Ny strategi for utdelinger

Styret i Stiftelsen Aust-Agder utviklings- og kompetansefond har pr. 26. november 2021 vedtatt følgende strategi for utdelinger av fondets midler.

1. INNLEDNING

Stiftelsen ble opprettet 8 september 2003. Stiftelsens opprettere var 14 av 15 kommuner i tidligere Aust-Agder fylkeskommune. I 2007 ble siste kommune medlem.

Styret, sammen med fondets administrasjon, sikrer forsvarlig forvaltning av fondets kapital, og forestår utdelinger til prosjekter i regionen som er egnet til å fremme stiftelsens formål.

Styret har innenfor formålene angitt i vedtektene vedtatt dette strategidokument som styringsgrunnlag for stiftelsens utdelinger.

2. MÅLSETTINGER

I § 4 Formål i vedtektene til fondet gir stifterne klare føringer for hvilke strategiske hovedmål som skal legges til grunn for arbeidet. Formålet er angitt slik:

”Stiftelsens formål er å bidra til økt kompetanse og nyskapingsevne i AustAgder og til sikring og etablering av arbeidsplasser og gode levekår, herunder bidra til å styrke og videreutvikle Universitetet i Agder.

Med utgangspunkt i § 4 i vedtektene er det fire hovedmålsettinger som skal søkes realisert gjennom fondets arbeid:

 • Bidra til økt kompetanse og nyskapningsevne.
 • Sikring og etablering av arbeidsplasser.
 • Gode levekår for befolkningen.
 • Bidra til å styrke og videreutvikle Universitetet i Agder.

Nedslagsfeltet er tidligere Aust-Agder fylke.

Den nærmere prioritering innenfor hovedformålene er angitt under punkt 3.

3. FORUTSETNINGER FOR STØTTE

Følgende forutsetninger må være på plass for at midler skal kunne tildeles:

 • Prosjektet og støtte til dette må være lovlig, herunder blant annet i henhold til stiftelsesloven og statsstøtteregelverket
 • Prosjektet må være i samsvar med fondets angitte formål
 • Søkere må ha bosted/forretningsadresse eller ha aktivitet i regionen – Man kan maksimalt søke om 50 % støtte fra Aust-Agder utviklings- og kompetansefond
 • Samlet offentlig støtte til bedrifter kan ikke overstige terskler angitt i statsstøtteregelverket
 • Det er ikke anledning å søke støtte til investeringer eller bygningsmessige arbeider
 • Det er ikke anledning til å søke om tilskudd til ordinær drift
 • Søkere/prosjekteiere skal før styret behandler saken ha synliggjort prosjektets betydning opp mot FNs bærekraftmål

4. PRIORITERINGER INNENFOR FORMÅLENE

Fondet vil innenfor de rammer og formål som ligger i vedtektene, prioritere prosjekter som kan bidra til en bærekraftig utvikling og omstilling av regionen. Det anses sentralt for fremme av alle de fire hovedformålene at regionen lykkes med det grønne skiftet.

Prosjekter knyttet til sikring, utvikling og etablering av bærekraftige arbeidsplasser i regionen, eller forskning og kompetanseheving som klart kan bidra til dette, herunder bidra til sikring og utvikling av UiA og/eller andre kompetansemiljøer, vil stille sterkt.

For de enkelte hovedformål vil følgende momenter tillegges vekt:

 • For formålet kompetanse og nyskapningsevne det særlig bli lagt vekt på om kompetanse og nyskapningsevnen vil ha relevans for et eller flere av de tre øvrige hovedformål.
 • For formålet sikring og etablering av arbeidsplasser vil prosjekter knyttet til fremtidsrettede og bærekraftige arbeidsplasser bli prioritert.
 • For formålet gode levekår vil det bli lagt særlig vekt på om prosjektet kan bidra til å få mennesker utenfor arbeidslivet inn i arbeid, eller om prosjektet er rettet mot å endre et grunnleggende problem (og ikke kun være et avbøtende tiltak).
 • For formålet om å styrke og videreutvikle Universitetet i Agder vil det særlig bli lagt vekt på om prosjektet er egnet til å styrke UiA som regional og nasjonal utdanningsinstitusjon.

For øvrig tillegges følgende stor vekt:

 • Hvor sentralt prosjektet er i forhold til hovedformålene i vedtektene, og hvor sannsynlig det fremstår at prosjektet vil lede til formålsrealisering.
 • Om fondets midler kan utløse andre, og gjerne mer omfattende, virkemidler til regionen.
 • Om tildeling kommer flere/mange aktører til gode (hub – løsninger mv)
 • Økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft
 • Samarbeid mellom kompetansemiljøer i regionen, og/eller med høykompetente eksterne kompetansemiljøer

Fondet vil selv kunne initiere kontakt med miljøer som anses aktuelle for tyngre satsinger.

Miljøer som mener å ha prosjekter som kan bidra til å realisere kompetansefondets formål og målsettinger, vil kunne kontakte administrasjonen og eventuelt få anledning 2 til å presentere en prosjektbeskrivelse som, om den fremstår som relevant/aktuell, vil bli forelagt styret for vurdering.

5. SÆRSKILTE KRITERIER FOR OPPRETTERNE

Stiftelsesloven har bestemmelser som skal sikre stiftelsens selvstendighet og formålsrealisering. Dette innebærer bl.a. at det må stilles særlige krav til søknader fra oppretterne.

Styret har derfor vedtatt at søknader fra kommunene må tilfredsstille fem kumulative vilkår før de kan bli gjenstand for alminnelig vurdering i forbindelse med utdeling av midler fra fondet.

 • Søknaden må tilfredsstille selvstendighetskravet i stiftelsesloven. Med dette mener en at oppretter ikke lenger har rådighet over formuesverdien som er tilført stiftelsen. Søknad fra oppretter som tilfredsstiller disse kriteriene vil ikke ha fortrinnsrett men vil bli vurdert på selvstendig grunnlag og på lik linje med andre søknader.
 • Prosjektene må være nyskapende og ha en regional effekt utover den enkelte oppretter.
 • I prosjektet forutsettes det et forpliktende samarbeid med aktører som driver med forskning og utvikling og/eller kompetanseutvikling.
 • Oppretter må alene ikke ha bestemmende innflytelse på prosjektet.
 • Det skal ikke gis tilskudd til søknader som ligger innenfor oppretters ordinære driftsoppgaver.

6. TILDELING AV MIDLER OG STANS AV TILDELINGER

Fondet vil som hovedregel holde et prinsipielt skille mellom sin rolle som finansieringskilde og prosjektgjennomføringen som sådan. Det vil imidlertid være krav om faste møtepunkter og dialog knyttet til prosjekter som mottar støtte, herunder for å sikre at prosjektet gjennomføres som forutsatt og har ønsket effekt.

Tildeling av midler finner normalt sted en gang i året, og for ett år av gangen. At fondet ved en tildeling gir uttrykk for at man stiller seg positiv til oppfølging påfølgende år er ikke å anse som en formell tildeling av midler. Flerårige prosjekter må søke årlig.

Dersom et prosjekt avviker fra forutsetninger angitt i søknaden står fondet fritt til å tilbakekalle, stanse eller redusere tildelinger.

Fondet kan velge ikke å utbetale midler dersom styret fatter vedtak om dette, jfr. kapitalforvaltningsstrategien.