8 mill. kroner til kompetanseprosjekter i 2012

Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefondbehandlet i møte 30. november 2012 søknader om tilskudd fra fondet i 2012.  Ved fristens utløp 1. september hadde en mottatt i alt 24 søknader. Det samlede søknadsbeløpet var på 16.2 mill. kroner.

Beløpet som er til utdeling er 8. mill. kroner. Av disse går 5. mill kroner til oppfølging av prosjekter som har fått midler i 2011, og som går over flere år, mens 3 mill. kroner går til nye prosjekter.

Tildeling av midler til nye prosjekter i 2012, er gitt til prosjekter som utvikler ny kunnskap innenfor områdene omsorg, e-helse, velferdsteknologi.  Målet er at disse skal bidra til å løse noen av de utfordringer og muligheter som bla ligger i Samhandlingsreformen.

Ved behandlingen av søknadene legges vedtektene for fondet til grunn.  Der heter det bl.a.
”Stiftelsens formål er å bidra til økt kompetanse og nyskapingsevne i Aust-Agder og til sikring og etablering av arbeidsplasser og gode levekår, herunder bidra til å styrke og videreutvikle Universitetet i Agder.”

Det har vært nødvendig med en streng prioritering av søknadene. Flere av prosjektene som har blitt tildelt midler har en varighet utover et år.  Disse prosjektene vil bli prioritert ved eventuell utdelinger senere år dersom disse har en tilfredsstillende fremdrift.

Tre prosjekter fikk bevilgninger over en million kroner. Disse er:

  • Senter for eHelse og velferdsteknologi ved UiA
  • Sørlandet sykeshus helseforetak, samt
  • UiA og Havforskningsinstituttet, Flødevigen. Det siste prosjektet er en oppfølging av bevilgning fra 2011.

I tabellen som følger gis en samlet oversikt over tilskudd til de ulike prosjektene.

Kontaktpersoner:

Styrets leder Atle Svendal   tlf. 37 25 31 20 / 92 01 63 70
Daglig leder John G. Bergh tlf. 37 01 73 22 / 90 01 16 93

[table “3” not found /]