Møteprotokoll
Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond
Møtested: Strand Hotel, Fevik
Dato: 20.09.2013
Tid: 12:00

Faste medlemmer som møtte:
Atle Svendal
Terje Stalleland
Arne Thomassen
Marianne Landaas

Faste medlemmer som ikke møtte:
Signe Sollien Haugå
Irene Henriksen Aune
Linda Jensen

Varamedlemmer som møtte:
Arvid Johannessen
Ingrid Skårmo

Fra adminstrasjonen møtte:
John G. Bergh, Bent Sørensen og Ann Camilla Schulze-Krogh

Saksnr Innhold
ST   13/26 Protokoll fra rådsforsamlingen 21.6.2013
ST 13/27 Godkjenning av protokoll fra styremøte 24. mai 2013
ST 13/28 Oppfølging av tildelte tilskudd september 2013
ST 13/29 Avkastning på fondets kapital per 31.8.2013
ST 13/30 Oversikt over mottatte søknader 2013
ST 13/31 Videreføring av prosjekter 2013
ST 13/32 Barns levekår og hverdagsliv – sluttrapport
ST 13/33 Eventuelt til møte 20. sept 2013

ST 13/26 Protokoll fra rådsforsamlingen 21.6.2013

Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:

Styret tar protokoll fra rådsforsamling 21.06.13 til orientering.

Behandling i Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond – 20.09.2013

 

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

 

ST 13/27 Godkjenning av protokoll fra styremøte 24. mai 2013

Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:

Protokoll fra styremøte 24.05.2013 godkjennes.

 

Behandling i Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond – 20.09.2013

 

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

 

ST 13/28 Oppfølging av tildelte tilskudd september 2013

Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:

Styret tar sak om oppfølging av tildelte tilskudd til etterretning.

Behandling i Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond – 20.09.2013

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

 

ST 13/29 Avkastning på fondets kapital per 31.8.2013

Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:

Styret tar saken til etterretning.

Behandling i Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond – 20.09.2013

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

ST 13/30 Oversikt over mottatte søknader 2013

Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:

Styret tar oversikt over mottatte søknader til orientering.

Behandling i Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond – 20.09.2013

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

 

ST 13/31 Videreføring av prosjekter 2013

Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:

Styret tar oppfølging og videreføring av tildelte tilskudd til etterretning.

Behandling i Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond – 20.09.2013

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

ST 13/32 Barns levekår og hverdagsliv – sluttrapport

Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:

Styret tar sluttrapport til etterretning.

Behandling i Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond – 20.09.2013

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

ST 13/33 Eventuelt til møte 20. sept 2013

3.- 4. oktober vil administrasjonen og styreleder ha en gjennomgang av kapitalforvaltningsstrategien med forvalterne. Forslag til revidert strategi presenteres som egen sak i neste styremøte.

Neste styremøte blir 15. november kl 12.00 på Aust-Agder Fylkeshus.