Sluttrapport

Skjema for utfylling
Fyll ut og send inn skjemaet nedenfor og send inn. Last ned, rediger og last opp igjen Excel-dokumentene på anviste plasser. Påse at du bruker nyeste versjon av din nettleser for optimal funksjonalitet og sikkerhet.

Prosjekt

Prosjektnavn (obligatorisk)

Dato

Organisasjon/foretak/institusjon

Kontaktperson (obligatorisk)

Telefon (obligatorisk)

Adresse

Postnummer/sted

E-post (obligatorisk)

Kontonummer for sluttutbetaling

1. Sammendrag

Et kort sammendrag av nedenstående punkter.

2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen

Her gis en vurdering av om prosjektplanen er fulgt, eventuelt hvorfor ikke.

3. Vurdering av måloppnåelse

Er prosjektmålet nådd? Beskriv oppnådd/forventet effekt av tiltaket i forhold til det som var planlagt, og hvordan dette er etterprøvd.

3.a Måloppnåelse (egenvurdering) sett kryss:

BetydeligTilfredsstillendeSvakIngenIkke gjennomført

3.b Hvordan er prosjektresultatene kommunisert? Hva er viderformidlet? Effekt utover de involverte prosjektpartnere? Gi en beskrivelse (se også punkt 8 vedlegg)

4. Prosjektorganisering og ressursdimensjonering

Hvordan har organiseringen vært og er ressursene brukt iht plan – hva er eventuelt avvikene.

5. Kostnader og finansiering

Prosjektregnskap – totalkostnader

Last ned Prosjektregnskap her (excel). Fyll ut, og last opp ferdig utfylt prosjektregnskap.xlsx igjen her:

Kommenter eventuelle betydelig avvik fra det opprinnelige budsjettet, herunder fremdriftsplan.

6. Viktige erfaringer

Hvilken erfaring har dere gjort i prosjektet som kan ha betydning for fremtidig læring. Er det noe dere må være spesielt oppmerksom på i nye prosjekt.

7. Avslutning

Konklusjoner, videreføring mv.

8. Vedlegg

  • Regnskapsoppstilling bekreftet av revisor (for prosjekter der tilskuddet er på 100 000,- eller mer.)
  • Utbetalingsanmodning for sluttutbetaling (ikke faktura)
  • Eventuelle rapporter, studier eller annen dokumentasjon som er fremkommet fra prosjektet.

Samle vedleggene over og last opp som en samlet fil (pdf/word).

Prosjektleder

Prosjektansvarlig