Møte i rådsforsamlingen ble avholdt på Revsnes Hotel, 21. juni 2013.

Følgende møtte som representant for sin kommune:

Arendal kommune                 v/Anders Kylland

Evje og Hornnes kommune    v/Bjørn Ropstad

Froland kommune                  v/Sigmund Pedersen

Grimstad kommune               v/Hanne Merethe Homberg

Iveland kommune                  v/Gro Anita Mykjåland

Lillesand kommune                v/Hege Marie Holthe

Tvedestrand kommune          v/Jan Dukene

Valle kommune                      v/Tarald Myrum

Vegårshei kommune              v/Kjetil Torp

Birkenes kommune                v/Arild Windsland

Åmli kommune                      v/Reidar Saga

Bykle kommune                     v/Tarald Myrum/fullmakt

Kommunene Risør, Gjerstad og Bygland var ikke representert på møtet.

Dessuten møtte:

Styrets leder Atle Svendal, daglig leder John G. Bergh, rådgiver Bent Sørensen

Følgende saker ble behandlet:

Rådsforsamlingens leder Gro Anita Mykjåland ønsket velkommen til møtet i rådsforsamlingen.

 

  1. Godkjenning av      innkalling

Innkalling ble godkjent.

 

  1. Godkjenning av      saksliste

Forslag til saksliste ble godkjent.

 

  1. Valg av 2 til å      underskrive protokollen

Jan Dukene og Hege Marie Holthe ble valgt til å underskrive protokollen.

4.  Aust-Agder utviklings- og kompetansefond – regnskap og revisjonsberetning 2012

Saksforelegg var utsendt med slikt forslag til

v e d t a k :

Årsegnskap 2012 og revisjonsberetning 2012 for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond tas til etterretning.

——————————–

Tilrådningen fra styret ble enstemmig vedtatt.

 

5.  Aust-Agder utviklings- og kompetansefond – årsberetning for 2011

Saksforelegg var utsendt med slik forslag til

 

v e d t a k :

Årsberetning 2012 for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond til etterretning.

——————————–

Tilrådningen fra styret ble enstemmig vedtatt.

 

6.  Eventuelt

Rådsforsamlingen ba administrasjonen om å ta kontakt med Konsesjonsfraftfondet for Aust-Agder IKS med sikte på samordning av møtene i rådsforsamlingen i Aust-Agder       utviklings- og kompteansefond og representantskapet i Konsesjonskraftfondet for  Aust-Agder IKS.