Møteprotokoll styremøte Aust-Agder utviklings- og kompetansefond.
Tid og sted: 24.05.2013, Bergen

Faste medlemmer som møtte:
Navn Funksjon  
Arne   Thomassen Medlem  
Atle Svendal Leder  
Irene Henriksen Aune Medlem  
Terje Stalleland Nestleder  
Signe Sollien Haugå Medlem  
Marianne Landaas Medlem  
Linda Jenssen Medlem  

 

Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn Funksjon  
Arne   Thomassen

Linda Jenssen

Medlem

Medlem

 

 

Varamedlemmer som møtte:
Navn Møtte for  
Åshild   Martinussen

Arvid Johannessen

Arne Thomassen

Linda Jenssen

 
     

 

Fra administrasjonen møtte:
Navn Stilling
John Bergh

Bent Sørensen

Ann Camilla Schulze-Krogh

Daglig leder

Rådgiver

Rådgiver

   

 

Saksnr Innhold
ST   13/18 Godkjenning av protokoll fra styremøte 15. mars   2013
ST 13/19 Oppfølging av tildelte tilskudd mai 2013
ST 13/20 Avkastning på fondets kapital pr. 30.4.2013
ST 13/21 Årsregnskap 2012
ST 13/22 Årsberetning 2012
ST 13/23 Strategi for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond
ST 13/24 Tema for utdeling av midler 2013
ST 13/25 Eventuelt til møte 24.05

 

ST 13/18 Godkjenning av protokoll fra styremøte 15. mars 2013

Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:

Protokoll fra styremøte 15.03.2013 godkjennes.

Behandling i Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond – 24.05.2013

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

— slutt på saksprotokoll —

ST 13/19 Oppfølging av tildelte tilskudd mai 2013

Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:

Styret tar saken til etterretning

Behandling i Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond – 24.05.2013

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

— slutt på saksprotokoll —

ST 13/20 Avkastning på fondets kapital pr. 30.4.2013

Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:

Styret tar saken til etterretning

Behandling i Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond – 24.05.2013

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

— slutt på saksprotokoll —

ST 13/21 Årsregnskap 2012

Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:

  1. Årsregnskap 2012 for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond godkjennes.

2.  Årets overskudd på 25 534 309 kroner anvendes som følger:

  • 10 000 000 kroner avsettes til utdeling av midler i 2013 i samsvar med fondets vedtekter
  • 2 160 769 kroner tillegges tilleggskapitalen
  • 13 373 540 kroner avsettes til bufferkapital

Behandling i Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond – 24.05.2013

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

— slutt på saksprotokoll —

ST 13/22 Årsberetning 2012

Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:

Årsberetning 2012 for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond  godkjennes og oversendes rådsforsamlingen.

Behandling i Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond – 24.05.2013

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

— slutt på saksprotokoll —

ST 13/23 Strategi for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:

Styret vedtar vedlagte strategi for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond.

Behandling i Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond – 24.05.2013

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

— slutt på saksprotokoll —

ST 13/24 Tema for utdeling av midler 2013

Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:

Utlysning av midler for 2013 til nye prosjekter gjennomføres innenfor temaet kompetanseløft i utdanningsløpet.

Behandling i Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond – 24.05.2013

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

— slutt på saksprotokoll —

ST 13/25 Eventuelt til møte 24.05

— slutt på saksprotokoll —