Utlysning 2013

Styret har bestemt at det er grunnlag for utdeling av inntil 10 mill. kroner i tilskuddsmidler høsten 2013.  Av dette vil inntil 7 mill. kroner gå til oppfølging av prosjekter som har fått midler i 2012, og som går over flere år. Til nye prosjekter avsettes det inntil 3 mill. kroner.

Søknadsfristen er satt til 1. september 2013.

Tildeling av midler for 2013 ønskes gitt til prosjekter og praktiske piloter som utvikler ny kunnskap innenfor temaet kompetanseløft i hele utdanningsløpet.

Regionplan Agder 2020 legger spesielt vekt på kompetanseløft gjennom hele utdanningsløpet slik at det skapes et samfunn som gjør det attraktiv for personer med riktig kompetanse og gode ideer å bli værende på Agder. En styrking av barn og unges lærelyst, vil kunne gi de ferdigheter og kunnskap som gjør at de kan bidra positivt til samfunnets utvikling.

Kompetansefondet søker prosjekter som kan gi ny kunnskap, gjerne i samarbeid med næringslivet, om hvordan en aktiv satsing på kompetanseløft i hele utdanningsløpet vil styrke rekrutteringsgrunnlaget og være et godt grunnlag for nyskaping i både skole, samfunns- og arbeidsliv. Spørsmål som søkes besvart er:

  • Hvordan få til tidlig innsats? Hva er effekten av tidlig innsats?
  • Er dagens utdanningssystem rigget for morgendagens utfordringer i forhold til både samfunnsutvikling og rekrutteringsbehov?
  • Utdanner vi de som kan, vil og skal drive samfunnet fremover?
  • Hvordan kan teknologi og nyskaping bidra til økt kompetanse i utdanningsløpet?
  • Hvordan kan næringslivet og det offentlig med lærlingplasser bidra til å løfte utdanningsløpet?
  • Hvordan kan økt kompetanse om utdanningsløpet bidra til bedre levekår på Agder?

Tilskudd kan gis til offentlige eller private forskningsinstitusjoner, utdanningsinstitusjoner på nivå over videregående skole, offentlige og private foretak. Fondet mottar gjerne søknader fra næringslivet. Enkeltpersoner kan søke under forutsetning av at det blir etablert en organisasjon hvis søknaden blir imøte­kommet.

Det er utviklet egne særskilte kriterier for søknader fra kommuner og/eller virksomheter eid av kommuner. Disse kriteriene er beskrevet i strategien for fondet. (Om fondet/strategi)

Prosjekter som mottar støtte skal utvikle kunnskap og kompetanse på høyere nivå ut over videregående skoles nivå.  Kompe­tansen skal ha påvisbar nytte enten for institusjonens egen utvikling og/eller lokalt næringsliv og/eller lokalforvaltningen.

Tilskuddene skal gis til målrettede tiltak og være tidsavgrenset. Det kan ikke gis tilskudd til en institusjons ordinære drift.

Det tas sikte på at styret behandler søknadene i løpet av november 2013.

Det er utarbeidet eget søknadsskjema som forutsettes utfylt av søkere. Søknadsskjema  kan lastes ned i menyen til venstre.

Spørsmål knyttet til utlysningen fås ved henvendelse til daglig leder John G. Bergh,  e-post: john.g.bergh@agderfk.no eller rådgiver Ann Camilla Schulze-Krogh, e-post acsk@agderfk.no

Søknad sendes elektronisk til postmottak@agderfk.no innen 01.09.2013 .