Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond behandlet i møte 19. februar 2016 søknader om tilskudd fra fondet. Styret vedtok i 2015 å lyse ut midler til prosjekter og piloter som kan bidra til forskningsbasert innovasjon og kunnskapsutvikling som bidrar til nyskapingsevne i fylket.

Ved søknadsfristens utløp 15. oktober hadde fondet mottatt til sammen 53 søknader. Av disse gjaldt 46 søknader nye prosjekter, mens 7 søknader gjaldt videreføringer av prosjekter som tidligere er tildelt støtte og som løper over flere år. Det samlede søknadsbeløpet var på 76,7 mill. kroner, hvorav 38,2 mill. kroner for 2016. I henhold til styrets vedtak er det grunnlag for utdeling av inntil 12 mill. kroner vinteren 2016. Det har dermed vært nødvendig med en streng prioritering av søknadene.

Ved behandlingen av søknadene legges vedtektene for fondet til grunn. I henhold til disse er stiftelsens formål “å bidra til økt kompetanse og nyskapingsevne i Aust-Agder og til sikring og etablering av arbeidsplasser og gode levekår, herunder bidra til å styrke og videreutvikle Universitetet i Agder”.

Flere av prosjektene er flerårige og vil bli prioritert ved eventuelle utdelinger senere år dersom prosjektenes fremdrift er tilfredsstillende og bevilgningene er lovlige i henhold til EØS-avtalens statsstøtteregler.

De største bevilgningene til nye prosjekter er:

· Forprosjektering av biofuelanlegg i Åmli (SynSel Skandinavia AS)
· MacGregor Pusnes Offshore Vind (MacGregor Pusnes AS)
· Lokal fundamentering av et internasjonalt ledende senter (SFF) for marin forskning (Universitetet i Agder)
· Effektivitet i verdiskapning med fokus på kostnadseffektiv prosjektgjennomføring (Nymo AS)

I tabellen som følger gis en samlet oversikt over tilskudd til de ulike prosjektene.

Kontaktpersoner:
Styrets leder Atle Svendal, tlf. 37 25 31 20 / 92 01 63 70
Daglig leder John G. Bergh, tlf. 37 01 73 22 / 90 01 16 93