AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND
Styremøte 16. november 2012

Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond avholdt styremøte 14. september 2012 på Fylkeshuset, Arendal.

Tilstede var:
Atle Svendal
Terje Stalleland
Irene Henriksen Aune
Marianne Landaas
Arne Thomassen
Signe Sollien Haugå
Linda Jenssen

Fra administrasjonen:
Daglig leder John G. Bergh, rådgiver Bent Sørensen og konsulent Lisbeth Ramsdal. Rådgiver Jonas Osland fra Gabler Wassum AS orienterte om kapitalforvaltningens stragegier for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond. Møtet ble ledet av styrets leder Atle Svendal.

Følgende saker ble behandlet:

31. Godkjenning av protokoll fra Styremøte 14. september 2012.

Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:

Styret tar protokoll fra Styremøte 14. september 2012 til etterretning.

——————————

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

32. Avkastning på fondets kapital pr. 30.09.2012

Sekretariatet fremmer slikt forslag til

v e d t a k:

Styret tar saken til etterretning.

—————————-

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

33. Desentralisert sykepleierutdanning – sluttutbetaling.

Sekretariatet fremmer slikt forslag til

v e d t a k:

1. Styret tar sluttrapport for prosjektet ”Desentralisert sykepleieutdanning” til etterretning.

2. Sluttutbetaling på kr. 38 750 utbetales.

——————————

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt. Signe Sollien Haugå er inhabil i saken.

34. Oppfølging av tildelte tilskudd

Sekretariatet fremmer slikt forslag til

v e d t a k:

Styret tar sak om oppfølging av tildelte tilskudd til etterretning.

——————————

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

35-46. Sakene 35-46

Til styremøte var det utsendt en rekke saker knyttet til tildeling av midler i 2012. Styret hadde en foreløpig gjennomgang av sakene. Med bakgrunn i drøftingene vil endelig behandling finne sted på styremøte 30. november 2012.

Eventuelt

Protokoller fra styremøter vil heretter bli sendt på mail.

Styrets leder og daglig leder orienterte om møtet med Stiftelsesutvalget 14. november 2012, når det gjelder muligheten for utdeling av midler til kommunene. Styret vil komme tilbake til denne saken i første møte i 2013.

Arendal, 16. november 2012