med fondets vedtekter

–      3 457 230 kroner tillegges tilleggskapitalen

–      4 378 499 kroner avsettes til bufferkapital.

 

3. Bufferkapitalen styrkes med 846 470 kroner fra tilskudd som er trukket tilbake.

—————————-

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

 

22.   Årsberetning for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond for 2011

 

Sekretariatet fremmer slikt forslag til

 

v e d t a k :

Årsberetning 2011 for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond godkjennes og oversendes rådsforsamlingen.

 

—————————-

På møtet ble det fremmet en del forslag til mer utfyllende tekst på enkelte områder.

—————————-

Sekretariatets forslag med de endringer som fremkom på møtet ble enstemmig vedtatt.

 

23.   Eventuelt

Neste styremøte er berammet til 14. september 2012, kl. 12.00.