Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vedtok 7. september 2018 en ny strategi, med målsetting om en mer målrettet bruk av fondets midler, der fondet går inn i færre, men større og mer langsiktige prosjekter.

Stiftelsen Aust-Agder utviklings- og kompetansefond ble opprettet i 2003, og har til sammen delt ut rundt 90 mill. kroner til utviklingsprosjekter i regionen, fordelt mellom bl.a. Universitetet i Agder, Sørlandet sykehus HF, Agderforskning og en rekke private virksomheter.

I den nye strategiske tenkningen vil man bidra til å utvikle robuste innovasjonssystemer med langsiktige strategier og regionale ringvirkninger. Prosjektene vil i større grad utvikles i samarbeid med søkerne.

I den nye strategiske tenkningen vil styret selv kunne initiere kontakten med miljøer som er aktuelle for en tyngre satsing. Det vil dermed ikke være årlige utlysninger på samme måte som tidligere. I første omgang går styret i dialog med tre miljøer med sikte på å utvikle ett eller flere prosjekter:

  • E-helsesatsing med UiA i Grimstad.
  • Etablering av et «Blått kompetansesenter Sør» i Flødevigen.
  • Innovasjonsmiljøet ved UiA i Grimstad.

Fondet tar sikte på å gjøre vedtak om tildeling av midler i februar 2019.

Også i den nye strategiske tenkningen vil det være viktig for fondet å kunne gripe tak i aktuelle utfordringer og muligheter undervegs. Miljøer som ønsker å presentere prosjekter og satsinger som kan være av interesse for kompetansefondet, får anledning til å presentere disse planene for styret.

Det vil være viktig å finansiere prosjektene sammen med naturlige samarbeidspartnere. I denne sammenheng kan bl.a. Sørlandets Kompetansefond, Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør, Regionale forskningsfond og fylkeskommunene være aktuelle. Det tidligere etablerte samarbeidet med Sparebankstiftelsen har allerede bidratt til at flere og større prosjekter kan realiseres.

For mer informasjon vises det til fondets hjemmeside www.aaukf.no.

Kontakt:

  • Styrets leder Morten Kraft 90 03 80 52
  • Daglig leder John G. Bergh 90 01 16 93