Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond avholdt styremøte 14. september 2012 på Fylkeshuset, Arendal.

Tilstede var:
Atle Svendal
Terje Stalleland
Irene Henriksen Aune
Marianne Landaas
Arne Thomassen
Signe Sollien Haugå
Linda Jenssen

Dessuten møtte:

Daglig leder John G. Bergh og rådgiver Bent Sørensen.

Møtet ble ledet av styrets leder Atle Svendal.

Før behandling av sakene hadde styret en drøfting av styrets arbeid fremover og en evaluering av styrets arbeid i forrige periode.

 

Følgende saker ble behandlet:

23.   Godkjenning av protokoll fra rådsforsamlingen 15. juni 2012.

Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:

Styret tar protokoll fra rådsforsamling 15. juni 2012 til etterretning.

 

——————————

 

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

24.   Godkjenning av protokoll fra styremøte 16. mai 2012.

Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:

Protokoll fra styremøte 16. mai 2012 godkjennes.

——————————

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

25.   Oppfølging av tildelte tilskudd

Sekretariatet fremmer slikt forslag til

v e d t a k:

 

Styret tar sak om oppfølging av tildelte tilskudd til etterretning.

—————————

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

26.   Avkastning på fondets kapital pr. 31.7.2012

Sekretariatet fremmer slikt forslag til

 

v e d t a k:

 Styret tar saken til etterretning

—————————-

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

 

27.   Utvikling av vitensenter i Sørlandet Kunnskapshavn – sluttutbetaling.

Sekretariatet fremmer slikt forslag til

 

v e d t a k:

  1. Styret tar sluttrapport fra prosjektet ”Utvikling av vitensenter i Sørlandet Kunnskapshavn” til etterretning.
  2. Sluttutbetaling på 500 000 kroner utbetales.

—————————-

Ved behandling av saken ble Atle Svendal og Irene Henriksen Aune erklært innhabile.

Nestleder Terje Stalleland ledet møtet ved behandling av denne saken.

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

28.   Oversikt over mottatte søknader

Sekretariatet fremmer slikt forslag til

v e d t a k:

Styret tar oversikt over mottatte søknader til orientering.

—————————-

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

 

29.   Videreføring av prosjekter

Sekretariatet fremmer slikt forslag til

v e d t a k :

        Styret tar oppfølging og videreføring av tildelte tilskudd til etterretning

—————————-

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

 

Eventuelt

 

Med utgangspunkt i en henvendelse fra NRK om innsyn i 4 av de mottatte søknadene i 2012, hadde styret en drøfting av offentlighetsloven og hvilke konsekvenser den har for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond.

Styret var enige om at offentlighetsloven må legges til grunn for virksomheten i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond.

Når det gjelder behandlingen av søknader kan en i følge offentlighetsloven gjøre unntak fra innsyn i dokumenter med opplysninger om forskningsideer og forskningsprosjekt i saker som om økonomisk støtte eller rådgivning. Søknader som ikke kommer i denne kategorien må vurderes i forhold til eventuell taushetsplikt og meroffentlighet.

 

Arendal, 14. september 2012