Styret har bestemt at det er grunnlag for utdeling av inntil 10 mill. kroner til utdeling vinteren 2015. Av dette vil inntil 6 mill. kroner gå til oppfølging av prosjekter som ble tildelt midler i 2013, og som går over flere år. Til nye prosjekter avsettes det inntil 4 mill. kroner.

Søknadsfristen er satt til 15. oktober 2014.

Tildeling av midler for 2014 ønskes gitt til prosjekter og piloter som kan bidra til innovasjon og næringsutvikling i fylket. Målet er at prosjektene som innvilges støtte kan bidra til å videreutvikle næringslivets kompetanse og konkurransekraft gjennom innovasjon og samarbeid med forsknings- og utviklingsmiljøer (FoU-miljøer).

Innovasjon er et satsningsområde for regionen i tråd med Regionplan Agder 2020 og felles FOU-strategi for Agder. Ved å knytte utviklingen i næringslivet tettere opp mot FoU-miljøer både regionalt, nasjonalt og internasjonalt vil næringslivet kunne tilføres unik kompetanse samt videreutvikle allerede eksisterende kompetanse.

Kompetansefondet søker prosjekter og piloter som vil bidra til at Agder blir en konkurransedyktig region som er preget av høy innovasjonsgrad og kunnskapsintensive arbeidsplasser.

I følge vedtektene kan tilskudd gis til offentlige eller private forskningsinstitusjoner, utdanningsinstitusjoner på nivå over videregående skole, offentlige og private foretak. Enkeltpersoner kan søke under forutsetning av at det blir etablert en organisasjon hvis søknaden blir imøte­kommet.Søknadene for 2014 bør som hovedregel komme fra bedrifter, næringer eller klynger med aktivitet i fylket.  En forut­set­ning for støtte er at en har knyttet til seg et FoU-miljø som skal være aktive bidrags­ytere.  Det er ikke et krav at FoU-miljøet er lokalisert i fylket.

Prosjekter som mottar støtte skal utvikle kunnskap og kompetanse på høyere nivå ut over videregående skoles nivå. Kompe­tansen skal ha påvisbar nytte enten for institusjonens egen utvikling og/eller lokalt næringsliv og/eller lokalforvaltningen.

Tilskuddene skal gis til målrettede tiltak og være tidsavgrenset. Det kan ikke gis tilskudd til en institusjons ordinære drift.

Det tas sikte på at styret behandler søknadene i løpet av februar 2015.

Det er utarbeidet eget søknadsskjema som forutsettes utfylt av søkere. Søknadskjema kan lastes ned fra menyen til høyre.

Spørsmål knyttet til utlysningen fås ved henvendelse til daglig leder John G. Bergh per telefon: 900 11 693 og e-post: john.g.bergh@agderfk.no eller rådgiver Tine Mette Falck per telefon: 464 23 389 og e-post: tine.mette.falck@agderfk.no

Søknad sendes elektronisk til postmottak@agderfk.no innen
15. oktober 2014.