Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond
Møtested: Eurekabygget, Vitensenteret
Dato: 15.03.2013
Tid: 12:00

Faste medlemmer som møtte:
Atle Svendal
Terje Stalleland
Arne Thomassen
Signe Sollien Haugå
Marianne Landaas
Linda Jensen

Faste medlemmer som ikke møtte:
Irene Henriksen

Fra administrasjonen møtte:
John G. Bergh
Ann Camilla Schulze-Krogh
Bent Sørensen
Lisbeth Ramsdal

Før styremøtet presenterte Agderforskning ved Roger Normann, Tor Helge Aas, Sissel Strickert og Ann Christin Nilsen prosjektene som Agderforskning har fått midler til fra
Aust- Agder utviklings- og kompetansefond.

Saksnr

ST 13/9 Godkjenning av protokoll fra styremøte 30. november 2012

ST 13/10 Avkastning på fondets kapital i 2012

ST 13/11 Avkastning på fondets kapital pr. 31.01.2013

ST 13/12 Oppfølging av tildelte tilskudd per mars 2013

ST 13/13 Høst – søknad om omdisponering av midler

ST 13/14 Søknadsskjema, vurderingskriterier og sluttrapport

ST 13/15 KRITERIER FOR TILDELING AV MIDLER TIL KOMMUNENE

ST 13/16 Utdeling av midler 2013

ST 13/17 Eventuelt til møte 15.03.

ST 13/9 Godkjenning av protokoll fra styremøte 30. november 2013

Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:

Protokoll fra styremøte 30.11.2013 godkjennes.

Behandling i Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond – 15.03.2013

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

ST 13/10 Avkastning på fondets kapital i 2012

Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:

Styret tar saken til etterretning.

Behandling i Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond – 15.03.2013

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

ST 13/11 Avkastning på fondets kapital pr. 31.01.2013

Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:

Styret tar saken til etterretning

Behandling i Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond – 15.03.2013

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

ST 13/12 Oppfølging av tildelte tilskudd per mars 2013

Behandling i Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond – 15.03.2013

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

ST 13/13 Høst – søknad om omdisponering av midler

Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:

Søknad om omdisponering avlås og midlene inndras.

Behandling i Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond – 15.03.2013

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

ST 13/14 Søknadsskjema, vurderingskriterier og sluttrapport

Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:

Styret tar søknadsskjema, vurderingskriterier og sluttrapport til etterretning.

Behandling i Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond – 15.03.2013

Sekretariatets forslag med de endringer som kom frem i møtet ble enstemmig vedtatt.

ST 13/15 Kriterier for tildeling av midler til kommunene

Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:

1. Ved tildeling av midler til oppretterne/kommunene legges de særlige kriteriene slik de
går frem av kapittel 5 i denne sak foreløpig til grunn.

2. Styret forutsetter at saken kommer opp til ny behandling etter samordning med
Sørlandets kompetansefond og kvalitetssikring av Stiftelsestilsynet.

Behandling i Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond – 15.03.2013

På møtet la sekretariatet frem et justert forslag til kriterier.

Sekretariatets justerte forslag med de endringer som kom frem i møtet ble enstemmig

vedtatt.

Dermed var følgende vedtatt:

1. Ved tildeling av midler til oppretterne/kommunene legges følgende kriterier foreløpig til
grunn:

Stiftelsesloven har bestemmelser som skal sikre stiftelsens selvstendighet og formålsrealisering. Dette innebærer bl.a. at det må stilles særlige krav til søknader fra
kommunene i Aust-Agder som er stiftere i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond.
Styret har derfor vedtatt at søknader fra kommunene må tilfredsstille følgende kriterier
før de kan bli gjenstand for alminnelig vurdering i forbindelse med utdeling av midler fra
fondet.

a. Søknaden må tilfredsstille selvstendighetskravet i stiftelsesloven. Med dette mener en at kommunen ikke lenger har rådighet over formuesverdien som er tilført stiftelsen. Dette innebærer at søknader fra kommuner som tilfredsstiller disse kriteriene ikke har fortrinnsrett til midler fra fondet, men vil bli vurdert på selvstendig grunnlag sammen med andre søknader.

b. Prosjektene må være nyskapende og ha en regional effekt utover den enkelte kommune.

c. I prosjektet forutsettes det et forpliktende samarbeid med miljøer som driver med
forskning og utvikling og/eller kompetanseutvikling.

d. Kommunen må alene ikke ha bestemmende innflytelse på prosjektet. Kommunens andel av prosjektsøknaden må ikke overstige 50 %.

e. Det skal ikke gis tilskudd til søknader som ligger innenfor kommunenes ordinære
oppgaver.

Det er en forutsetning at samtlige kriterier er tilfredstilt.

2. Styret forutsetter at saken kommer opp til ny behandling etter samordning med
Sørlandets kompetansefond og kvalitetssikring av Stiftelsestilsynet.

ST 13/16 Utdeling av midler 2013

Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:

1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond avsetter inntil 10 mill. kroner til utdeling
høsten 2013. Av dette avsettes inntil 7 mill. kroner til oppfølging av prosjekter med tildeling i 2012. Til nye prosjekter i 2013 avsettes det inntil 3 mill. kroner.

2. Utlysning av midler for 2013 til nye prosjekter gjennomføres innenfor temaet likestilling, inkludering og mangfold.

Behandling i Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond – 15.03.2013

Sekretariatets forslag til punkt 1 ble enstemmig vedtatt.

Sekretariatets forslag til punkt 2 ble utsatt til neste møte.

ST 13/17 Eventuelt til møte 15.03.

Behandling i Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond – 15.03.2013

Seminar i Bergen

Program for seminaret er vedlagt protokollen.

Samarbeid med Sørlandets kompetansefond.

Det legges opp til et felles styremøte med styret i Sørlandets kompetansefond.

Sekretariatet jobber videre med dette.