Oppfølging og rapporter

Prosjektoppfølging og sluttrapport

Kompetansefondet ønsker å følge de prosjekter man støtter løpende. I dette ligger at man stiller krav om løpende rapportering i prosjekter man støtter. Videre er det om mulig ønskelig at kompetansefondet blir invitert til å delta i prosjektgrupper mv. der prosjektets art, størrelse eller lengde tilsier at dette er naturlig. I større prosjekter vil det være et krav for tildeling av midler at kompetansefondet får anledning til å følge prosjektet løpende og tett. 

Halvårlig prosjektrapportering

Alle prosjekter som løper over en periode på mer enn 6 måneder skal rapportere halvårlig til kompetansefondet. Halvårlig rapport kan fortrinnsvis skje ved en kort e-post om status i forhold til sentrale punkter i søknaden, samt informasjon om avvik mv., som deretter følges opp med muntlig dialog initiert av prosjekteier (møte eller telefon).

Bilde PON (002)

Per Olav Nærestad
daglig leder

Sluttrapportering

En sluttrapport skal sendes daglig leder før sluttutbetaling kan finne sted fra kompetansefondets side. Sluttrapporten forelegges for styret før sluttutbetaling kan finne sted. Dette innebærer at sluttutbetaling etter tildelingsbrevet ikke vil skje før etter styrets behandling av rapporten har funnet sted.

Sluttrapporten skal inneholde følgende:

  1. Navn på Prosjekteier/søker (inklusive organisasjonsnummer og kontaktinformasjon)
  2. Et sammendrag av prosjektets gjennomføring, sammenholdt med opprinnelig søknad og tildelingsvedtaket fra kompetansefondet
  3. Prosjekteiers/søkers vurdering av prosjektets gjennomføring og måloppnåelse målt både opp mot opprinnelig søknad, og kompetansefondets strategi for utdelinger, samt tildelingsvedtaket.
  4. Relevant informasjon om prosjektets betydning, prosjekteiers erfaringer etter å ha gjennomført prosjektet mv
  5. Revidert prosjektregnskap (med synliggjøring av både opprinnelig budsjett som lå til grunn for tildeling av midler og faktisk prosjektregnskap)
  6. Forventede vedlegg til sluttrapporten er: Revidert regnskap, utbetalingsanmodning og rapporter, studier mv. som har sprunget ut av prosjektet