Søknadsskjema

Aust-Agder Utviklings- og Kompetansefond
Fyll ut og send inn skjemaet nedenfor og send inn. Last ned, rediger og last opp igjen Excel-dokumentene på anviste plasser. Påse at du bruker nyeste versjon av din nettleser for optimal funksjonalitet og sikkerhet.

1. Søker

Organisasjon/foretak/institusjon (obligatorisk)

Kontaktperson

Adresse

Postnummer/sted

E-post (obligatorisk)

Telefon

 

Det gjøres oppmerksom på at det er særlige kriterier for tildeling av midler til oppretterne/kommunene i Aust-Agder.

Se eget notat med særlige kriterier dersom dette er relevant.

Ønskes søknaden unntatt offentligheten? ja (Sett kryss av dersom ja)

NB Sammendraget i søknadens punkt 3 må utformes slik at dette ikke behøver å unntas fra offentligheten.

Begrunnelse

Dersom hele eller deler av søknaden ønskes unntatt offentligheten må dette begrunnes. Det kreves særskilt hjemmel i lov eller forskrift for å unnta saksdokumenter fra offentligheten, offl. §3 (Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd av 19. mai 2006 nr. 16). Unntak fra innsynsretten kan f.eks gis jmf. §13 Tekniske innretninger og fremgangsmåter samt drifts- eller forretningsforhold, eller § 26 Unntak fra eksamensdokument, forskningsopplysninger.

2. Prosjektnavn og søknadsbeløp

Prosjektnavn

Søknadsbeløp første år

Totalt søknadsbeløp (hvis prosjektet løper over flere år)

Prosjektets totalkostnad

Prosjektperiode

 

3. Sammendrag

Sammendraget er en kortfattet beskrivelse av prosjektet. Sammendraget skal kunne gis/sendes videre ved forespørsel om innsyn fra ulike medier. Sammendraget vil i tillegg kunne publiseres på Aust-Agder utviklings- og kompetansefond sine hjemmesider www.aaukf.no. Sammendraget må derfor utformes slik at dette ikke behøver å unntas fra offentligheten.

4. Bakgrunn

Bakgrunnen for igangsettelse av prosjektet

5. Prosjektbeskrivelse

5.1. Lag en beskrivelse av prosjekt og produkt/tjenester

5.2. Hvordan bidrar prosjektet i forhold til kompetansefondets overordnede målsettinger?

Økt kompetanse og nyskaping i Aust-Agder?

Sikring og etablering av arbeidsplasser i Aust-Agder?

Gode levekår for befolkningen i Aust-Agder?

Utvikle ny kompetanse og styrke forskning i Aust-Agder

Annet

5.3. Hvordan passer prosjektet i forhold til innretningen på årets utlysning?

6. Prosjektmål og målgruppe

Formuler målet så klart som mulig.

Hvem er kunden eller markedet for prosjektet?

Hvilken nytteverdi har prosjektet for aktører utover deltakende prosjektpartnere?

7. Organisering

Prosjektleder, kompetanse, eventuelle samarbeidspartnere og utgangspunkt for å kunne gjennomføre prosjektet som planlagt:

Eventuell styringsgruppe, referansegruppe mv.

8. Tidsplan og milepæler

Fremdriftsplan, planlagt oppstart- og sluttdato, eventuelle aktiviteter undervegs.

9. Økonomi

Last ned Budsjett og finansieringsplan her (excel). Fyll ut, og last opp ferdig utfylt Budsjett-og-finansieringsplan.xlsx igjen her:

10. Offentlig støtte

I henhold til regelverket om offentlig støtte, må kompetansefondet innhente informasjon om eventuell annen offentlig støtte søkerne har mottatt i de to forutgående regnskapsår, samt inneværende budsjettår. Vi ber om at eventuelle offentlige støttegivere og støttebeløp oppgis i tekstboksen under. Dersom støtten er gitt med konkrete referanser til regelverket om offentlig støtte (for eksempel bagatellmessig støtte, ESA-godkjente gruppeunntak eller lignende), ber vi om at dette oppgis.

Fyll ut evt. støttegiver, støttebeløp, evt. type støtte i tekstboksene under.

StøttegiverStøttebeløpType støtte

Er noen av støttebeløpene tildelt til samme støtteformål som det søkes om i denne søknaden? Hvis ja, redegjør for hvilke.