Tildeling 2011

Her finner du en oversikt over prosjektene som ble tildelt tilskudd fra kompetansefondet i 2011. Beløpet til utdeling var 8 mill. kroner.

Organisasjon Prosjekt Beløp
Agderforskning Program   for levekårsforskning: Agders uutnyttede ressurser 500 000
Agderforskning KULNÆR   – program for kultur og næring 400 000
Agderforskning AS som utfører prosjektet VRI Agder på vegne av   prosjekteier Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommune VRI   Agder 200 000
Evjeklinikken AS Evaluering   av Evjemodellen, Langtidsstudien 150 000
Universitetet i Agder SmartRescue   – Smarttelefoner for umiddelbar samordnet trusselkartlegging og   evakueringsplanlegging i akutte krisesituasjoner 900 000
Universitetet i Agder og Havforskningsinstituttet Flødevigen Samarbeid   om marin forskning og faglig utvikling i Agder 1000000
Universitetet i Agder, Institutt for arbeidsliv og innovasjon Stipendiatstilling   i innovasjon 625 000
Sørlandet sykehus HF Utviklingsplan   for avdelingsvis forskningsgruppe basert på fagnivå-vurdering som Gruppe   1-avdelingsfunksjoner, fler-områdefunksjoner og annet ved Sørlandet sykehus   HF i 5 års periode 2009-2013. 1200000
Axnes Aviation AS Kompetanse   prosjekt for Polycon NG (Ny Generasjon) 300 000
Cardialarm AS Cardialarm 300 000
Digin UiA   Certification Centre 200 000
Flumill AS Kompetanseutvikling   om tidevannsenergi 960 000
Høst verdien i avfall Utvikling   av en erstatning for strukturkomponenter anvendt i kompostering 225 000
Lillesand Vekst Regional   satsning på Sosialt entreprenørskap 120 000
Nils Cato Glamsland A/S Glamsland   sulfiddeponi 400000
Stine Sofies Stiftelse Stine   Sofie Senteret 200 000
Øyestad IF Arendal håndball elite SMO   (samhandlende måloppnåelseskompetanse med overføringsverdi) 320 000
SUM 8000000