7,7 mill. kroner til utviklings- og kompetanse-prosjekter i 2018

Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond behandlet i møte 16. februar 2018 søknader om tilskudd fra fondet. Styret vedtok i 2017 å lyse ut midler til prosjekter som benytter kunnskapsbasert kompetanse for å kunne bidra til gode levekår i Aust-Agder.

Ved søknadsfristens utløp 16. oktober hadde fondet mottatt til sammen 37 søknader. Av disse gjaldt 28 søknader nye prosjekter, mens 9 søknader gjaldt videreføringer av prosjekter som tidligere er tildelt støtte og som løper over flere år. Det samlede søknadsbeløpet var på 49,8 mill. kroner, hvorav 18,1 mill. kroner for 2018.

Stiftelsens formål er «å bidra til økt kompetanse og nyskapingsevne i Aust-Agder og til sikring og etablering av arbeidsplasser og gode levekår, herunder bidra til å styrke og videreutvikle Universitetet i Agder». Dette er lagt til grunn ved behandlingen av søknadene.

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond og Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør har etablert et samarbeid om utdeling av midler. Dette samarbeidet bidrar til at flere og større prosjekter kan realiseres. Etter dialog mellom kompetansefondet og sparebankstiftelsen har styrene vedtatt å dele en rekke av tilsagnene i to like deler. Den samlede støtten til flere av de nye prosjektene vil dermed bli det dobbelte av det som fremgår av tabellen under.

Flere av prosjektene er flerårige og vil bli prioritert ved eventuelle utdelinger senere år dersom prosjektenes fremdrift er tilfredsstillende og bevilgningene er lovlige i henhold til EØS-avtalens statsstøtteregler. Følgende nye prosjekter er tildelt midler fra kompetansefondet:

  • Universitetet i Agder: Flyktningbarns møter med barnehager og lokalmiljøer på Agder
  • Universitetet i Agder: Innføring av velferdsteknologi, Agder
  • FK Jerv og Blå Kors: Holdningskampanjer: FK Jerv og Snakk om mobbing
  • Agderforskning AS: Våre strender – vår velferd
  • Evjeklinikken AS: Ny livsstil – Ung folkehelse – Folkehøgskolen Helse
  • Durapart AS: Minoritetsspråklige menn i arbeid
  • FAFO: Virksomheters samfunnsansvar og likestilt arbeidsliv
  • Refugee+ AS: Refugee +

I tabellen som følger gis en samlet oversikt over tilskudd fra kompetansefondet til de ulike prosjektene.

[table “19” not found /]

Kontaktpersoner:    Styrets leder Morten Kraft      tlf. 90 03 80 52

Daglig leder John G. Bergh   tlf. 90 01 16 93

Du kan laste ned hele pressemeldingen her:

Pressemelding Tildelinger 2018 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond