Strategi for stiftelsen Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Vedtatt av styret 7. september 2018

1.  INNLEDNING

Stiftelsen Aust-Agder utviklings- og kompetansefond ble opprettet 8. september 2003. Bak stiftelsen står alle fylkets 15 kommuner.

I § 4 Formål i vedtektene til fondet gir stifterne klare føringer for hvilke strategiske hovedmål som skal legges til grunn for arbeidet. Der heter det:

”Stiftelsens formål er å bidra til økt kompetanse og nyskapingsevne i Aust-Agder og til sikring og etablering av arbeidsplasser og gode levekår, herunder bidra til å styrke og videreutvikle Universitetet i Agder.

Med kompetanse menes evnen til å utvikle kunnskap og forståelse samt å anvende dette til nyttige formål.

Stiftelsen kan selv iverksette tiltak og/eller gi støtte til institusjoner og andre.

Med institusjon menes offentlige eller private forskningsinstitusjoner, utdanningsinstitusjoner på nivå over videregående skole, kommuner og offentlige og private foretak.

De som etter begrunnet prosjektsøknad mottar støtte, må utvikle kunnskap og kompetanse på høyere nivå til nytte for institusjonens egen utvikling og/eller lokalt næringsliv og/eller lokalforvaltningen.

Støtte kan gis til målrettede tiltak, men ikke til en institusjons ordinære drift.”

Midler som utlyses fra fondet skal tildeles til formål som faller innenfor fondets vedtekter.

I tillegg til disse vedtektene må tildelinger fra fondet også være i samsvar med stiftelseslovens § 19 andre ledd. Særlige kriterier ved tildeling av midler til oppretterne/kommunene omtales i strategiens del 5.

Et tredje hensyn som fondet må ta er at bevilgningene fra fondet er i samsvar med EØS-avtalens statsstøtteregler.

2.  MÅLSETTINGER

Med utgangspunkt i § 4 i vedtektene er det fire hovedmålsettinger som skal søkes realisert gjennom fondets arbeid. Disse fire hovedmålsettingene er:

 1. Bidra til økt kompetanse og nyskapningsevne i Aust-Agder.
 2. Sikring og etablering av arbeidsplasser i Aust-Agder.
 3. Gode levekår for befolkningen i Aust-Agder.
 4. Bidra til å styrke og videreutvikle Universitetet i Agder.

Begrepet kompetanse er definert i vedtektene som evnen til å utvikle kunnskap og forståelse samt å anvende dette til nyttige formål. Den første målsettingen innebærer derfor at Aust-Agder utviklings- og kompetansefond skal bidra og gjerne også være en pådriver i arbeidet med å utvikle kunnskap og forståelse og anvende det til nyttige formål i fylket. Dette er en målsetting som er vanskelig å konkretisere, men som vil være en grunnleggende forutsetning i alle tiltak som Aust-Agder utviklings- og kompetansefond engasjerer seg i.

Den andre målsettingen går på sikring og etablering av arbeidsplasser. Det kan skje på tre måter; etablering av nye bedrifter, utvikling av eksisterende bedrifter eller gjennom flytting av eksisterende bedrifter til vårt fylke.

Den tredje målsettingen om gode levekår er et omfattende begrep som er vanskeligere å definere. Følgende elementer er i alle fall naturlig å inkludere i begrepet gode levekår:

 • God tilgang på natur og friluftsområder.
 • Bredt tilbud av fritidsaktiviteter herunder ulike kulturtilbud.
 • Trygghet (i betydningen lav kriminalitet).
 • Sosial sikkerhet som betryggende helsetilbud, eldreomsorg etc.
 • Tilgang på arbeid og gode muligheter for utdanning.
 • Lavt konfliktnivå mellom generasjoner, religiøse samfunn og etniske grupper.

Den fjerde målsettingen om å bidra til å styrke og videreutvikle Universitetet i Agder innebærer å bidra til at utdanningstilbudene og forskningen ved Universitetet i Agder, Campus Grimstad styrker sin posisjon regionalt, nasjonalt og internasjonalt. I tillegg vil det fokuseres på at kunnskapen i universitets- og forskningsmiljøene gjøres tilgjengelig for kommunene og næringslivet, samt at den erfaringsbaserte kunnskapen i arbeidslivet gjøres tilgjengelig for forsknings- og universitetsmiljøene.

Samtidig er det viktig at kompetansefondet også støtter opp om de andre forskningsmiljøene i landsdelen.

I vedtektene heter det videre at stiftelsen selv kan iverksette tiltak og /eller gi støtte til institusjoner og andre. Hovedfokus for arbeidet vil være å yte støtte til institusjoner og andre.

3.  SATSINGSOMRÅDER

Med hensyn til utdeling av midler baserer Aust-Agder utviklings- og kompetansefond sin langsiktige strategiske tenkning på den vedtatte strategi for forskning, utvikling og innovasjon i Agder, 2015-2030. FoUoI-strategiens hovedmål frem til 2030 er at Agder ligger i front når det gjelder å utvikle og implementere forskningsbasert innovasjon i offentlig sektor og privat næringsliv med hensikt å bidra til økonomisk, miljømessig og sosial bærekraft.

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bidrar i all hovedsak til større langsiktige prosjekter (4-5 år). Styret i fondet vil selv initiere kontakt med miljøer som anses aktuelle for tyngre satsinger, og i større eller mindre grad direkte bidra i utviklingen av prosjekter sammen med disse. Hovedmålet er å bidra til utviklingen av robuste innovasjonssystemer med langsiktige strategier og regionale ringvirkninger.

4.  PRIORITERING AV MIDLER

Når man skal avgjøre hvilke miljøer og prosjekter man skal gå i dialog med, så vil styret vurdere at prosjektet og en evt. tildeling:

 1. er lovlig i henhold til stiftelsesloven og regler for offentlig støtte
 2. er i samsvar med fondets formål
 3. er innenfor fondets satsingsområder som nevnt i forrige punkt
 4. passer inn i forhold til øvrige offentlige virkemidler (deriblant regionalutviklingsmidler fra Aust-Agder fylkeskommune, midler fra Innovasjon Norge og Regionalt forskningsfond Agder) og
 5. tar sikte på å styrke og fortrinnsvis koble nærings- og/eller forskningsmiljøer innenfor områder som styret mener er viktige for Aust-Agder.

Styret viser videre til at det er etablert et samarbeid med Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør knyttet til utdeling av midler.

Styret vil prioritere å videreføre flerårige prosjekter hvor man allerede har bevilget midler, framfor å tildele midler til nye prosjekter. Med utgangspunkt i avsatte midler til utdeling kan styret velge å bare invitere til søknader som gjelder videreføring av flerårige prosjekter som har fått støtte fra fondet. Videreføring av prosjekter betinger at disse prosjektene har en tilfredsstillende framdrift.

Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vil som hovedregel selv initiere kontakt med miljøer som anses aktuelle for tyngre satsinger. Miljøer som mener at de i vesentlig grad bidrar til å realisere kompetansefondets formål og målsettinger, vil løpende kunne sende inn en kort prosjektbeskrivelse som grunnlag for styrets vurdering av evt. videre dialog.Om lag 2/3 av fondets årlige midler deles ut til nye, større satsinger, mens om lag 1/3 av midlene holdes tilbake for å skape økonomisk handlingsrom til slike nye satsinger undervegs.

5. TILDELINGSKRITERIER

Følgende formelle krav stilles for at man skal kunne søke midler fra Aust-Agder utviklings- og kompetansefond:

 • Søkere må ha bosted/forretningsadresse eller aktivitet i Aust-Agder.
 • Søkere kan være offentlige eller private forskningsinstitusjoner, utdanningsinstitusjoner på nivå over videregående skole, offentlige og private foretak. Enkeltpersoner kan også søke under forutsetning av at det blir etablert en organisasjon hvis søknaden blir imøte­kommet.
 • Man kan maksimalt søke om 50 % støtte fra Aust-Agder utviklings- og kompetansefond. Samlet offentlig støtte til bedrifter kan ikke overstige 50 %.
 • Det er ikke anledning å søke støtte til investeringer eller bygningsmessige arbeider.
 • Det er ikke anledning til å søke om tilskudd til ordinær drift.

Ved vurdering av prosjekter vil følgende vektlegges:

 • Økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft
 • Regional relevans og satsingsområdets betydning utover den enkelte virksomhet
 • Næringsmessig relevans og/eller innovasjonsrelevans
 • Potensiale for verdiskaping og forbedrede levekår i regionen
 • Styrking av forskning og forskningsinstitusjoner i Aust-Agder
 • Samarbeid mellom kompetansemiljøer i regionen
 • Utløsende effekt for prosjektets omfang (addisjonalitet) og i forhold til andre virkemidler
 • Strategisk forankring og effekt i forhold til økonomisk ressursbruk
 • Plan for formidling og kommunikasjon

Særlige kriterier ved tildeling av midler til oppretterne/kommunene

Stiftelsesloven har bestemmelser som skal sikre stiftelsens selvstendighet og formålsrealisering. Dette innebærer bl.a. at det må stilles særlige krav til søknader fra kommunene i Aust-Agder som er stiftere i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond.

Styret har derfor vedtatt at søknader fra kommunene må tilfredsstille følgende kriterier før de kan bli gjenstand for alminnelig vurdering i forbindelse med utdeling av midler fra fondet.

 • a) Søknaden må tilfredsstille selvstendighetskravet i stiftelsesloven. Med dette mener en at kommunen ikke lenger har rådighet over formuesverdien som er tilført stiftelsen. Dette innebærer at søknader fra kommuner som tilfredsstiller disse kriteriene ikke har fortrinnsrett til midler fra fondet, men vil bli vurdert på selvstendig grunnlag sammen med andre søknader.
 • b) Prosjektene må være nyskapende og ha en regional effekt utover den enkelte kommune.
 • c) I prosjektet forutsettes det et forpliktende samarbeid med aktører som driver med forskning og utvikling og/eller kompetanseutvikling.
 • d) Kommunen må alene ikke ha bestemmende innflytelse på prosjektet.
 • e) Det skal ikke gis tilskudd til søknader som ligger innenfor kommunenes ordinære driftsoppgaver.

Det er en forutsetning at samtlige kriterier er tilfredstilt.

6.  TILDELING AV MIDLER

Tildeling av midler til eksisterende og nye prosjekter vil finne sted en gang pr. år. Styret foretar i tillegg en årlig vurdering av hvilke miljøer man ønsker å gå i dialog med.

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vil som hovedregel holde et prinsipielt skille mellom sin rolle som finansieringskilde og prosjektgjennomføringen som sådan. Det vil imidlertid kunne være aktuelt i enkelte tilfeller å etablere faste samarbeider og møtepunkter med prosjektene knyttet til oppfølging, og evt. deltagelse i styringsgrupper eller lignende undervegs i prosjektet gjennomføringen. Dette for å sikre god understøtting av de aktuelle formål og målsettinger. Styret tar stilling til en evt. deltagelse konkret i det enkelte tilfelle.

Fondet kan velge ikke å utbetale midler dersom styret fatter vedtak om dette, jfr. kapitalforvaltningsstrategien.