Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond behandlet i møte 17. februar 2017 søknader om tilskudd fra fondet. Styret vedtok i 2016 å lyse ut midler til prosjekter som kan bidra til gode levekår, ved å øke og anvende kompetansen om levekår, spesielt knyttet til deltakelse i arbeidslivet.

Ved søknadsfristens utløp 17. oktober hadde fondet mottatt til sammen 23 søknader. Av disse gjaldt 17 søknader nye prosjekter, mens 6 søknader gjaldt videreføringer av prosjekter som tidligere er tildelt støtte og som løper over flere år. Det samlede søknadsbeløpet var på 36,1 mill. kroner, hvorav 15,2 mill. kroner for 2017.

Stiftelsens formål er «å bidra til økt kompetanse og nyskapingsevne i Aust-Agder og til sikring og etablering av arbeidsplasser og gode levekår, herunder bidra til å styrke og videreutvikle Universitetet i Agder». Dette legges til grunn ved behandlingen av søknadene.

Flere av prosjektene er flerårige og vil bli prioritert ved eventuelle utdelinger senere år dersom prosjektenes fremdrift er tilfredsstillende og bevilgningene er lovlige i henhold til EØS-avtalens statsstøtteregler. Følgende nye prosjekter er tildelt midler fra kompetansefondet:

  • Agderforskning AS: «Aktiv på Dagtid» – økt livskvalitet og veien tilbake til arbeid?
  • Centre for Integrated Emergency Management: KriseSIM, Virtuelt treningsverktøy for krisehåndtering
  • Oxford Research AS: Integrering som virkemiddel for verdiskaping og innovasjon
  • Oxford Research AS: Integrering og stabil tilknytning
  • KS Agder: I jobb i Agder-kommunene – innvandrere og unge menn en del av løsningen for kommunenes rekrutteringsbehov?
  • Agderforskning AS: SAMBA-SKOLE – Samhandling mot barnefattigdom – Bedre og mer effektive målrettede tjenester for levekårsutsatte familier; med spesielt fokus på tjenester og tiltak i skolen
  • Agderforskning AS: Forprosjekt om innvandrerkvinner og arbeidsliv i Aust-Agder
  • Refugee+ AS: Refugee Home – bedre levekår gjennom raskere integrering

I tabellen som følger gis en samlet oversikt over tilskudd fra kompetansefondet til de ulike prosjektene.

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond har inngått et samarbeid med Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør. Etter dialog mellom kompetansefondet og sparebankstiftelsen har styrene vedtatt å dele tilsagnene i to like deler. Etter vedtak i sparebankstiftelsens styre har kompetansefondets tilskudd til nye prosjekter dermed utløst tilsvarende støtte fra sparebankstiftelsen. Samlet støtte til nye prosjekter er dermed det dobbelte av det som fremgår av tabellen under.

Kontaktpersoner:
Styrets leder Morten Kraft, tlf. 90 03 80 52
Daglig leder John G. Bergh, tlf. 90 01 16 93

Utdeling av tilskudd fra Aust-Agder utviklings- og kompetansefond
Organisasjon Prosjekt Beløp
Nye prosjekter
Agderforskning AS «Aktiv på Dagtid» – økt livskvalitet og veien tilbake til arbeid? 500 000
Centre for Integrated Emergency Management KriseSIM, Virtuelt treningsverktøy for krisehåndtering 185 000
Oxford Research AS Integrering som virkemiddel for verdiskaping og innovasjon 200 000
Oxford Research AS Integrering og stabil tilknytning 170 000
KS Agder I jobb i Agder-kommunene – innvandrere og unge menn en del av løsningen for kommunenes rekrutteringsbehov? 230 000
Agderforskning AS SAMBA-SKOLE – Samhandling mot barnefattigdom – Bedre og mer effektive målrettede tjenester for levekårsutsatte familier; med spesielt fokus på tjenester og tiltak i skolen 300 000
Agderforskning AS Forprosjekt om innvandrerkvinner og arbeidsliv i Aust-Agder 150 000
Refugee+ AS Refugee Home – bedre levekår gjennom raskere integrering 375 000
Sum nye prosjekter 2 110 000
Videreføringer
Universitetet i Stavanger Agderprosjektet 1 600 000
Envirotech Solutions AS DataHeat 500 000
Universitetet i Agder Stipendiatstilling i innovasjon 300 000
Universitetet i Agder Regionale tilpasninger til nasjonale utfordringer – Interkommunalt samarbeid om helse- og omsorgstjenester i Norge 120 000
Egde Consulting AS Continua Test- og Sertifiseringssenter 1 400 000
USUS AS Digitalt Innovasjonsprogram for USUS-bedrifter 500 000
Sum videreføringer   4 420 000
   
Totalt nye prosjekter og videreføringer   6 530 000

Last ned som PDF: Pressemelding Tildelinger 2017 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond