Søknadsskjema

Aust-Agder Utviklings- og Kompetansefond
Fyll ut og send inn skjemaet nedenfor og send inn. Last ned, rediger og last opp igjen Excel-dokumentene på anviste plasser. Påse at du bruker nyeste versjon av din nettleser for optimal funksjonalitet og sikkerhet.

  1. Søker

  Organisasjon/foretak/institusjon (obligatorisk)

  Kontaktperson

  Adresse

  Postnummer/sted

  E-post (obligatorisk)

  Telefon

   

  Det gjøres oppmerksom på at det er særlige kriterier for tildeling av midler til oppretterne/kommunene i Aust-Agder.

  Se eget notat med særlige kriterier dersom dette er relevant.

  Ønskes søknaden unntatt offentligheten? ja (Sett kryss av dersom ja)

  NB Sammendraget i søknadens punkt 3 må utformes slik at dette ikke behøver å unntas fra offentligheten.

  Begrunnelse

  Dersom hele eller deler av søknaden ønskes unntatt offentligheten må dette begrunnes. Det kreves særskilt hjemmel i lov eller forskrift for å unnta saksdokumenter fra offentligheten, offl. §3 (Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd av 19. mai 2006 nr. 16). Unntak fra innsynsretten kan f.eks gis jmf. §13 Tekniske innretninger og fremgangsmåter samt drifts- eller forretningsforhold, eller § 26 Unntak fra eksamensdokument, forskningsopplysninger.

  2. Prosjektnavn og søknadsbeløp

  Prosjektnavn

  Søknadsbeløp første år

  Totalt søknadsbeløp (hvis prosjektet løper over flere år)

  Prosjektets totalkostnad

  Prosjektperiode

   

  3. Sammendrag

  Sammendraget er en kortfattet beskrivelse av prosjektet. Sammendraget skal kunne gis/sendes videre ved forespørsel om innsyn fra ulike medier. Sammendraget vil i tillegg kunne publiseres på Aust-Agder utviklings- og kompetansefond sine hjemmesider www.aaukf.no. Sammendraget må derfor utformes slik at dette ikke behøver å unntas fra offentligheten.

  4. Bakgrunn

  Bakgrunnen for igangsettelse av prosjektet

  5. Prosjektbeskrivelse

  5.1. Lag en beskrivelse av prosjekt og produkt/tjenester

  5.2. Hvordan bidrar prosjektet i forhold til kompetansefondets overordnede målsettinger?

  Økt kompetanse og nyskaping i Aust-Agder?

  Sikring og etablering av arbeidsplasser i Aust-Agder?

  Gode levekår for befolkningen i Aust-Agder?

  Utvikle ny kompetanse og styrke forskning i Aust-Agder

  Annet

  5.3. Hvordan passer prosjektet i forhold til innretningen på årets utlysning?

  6. Prosjektmål og målgruppe

  Formuler målet så klart som mulig.

  Hvem er kunden eller markedet for prosjektet?

  Hvilken nytteverdi har prosjektet for aktører utover deltakende prosjektpartnere?

  7. Organisering

  Prosjektleder, kompetanse, eventuelle samarbeidspartnere og utgangspunkt for å kunne gjennomføre prosjektet som planlagt:

  Eventuell styringsgruppe, referansegruppe mv.

  8. Tidsplan og milepæler

  Fremdriftsplan, planlagt oppstart- og sluttdato, eventuelle aktiviteter undervegs.

  9. Økonomi

  Last ned Budsjett og finansieringsplan her (excel). Fyll ut, og last opp ferdig utfylt Budsjett-og-finansieringsplan.xlsx igjen her:

  10. Offentlig støtte

  I henhold til regelverket om offentlig støtte, må kompetansefondet innhente informasjon om eventuell annen offentlig støtte søkerne har mottatt i de to forutgående regnskapsår, samt inneværende budsjettår. Vi ber om at eventuelle offentlige støttegivere og støttebeløp oppgis i tekstboksen under. Dersom støtten er gitt med konkrete referanser til regelverket om offentlig støtte (for eksempel bagatellmessig støtte, ESA-godkjente gruppeunntak eller lignende), ber vi om at dette oppgis.

  Fyll ut evt. støttegiver, støttebeløp, evt. type støtte i tekstboksene under.

  Støttegiver  Støttebeløp  Type støtte

  Er noen av støttebeløpene tildelt til samme støtteformål som det søkes om i denne søknaden? Hvis ja, redegjør for hvilke.