Vedtekter for stiftelsen Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

§ 1 Stiftelsens navn

Stiftelsens navn er ”Aust-Agder utviklings- og kompetansefond”.

§ 2 Stifterne

Stiftelsen er opprettet av kommunene Arendal, Froland, Grimstad, Lillesand, Bykle, Valle, Bygland, Evje og Hornnes, Iveland, Birkenes, Tvedestrand, Åmli, Gjerstad og Risør.

§ 3 Lovgrunnlag for stiftelsen

Stiftelsen er regulert av stiftelsesloven. Kontorkommune er Arendal kommune.

§ 4 Formål

Stiftelsens formål er å bidra til økt kompetanse og nyskapingsevne i Aust-Agder og til sikring og etablering av arbeidsplasser og gode levekår, herunder bidra til å styrke og videreutvikle Universitetet i Agder.

Med kompetanse menes evnen til å utvikle kunnskap og forståelse samt å anvende dette til nyttige formål.

Stiftelsen kan selv iverksette tiltak og/eller gi støtte til institusjoner og andre.

Med institusjon menes offentlige eller private forskningsinstitusjoner, utdanningsinstitusjoner på nivå over videregående skole, kommuner og offentlige og private foretak.

De som etter begrunnet prosjektsøknad mottar støtte, må utvikle kunnskap og kompetanse på høyere nivå til nytte for institusjonens egen utvikling og/eller lokalt næringsliv og/eller lokalforvaltningen.

Støtte kan gis til målrettede tiltak, men ikke til en institusjons ordinære drift.

§ 5 Stiftelsens organer og deres ansvarsområder

1. Rådsforsamling

Rådsforsamlingen består av en representant med personlig vararepresentant fra hver av stifterne valgt for hver kommunestyreperiode.

Rådsforsamlingen velger selv sin leder og nestleder.

Rådsforsamlingen fatter vedtak i møte og er beslutningsdyktig når minst halvdelen av representantene er til stede. Ved avstemming vektes stemmer i henhold til innskutt grunnkapital fra den enkelte stifter (jfr. § 6) og vedtak må, for å være gyldig, representere minst 50% av grunnkapitalen og minst 2 av stifterne.

Rådsforsamlingen holder møte hvert år innen utgangen av juni måned, og ellers så ofte leder, styret eller minst tre av representantene krever det. Innkallingen til rådsforsamlingen skal skje skriftlig med minst 14 dagers varsel til representantene. I innkallingen angis de saker som skal behandles. Saker som en representant ønsker å fremme særskilt, må være styret i hende minst en uke før møtet holdes. Rådsforsamlingen skal også underrettes skriftlig om slike eventuelle tilleggssaker.

Over forhandlingene føres protokoll som skal underskrives av møtelederen og to andre personer som utpekes av rådsforsamlingen blant de tilstedeværende representantene.

Rådsforsamlingen velger stiftelsens styre, styrets leder og nestleder og valgkomite på 3 medlemmer til å forberede valgene.

Rådsforsamlingen kan avsette styret.

Rådsforsamlingen skal fastsette styrets godtgjørelse.

Rådsforsamlingen skal velge revisor.

Rådsforsamlingen skal gis anledning til å avgi uttalelse ved omdanning av stiftelsen.

2. Stiftelsens styre

Stiftelsens styre skal ha syv medlemmer og syv varamedlemmer i rekke. Begge kjønn skal være representert med minst 40 %.

Ved konstitueringen velges 4 medlemmer for 4 år og 3 medlemmer for 2 år og deretter annethvert år velges henholdsvis 3 eller 4 styremedlemmer og 3 eller 4 varamedlemmer for 4 år ad gangen. Gjenvalg kan finne sted, dog således at ingen skal kunne sitte mer enn to perioder.

Styret representerer stiftelsen utad. Styret kan tildele begrenset prokura.
Det er styrets ansvar å besørge nødvendig sekretariat.

Styret behandler og fatter vedtak i alle enkeltsaker som gjelder bruk av midler for å fremme stiftelsens formål etter § 4 og står også for forvaltningen av grunnkapitalen etter § 6.

Stiftelsesloven kapittel 4 gjelder for styrets saksbehandling.

§ 6 Grunnkapitalen og forvaltningen av denne

Stiftelsens grunnkapital består av den ved stiftelsen innskutte kapital, og senere innbetalt beløp til sammen kr 244 000 000 og er urørlig:

Fra den enkelte innskyter er det skutt inn slik kapital:

OrganisasjonProsjektBeløp
Nye prosjekter
HI FlødevigenBlått kompetansesenter Sør3 000 000
Senter for eHelseAgder som mønsterregion innen e-helse3 000 000
Universitetet i StavangerLekbasert læring – oppfølging av Agderprosjektet800000
Sum nye prosjekter6800000
Videreføringer
Universitetet i StavangerAgderprosjektet200000
CIEMKriseSIM, Virtuelt treningsverktøy for krisehåndtering 86000
Universitetet i AgderFlyktningbarns møter med barnehager og lokalmiljøer på Agder250000
FK Jerv og Blå KorsHoldningskampanjer: FK Jerv og Snakk om mobbing340000
KS AgderDrømmejobben715000
Oxford Research ASIntegrering som virkemiddel og innovasjon315000
Sum videreføringer1906000
Totalt 8 706 000

Stiftelsens grunnkapital og evt. øvrige midler forvaltes av stiftelsens styre som også er ansvarlig for at regnskapsplikten oppfylles.

Stiftelsens kapital skal til enhver tid forvaltes slik at sikkerheten ivaretas på en fullt ut forsvarlig måte i forhold til formålet, og at avkastningen blir tilfredsstillende for å ivareta formålet. Styret kan overlate den daglige forvaltning til sekretariatet eller profesjonelle forvaltere etter anbud og etter en av styret fastsatt forvaltningsstrategi.
Ved forvaltningen skal det så langt som råd er tas etiske hensyn.

Stiftelsen kan ikke ta opp lån, stille garanti eller lignende.

Minst en tiendedel av kapitalavkastningen skal normalt legges til grunnkapitalen hvert år, og alltid slik at grunnkapitalen opprettholder sin realverdi. Den øvrige avkastning kan brukes det enkelte år til å fremme stiftelsens formål eller tillegges et fond som kan benyttes senere år.

Hvis stiftelsens eiendeler har sunket i verdi slik at grunnkapital er angrepet, kan årlig utbetaling ikke finne sted før grunnkapitalen igjen er opprettet.

§ 7 Omdanning

Stiftelsen kan omdannes etter reglene i stiftelsesloven.

§ 8 Tvistebestemmelser

Uenighet blant stifterne om forståelse av disse vedtektene avgjøres av en voldgiftsnemnd på 3 medlemmer oppnevnt av Fylkesmannen i Aust-Agder.

——- o ——-

17. juni 2016