Tildelinger 2017

Utdeling av tilskudd fra Aust-Agder utviklings- og kompetansefond
ORGANISASJONPROSJEKTBELØP
Nye prosjekter
Agderforskning AS«Aktiv på Dagtid» - økt livskvalitet og veien tilbake til arbeid?500 000
Centre for Integrated Emergency ManagementKriseSIM, Virtuelt treningsverktøy for krisehåndtering185 000
Oxford Research ASIntegrering som virkemiddel for verdiskaping og innovasjon200 000
Oxford Research ASIntegrering og stabil tilknytning170 000
KS AgderI jobb i Agder-kommunene – innvandrere og unge menn en del av løsningen for kommunenes rekrutteringsbehov?230 000
Agderforskning ASSAMBA-SKOLE – Samhandling mot barnefattigdom – Bedre og mer effektive målrettede tjenester for levekårsutsatte familier; med spesielt fokus på tjenester og tiltak i skolen 300 000
Agderforskning ASForprosjekt om innvandrerkvinner og arbeidsliv i Aust-Agder 150 000
Refugee+ ASRefugee Home – bedre levekår gjennom raskere integrering 375 000
Sum nye prosjekter2 110 000
Videreføringer
Universitetet i StavangerAgderprosjektet1 600 000
Envirotech Solutions ASDataHeat500 000
Universitetet i AgderStipendiatstilling i innovasjon300 000
Universitetet i AgderRegionale tilpasninger til nasjonale utfordringer – Interkommunalt samarbeid om helse- og omsorgstjenester i Norge120 000
Egde Consulting ASContinua Test- og Sertifiseringssenter1 400 000
USUS ASDigitalt Innovasjonsprogram for USUS-bedrifter500 000
Sum videreføringer4 420 000