Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond avholdt styremøte 30. november 2012 på Fylkeshuset, Arendal.

Tilstede var:
Atle Svendal
Terje Stalleland
Irene Henriksen Aune
Marianne Landaas
Arne Thomassen
Signe Sollien Haugå
Linda Jenssen

Fra administrasjonen:
Daglig leder John G. Bergh, rådgiver Bent Sørensen, rådgiver Ann Camilla Schulze-Krogh og konsulent Lisbeth Ramsdal.

Møtet ble ledet av styrets leder Atle Svendal.

Følgende saker ble behandlet:

47.   Godkjenning av protokoll fra styremøte 16. november 2012.

 

Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:

Styret tar protokoll fra styremøte 16. november 2012 til etterretning.

 

——————————

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

48.   Kapitalforvaltningsstrategi for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

 Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:

 

Vedlagte forslag til Kapitalforvaltningsstrategi for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond for 2013 vedtas.

 

——————————

Sekretariatets forslag, med de justeringer som kom fram i møtet, ble enstemmig vedtatt.

 

49.   Møteplan 2013

 

 Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:

 

MØTEPLAN 2013
Dato Tid Møte Sted Tema (foreløpig)
15.   mars 10.00 Styremøte Vitenskapssenteret Agderforskning

Kriterier for utdeling av midler

23.-24.mai   Seminar/Styremøte Bergen Seminar   om kapitalforvaltning

Styremøte

21.   juni 10.00 Rådsforsamling Fylkeshuset  
20.   september    12.00 Styremøte Fylkeshuset Fellesmøte   med Sørlandets komptansefond
15.   november   12.00 Styremøte Fylkeshuset Gjennomgang   tildelinger
29.   november  12.00 Styremøte Fylkeshuset Kapitalforvaltningsstrategien   2014

Tildeling   av midler 2013

Styret godkjenner fremlagte møte- og aktivitetsplan for 2013.

——————————

Sekretariatets forslag, med de justeringer som kom fram i møtet, ble enstemmig vedtatt.

Det legges  opp til følgende møte- og aktivitetsplan for 2013.

 

MØTEPLAN 2013
Dato Tid Møte Sted Tema (foreløpig)
15.   mars  10.00 Styremøte Vitenskaps

senteret

Agderforskning

Kriterier   for utdeling av midler

23.-24.mai   Seminar/Styremøte Bergen Seminar   om kapitalforvaltning

Styremøte

21.   juni 10.00 Rådsforsamling Fylkeshuset  
20.   september   12.00 Styremøte Fylkeshuset Fellesmøte   med Sørlandets komptansefond
15.   november 12.00 Styremøte Fylkeshuset Gjennomgang   tildelinger
29.   november   12.00 Styremøte Fylkeshuset Kapitalforvaltningsstrategien   2014

Tildeling   av midler 2013

 

35.   Søknader fra Agderforskning – videreføring av tilskudd

 

Sekretariatet fremmer slikt forslag til

 

v e d t a k :

 1. Prosjektet ”Program for levekårsforskning: Agders uutnyttede ressurser”.
 2. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger et tilskudd på 500 000 kroner for 2013.
 3. Totalrammen for prosjektet er på 1 500 000 kroner i 2013. Ved avkortning av prosjektets endelige totalkostnader i 2013 i forhold totalrammen blir tilskuddet tilsvarende avkortet.
 4. Tilsagnet er gyldig ut bevillingsåret pluss to år. Nærmere vilkår for tilsagnet framgår av utbetalingsvilkår i tilsagnsbrevet.

 

 1. Prosjektet ”Program for kultur og næring (KULNÆR) 2009-2013”.
 2. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger et tilskudd på kroner 400.000 for 2013.
 3. Totalrammen for prosjektet er på 1 700 000 kroner i 2013. Ved avkortning av prosjektets endelige totalkostnader i 2013 i forhold totalrammen blir tilskuddet tilsvarende avkortet.
 4. Tilsagnet er gyldig ut bevillingsåret pluss to år. Nærmere vilkår for tilsagnet framgår av utbetalingsvilkår i tilsagnsbrevet.

 

 1. Prosjektet ”VRI Agder” .
 2. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger et tilskudd på 300 000 kroner for 2012.
 3. Totalrammen for prosjektet er på 15,2 mill. kroner i 2012. Ved avkortning av prosjektets endelige totalkostnader i 2013 i forhold totalrammen blir tilskuddet tilsvarende avkortet.
 4. Tilsagnet er gyldig ut bevillingsåret pluss to år. Nærmere vilkår for tilsagnet framgår av utbetalingsvilkår i tilsagnsbrevet.
 5. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond er positive til videre tilskudd for 2013 gitt at programmet har en tilfredsstillende framdrift.

——————————

 

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

36.   Søknader fra Universitetet i Agder – videreføring av tilskudd

 

Sekretariatet fremmer slikt forslag til

 

v e d t a k :

 1. Prosjektet  ”SmartRescue – Smarttelefoner for umiddelbar samordnet trusselkartlegging og evakueringsplanlegging i akutte krisesituasjoner”.
 2. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger et tilskudd på 700 000 kroner for 2013.
 3. Totalrammen for prosjektet er på 2 127 000 kroner i 2013. Ved avkortning av prosjektets endelige totalkostnader i 2013 i forhold totalrammen blir tilskuddet tilsvarende avkortet.
 4. Tilsagnet er gyldig ut bevillingsåret pluss to år. Nærmere vilkår for tilsagnet framgår av utbetalingsvilkår i tilsagnsbrevet.
 5. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond er positive til videre tilskudd for 2014 gitt at programmet har en tilfredsstillende framdrift.

 

 1. Prosjektet Samarbeid om marin forskning og faglig utvikling i Agder” .
 2. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger et tilskudd på 1 mill. kroner for 2013.
 3. Totalrammen for prosjektet er 9,2 mill. kroner i 2013. Ved avkortning av prosjektets endelige totalkostnader i 2013 i forhold totalrammen blir tilskuddet tilsvarende avkortet.
 4. Tilsagnet er gyldig ut bevillingsåret pluss to år. Nærmere vilkår for tilsagnet framgår av utbetalingsvilkår i tilsagnsbrevet.
 5. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond er positive til videre tilskudd for 2014 gitt at programmet har en tilfredsstillende framdrift.

 

 1. Prosjektet ”Stipendiatstilling i innovasjon”.
 2. Det utbetales ikke tilskudd for 2013
 3. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond er positive til videre tilskudd for 2014 og 2015 gitt at programmet har en tilfredsstillende framdrift.

  ——————————

Atle Svendal ble erklært inhabil ved behandling av denne saken.
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

 

37.   Søknader fra Evjeklinikken – videreføring av tilskudd

 Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:

 

 1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger Evjeklinikken AS et tilskudd på 150 000 kroner for 2013  og et tilskudd på 150 000 kroner for 2014 til  prosjektet ”Evaluering av Evjemodellen, Langtidsstudien”.
 2. Totalrammen for prosjektet er på 182 500 kroner i 2013 og 290 500 i 2014. Ved avkortning av prosjektets endelige totalkostnader i 2013 og/eller 2014 i forhold totalrammen blir tilskuddet tilsvarende avkortet.
 3. Tilsagnet er gyldig ut bevillingsåret pluss to år. Nærmere vilkår for tilsagnet framgår av utbetalingsvilkår i tilsagnsbrevet.

I møtet fremmet sekretariatet nytt forslag til vedtak:

 1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger Evjeklinikken AS et tilskudd på 300 000 kroner for resten av prosjektperioden til prosjektet «Evaluering av Evjemodellen, langtidsstudien».
 2. Tilskuddet er bevilget ut fra et kostnadsoverslag for resten av prosjektperioden på 473 000 kroner. Ved avkorting av prosjektets endelige totalkostnader for resten av prosjektperioden i forhold til kostnadsoverslagene, blir tilskuddet tilsvarende avkortet.

Signe Sollien Haugå,  Linda Jenssen og Arne Thomassen ble erklært inhabile ved behandling av denne saken.

Sekretariatets nye forslag ble enstemmig vedtatt.

 

38.   Søknad fra Flumill – videreføring av tilskudd

Sekretariatet fremmer slikt forslag til

 

v e d t a k :

 1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger Flumill AS et tilskudd for 2013 på inntil kr. 100 000,- til prosjektet ”Kompetanseutvikling om tidevannsenergi”.
 2. Tilskuddet er bevilget ut fra et kostnadsoverslag for prosjektet på totalt kr 6 950 000 kroner. Ved avkorting av prosjektets endelige totalkostnader i forhold til kostnadsoverslaget, blir tilskuddet tilsvarende avkortet.
 3. Tilsagnet er gyldig ut bevilgningsåret pluss to år. Nærmere vilkår for tilsagnet fremgår av utbetalingsvilkår i tilsagnsbrevet.
 4. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond er positive til videre oppfølging av prosjektet i 2014 og 2015, under forutsetning om at prosjektet gjennomføres etter den fremdriftsplan og med det faglige innholdet som er beskrevet i søknaden.

 

Styreleder fremmet følgende tillegg til pkt 4: ”målet er at prosjektet tilføres kr 2 000 000 samlet”.

 

Dermed var følgende vedtatt:

 1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger Flumill AS et tilskudd for 2013 på inntil kr. 100 000,- til prosjektet ”Kompetanseutvikling om tidevannsenergi”.
 2. Tilskuddet er bevilget ut fra et kostnadsoverslag for prosjektet på totalt kr 6 950 000 kroner. Ved avkorting av prosjektets endelige totalkostnader i forhold til kostnadsoverslaget, blir tilskuddet tilsvarende avkortet.
 3. Tilsagnet er gyldig ut bevilgningsåret pluss to år. Nærmere vilkår for tilsagnet fremgår av utbetalingsvilkår i tilsagnsbrevet.
 4. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond er positive til videre oppfølging av prosjektet i 2014 og 2015, under forutsetning om at prosjektet gjennomføres etter den fremdriftsplan og med det faglige innholdet som er beskrevet i søknaden. Målet er at prosjektet tilføres kr 2 000 000 samlet.

Sekretariatets forslag og styreleders tilleggsforslag  ble enstemmig vedtatt.

 

39.   Søknad fra ØIF Arendal Håndball elite – videreføring av tilskudd

 

Sekretariatet fremmer slikt forslag til

 

v e d t a k:

 

 1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger ØIF Arendal håndball Elite et tilskudd på 320 000 kroner for 2013 og 160 000 kroner for 2014 til prosjektet ”SMO” (Samhandlende måloppnåelseskompetanse med overføringsverdi).
 2. Tilskuddet er bevilget ut fra et kostnadsoverslag for 2013 på 420 000 kroner og 210 000 kroner for 2014. Ved avkorting av prosjektets endelige totalkostnader i 2013 og 2014 i forhold til kostnadsoverslagene, blir tilskuddet tilsvarende avkortet.
 3. Tilsagnet er gyldig ut bevilgingsåret pluss to år. Nærmere vilkår for tilsagnet fremgår av utbetalingsvilkår i tilsagnsbrevet.

 

I møte fremmet sekretariatet nytt forslag til vedtak:

 1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger ØIF Arendal håndball Elite et tilskudd på 480 000 kroner for resten av prosjektperioden til prosjektet «SMO» (Samhandlende måloppnåelseskompetanse med overføringsverdi).
 2. Tilskuddet er bevilget ut fra et kostnadsoverslag for resten av prosjektperioden på 630 000 kroner. Ved avkorting av prosjektets endelige totalkostnader for resten av prosjektperioden i forhold til kostnadsoverslagene, blir tilskuddet tilsvarende avkortet.

 

Sekretariatets nye forslag ble enstemmig vedtatt.

 

40.   Søknad fra Sørlandet Sykehus HF – videreføring av tilskudd

 

Sekretariatet fremmer slikt forslag til

 

v e d t a k :

 

 1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond innvilger et tilskudd på 1,2 mill. kroner til Sørlandet sykehus HF til forskningsaktiviteter knyttet til Sørlandet sykehus HF Arendal.
 2. Totalrammen for prosjektet er 4,185 mill. kroner i 2013. Ved avkortning av prosjektets endelige totalkostnader i 2013 i forhold totalrammen blir tilskuddet tilsvarende avkortet.
 3. Tilsagnet er gyldig ut bevillingsåret pluss to år. Nærmere vilkår for tilsagnet framgår av utbetalingsvilkår i tilsagnsbrevet.
 4. Før tilskuddet utbetales må det meldes tilbake hvordan midlene er tenkt disponert til forskningsaktiviteten.

——————————

 

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

 

41.   Søknad fra omsorgsforskning SØR, UIA

 

Sekretariatet fremmer slikt forslag til

 

v e d t a k :

 

 1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger Senter for omsorgsforskning – Sør, Universitetet i Agder, et tilskudd på kr. 220 000 til prosjektet ”Regionale tilpasninger til nasjonale utfordringer – omfang, innhold og organisering av interkommunalt samarbeid om helsetjenester i Agder.”
 2. Tilskuddet er bevilget ut fra et kostnadsoverslag på kr. 3 153 671,- i perioden 2013- 2016. Ved avkorting av prosjektets endelige totalkostnader for 2013 i forhold til kostnadsoverslaget, blir tilskuddet tilsvarende avkortet. Tilsagnet er gyldig bevilgningsåret pluss to år. Nærmere vilkår for tilsagnet fremgår av utbetalingsvilkår i tilsagnsbrevet.
 3. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond er positive til videre oppfølging av prosjektet i 2014, 2015 under forutsetning av at prosjektet gjennomføres etter den fremdriftsplan og det faglige innhold som er beskrevet i søknaden.

 

——————————

Atle Svendal ble erklært inhabil ved behandling av denne saken.

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

 

42.   Søknad fra Senter for E-helse og omsorgsteknologi, UIA

 

Sekretariatet fremmer slikt forslag til

 

v e d t a k :

 1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger Senter for ehelse og omsorgsteknologi, Universitetet i Agder, et tilskudd på kr. 1 300 000,- til prosjektet ”Etablering av eHelse testsenter”.
 2. Tilskuddet er bevilget ut fra et kostnadsoverslag på kr. 8 533 678,- i perioden 2013- 2015. Ved avkorting av prosjektets endelige totalkostnader for 2013 i forhold til kostnadsoverslaget, blir tilskuddet tilsvarende avkortet. Tilsagnet er gyldig bevilgningsåret pluss to år. Nærmere vilkår for tilsagnet fremgår av utbetalingsvilkår i tilsagnsbrevet.
 3. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond er positive til videre oppfølging av prosjektet i 2014, 2015 under forutsetning av at prosjektet gjennomføres etter den fremdriftsplan og det faglige innhold som er beskrevet i søknaden.

Atle Svendal og Irene Henriksen Aune ble erklært inhabile ved behandling av denne saken.

——————————

 

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

 

43.   Søknad fra Evjeklinikken

 

Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:

 

 1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger Evjeklinikken et tilskudd på kr. 600 000,- til prosjektet ”Evjeklinikken Interaktiv” 
 2. Tilskuddet er bevilget ut fra et kostnadsoverslag på kr 2 193 405,-. Ved avkorting av prosjektets endelige totalkostnader i forhold til kostnadsoverslaget, blir tilskuddet tilsvarende avkortet. Tilsagnet er gyldig bevilgningsåret pluss to år. Nærmere vilkår for tilsagnet fremgår av utbetalingsvilkår i tilsagnsbrevet.
 3. Tilskuddet skal brukes til utviklingsdelen.

 

——————————

 

I møtet endret sekretariatet beløpet i pkt. 1 til kr 400 000, og i pkt. 2 til kr 2 062 725.

 

Dermed var følgende vedtak:

 1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger Evjeklinikken et tilskudd på kr. 400 000,- til prosjektet ”Evjeklinikken Interaktiv” 
 2. Tilskuddet er bevilget ut fra et kostnadsoverslag på kr 2 062 725,-. Ved avkorting av prosjektets endelige totalkostnader i forhold til kostnadsoverslaget, blir tilskuddet tilsvarende avkortet. Tilsagnet er gyldig bevilgningsåret pluss to år. Nærmere vilkår for tilsagnet fremgår av utbetalingsvilkår i tilsagnsbrevet.
 3. Tilskuddet skal brukes til utviklingsdelen.

 

Arne Thomassen, Linda Jenssen og Signe Sollien Haugå ble erklært inhabile ved     behandling av denne saken.

 

Sekretariatets forslag med endringer som over ble enstemmig vedtatt.

 

44.   Søknader fra Arena Helseinnovasjon

Sekretariatet fremmer slikt forslag til

 

v e d t a k :

 1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger nettverksorganisasjonen Arena Helseinnovasjon, et tilskudd på kr. 500 000,- til prosjektet ”Mobilisering innovasjon velferdsteknologi”.
 2. Tilskuddet er bevilget ut fra et kostnadsoverslag på kr. 1 500 000,- i 2013. Tilsagnet er gyldig bevilgningsåret pluss to år. Nærmere vilkår fremgår av utbetalingsvilkår i tilsagnsbrevet.
 3. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond er positive til videre oppfølging av prosjektet i 2014 og 2015 under forutseting av at prosjektet gjennomføres etter den fremdriftsplan og det faglige innhold som er beskrevet i søknaden.

 

——————————

Irene Henriksen Hauge foreslo at beløpet i pkt. 1 settes til kr 700 000, og at beløpet i pkt. 2 settes til til kr 1 700 000.

Dermed ble følgende vedtatt:

 

 1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger nettverksorganisasjonen Arena Helseinnovasjon, et tilskudd på kr. 700 000,- til prosjektet ”Mobilisering innovasjon velferdsteknologi”.
 2. Tilskuddet er bevilget ut fra et kostnadsoverslag på kr. 1 700 000,- i 2013. Tilsagnet er gyldig bevilgningsåret pluss to år. Nærmere vilkår fremgår av utbetalingsvilkår i tilsagnsbrevet.
 3. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond er positive til videre oppfølging av prosjektet i 2014 og 2015 under forutseting av at prosjektet gjennomføres etter den fremdriftsplan og det faglige innhold som er beskrevet i søknaden.

 

Sekretariatets forslag, med Irene Henriksen Aunes forslag til nye beløp ble enstemmig vedtatt.

45.   Søknader fra Agderforskning AS

 

Sekretariatet fremmer slikt forslag til

 

v e d t a k :

 

 1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger Agderforskning AS et tilskudd på kr. 400 000,- til prosjektet ”Hva kjennetegner god kommunal innovasjonspraksis”. 
 2. Tilskuddet bevilges ut fra et kostnadsoverslag på kr. 400 000,-. Ved avkorting av prosjektets endelige totalkostnader i forhold til kostnadsoverslaget, blir tilskuddet tilsvarende avkortet. Tilsagnet er gyldig bevilgningsåret pluss to år. Nærmere vilkår for tilsagnet fremgår av utbetalingsvilkår i tilsagnsbrevet.

 

——————————

Marianne Landaas fremmet følgende forslag til nytt pkt. 3: Det forutsettes at Agderforskning formidler resultatet.

Sekretariatets forslag, med Marianne Landaas’ forslag til pkt. 3, ble enstemmig vedtatt.

Dermed var følgende vedtatt:

 

 1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger Agderforskning AS et tilskudd på kr. 400 000,- til prosjektet ”Hva kjennetegner god kommunal innovasjonspraksis”.
 2. Tilskuddet bevilges ut fra et kostnadsoverslag på kr. 400 000,-. Ved avkorting av prosjektets endelige totalkostnader i forhold til kostnadsoverslaget, blir tilskuddet tilsvarende avkortet. Tilsagnet er gyldig bevilgningsåret pluss to år. Nærmere vilkår for tilsagnet fremgår av utbetalingsvilkår i tilsagnsbrevet.
 3. Det forutsettes at Agderforskning formidler resultatet.

 

46.      Avslag søknader 2012

 

Sekretariatet fremmer slikt forslag til

 

v e d t a k :

 1. ”Distriktsvennlig bacherlorutdanning i sykepleie 2012-2015” søknad fra Universitetet i Agder, avslås.
 2. ”Spesialisering på informasjonsarkitektur og systemintegrasjon” – nytt IKT studium ved UiA – søknad fra DIGIN, avslås.
 3. ”Lys, bilde og bevegelse innen e-helse” søknad fra Global Fair Trade AS, avslås.
 4. ”Muhabbet” søknad fra Ordbruk AS, avslås.
 5. ”SuperSenior” søknad fra Superdize AS, avslås.
 6.  ”Amazon-Akademiet” søknad fra Amazon Grimstad FK, avslås.
 7. ”PC-plattform for seniorer” søknad fra DuKan AS, avslås.
 8. ”Utvikling av Arendalsuka” søknad fra Gauslaa, Djupedal og Monsen, avslås.
 9.    ”Sentraliseringens virkninger i mellomstore byregioner” søknad fra Agder Samfunnsutvikling, avslås.

Ved behandling av pkt. 1 ble Atle Svendal og Signe Sollien Haugå erklært inhabile.

Ved behandling av pkt. 2 ble Atle Svendal erklært inhabil.

Ved behandling av pkt. 8 ble Irene Henriksen Aune og Atle Svendal erklært inhabile.

——————————

 

Ved punktvis avstemning ble sekretariatets forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Arendal, 30. november 2012