aarsberetning2Summen av grunnkapital, tilleggskapital og bufferkapital utgjorde i 2015 om lag 377 mill. kroner. I tillegg er det avsatt til sammen 22 mill. kroner til utdeling for 2015 og 2016. Når en tar hensyn til inndratte tilskudd, utgjør utdelingene fra 2004-2015 til sammen 66,7 mill. kroner.er.

Last ned PDF eller se den på ISSUU.

Les om:

 • Formål og bakgrunn
 • Rådsforsamling, styre og administrasjon
 • NIBIO Landvik
 • IMS Group AS og TeamTec AS
 • VRI Agder
 • Virksomheten
 • Økonomi
 • Resultatregnskap
 • Balanse
 • Noter til regnskapet
 • Revisors beretning 2015