Tildeling av midler for 2012 ønskes gitt til prosjekter som utvikler ny kunnskap innenfor områdene omsorg, e-helse, velferdsteknologi.  Målet er at prosjektene som innvilges støtte bidrar til å løse noen av de utfordringer og muligheter som bla ligger i Samhandlingsreformen som trådte i kraft 1.1.2012.

Stiftelsen Aust-Agder utviklings- og kompetansefond ble opprettet 8. september 2003. Bak stiftelsen står fylkets 15 kommuner.  Stiftelsen har en grunnkapital på 244 mill. kroner. Avkastningen på fondets grunnkapital skal brukes til å fremme stiftelsens formål som er å bidra til økt kompetanse og nyskapingsevne i Aust-Agder og til sikring og etablering av arbeidsplasser og gode levekår, herunder bidra til utvikling av et universitet i landsdelen.

Styret har bestemt at det er grunnlag for utdeling av inntil 8 mill. kroner i tilskuddsmidler høsten 2012.  Av dette vil ca 5 mill. kroner gå til oppfølging av prosjekter som har fått midler i 2011, og som går over flere år. Til nye prosjekter avsettes det inntil 3 mill. kroner.

Søknadsfristen for disse er satt til 1. september 2012.

Tilskudd kan gis til offentlige eller private forskningsinstitusjoner, utdanningsinstitusjoner på nivå over videregående skole, offentlige og private foretak. Fondet mottar gjerne søknader fra næringslivet. Enkeltpersoner kan søke under forutsetning av at det blir etablert en organisasjon hvis søknaden blir imøte­kommet.

Stiftelseloven åpner ikke for at fondet kan gi tilskudd til kommuner i Aust-Agder og/eller virksomheter eid av kommunene. Det kan derfor ikke påregnes tilskudd til søknader hvor kommuner i Aust-Agder har bestemmende innflytelse/eierskap i prosjektet.

Prosjekter som mottar støtte skal utvikle kunnskap og kompetanse på høyere nivå ut over videregående skoles nivå.  Kompe­tanse skal ha påvisbar nytte enten for institusjonens egen utvikling og/eller lokalt næringsliv og/eller lokalforvaltningen.

Tilskuddene skal gis til målrettede tiltak og være tidsavgrenset. Det kan gis både til drifts­relaterte prosjekter og investeringer.  Det kan ikke gis tilskudd til en institusjons ordinære drift.

Det tas sikte på at styret behandler søknadene i løpet av november 2012.

Det er utarbeidet eget søknadsskjema som forutsettes utfylt av søkere. Fondets strategi, søknadsskjema og søknadskriterier ligger på kompetansefondets hjemmeside: www.aaukf.no.

Dokumentene kan også fås ved henvendelse til daglig leder John G. Bergh, tlf 37 01 73 22, e-post: john.g.bergh@agderfk.no eller rådgiver Ann Camilla Schulze-Krogh, tlf  37 01 73 61, e-post acsk@agderfk.no

Søknad sendes Aust-Agder utviklings- og kompetansefond, postboks 788 Stoa, 4809 Arendal innen 01.09.2012.  Søknad kan også sendes på E-post til postmottak@agderfk.no.