Viktige tilsagn til Blått kompetansesenter Sør og Senter for eHelse

Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond har vedtatt en ny strategi, med målsetting om en mer målrettet bruk av fondets midler der fondet går inn i større og mer langsiktige prosjekter. Med bakgrunn i dette behandlet styret 22. februar 2019 søknader om tilskudd fra fondet, og gjorde viktige vedtak om tilsagn til HI Flødevigen og Senter for eHelse ved UiA.

Styret bevilget 3 mill. kroner til prosjektet «Blått kompetansesenter Sør» ved HI Flødevigen og 3 mill. kroner til prosjektet «Agder som mønsterregion innen e-helse» ved Senter for eHelse. «Blått kompetansesenter Sør» planlegges i utgangspunktet som et treårig prosjekt, med eventuell forlengelse i ytterligere to år, mens «Agder som mønsterregion innen e-helse» planlegges som et femårig prosjekt. Under forutsetning av videreføring av støtten, vil HI Flødevigen dermed kunne få 9 mill. kroner fra fondet i perioden 2019-2021 sett under ett, mens Senter for eHelse kan få tildelt 15 mill. kroner til sammen i perioden 2019-2023. Styret er positive til videre oppfølging av prosjektene gitt at prosjektene har tilfredsstillende fremdrift.

Blått kompetansesenter Sør

Havforskningsinstituttet ønsker gjennom Blått kompetansesenter Sør å løfte frem de sterke kompetanse- og næringsmiljøene på Sørlandet for å påbegynne arbeidet med å nå regjeringens mål om blå vekst på Agder. Hensikten er å kunne realisere landsdelens potensiale for bærekraftig marin verdiskaping og positiv kunnskapsbasert samfunnsutvikling i marin sektor. Blått kompetansesenter Sør skal fremme den regionale utviklingen innen de tre hovedtemaene forvaltning, verdiskaping og kunnskap. Prosjektet har tre hovedmål:

 • Være ledende i Norge på bærekraftig forvaltning av kystområdene.
 • Øke verdiskaping og sysselsetting i blå sektor.
 • Fremst på kunnskap, undervisning og forskning i kystsonen 

Agder som mønsterregion innen e-helse

Hensikten med prosjektet ved Senter for eHelse er å tilrettelegge for kompetanse og utvikling slik at Agder kan utvikles som en mønsterregion innen e-helse. Statusen som mønsterregion innebærer klare forpliktelser til å ivareta regionens interesser.

I prosjektet skal man blant annet:

 • tiltrekke spisskompetanse innen e-helse som grunnlag for videre utvikling av de beste e-helseløsningene
 • være en nasjonal utprøvingsarena for moderne løsninger innen ehelse-infrastruktur
 • lage en visningsarena i sammenheng med den nye I4Helse-bygningen som kan vise både aktuell og fremtidsrettet teknologi og dens bruk og utvikling for både brukere og utviklere
 • arbeide frem en søknad for et Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) innen e-helse i samarbeid med næringslivet, kommunene og brukere

Over 100 mill. kroner til utviklingsprosjekter

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond har fra opprettelsen i 2003 gitt tilsagn på over 100 mill. kroner til utviklingsprosjekter i regionen. Blant de største mottagerne av støtte er UiA, Sørlandet sykehus, Agderforskning og kommunene. Fondet har bidratt til å utvikle universitetet, til å støtte utviklingsaktører innen utdanning, helse og forskning og til å utløse prosjekter som på sikt kan ha positiv betydning for utviklingen i fylket.

I tillegg til de allerede omtalte prosjektene vedtok styret 22. februar også å støtte prosjektet «Lekbasert læring» med 800 000 kroner. Prosjektet skal bidra til å følge opp og implementere kompetansen fra levekårsprosjektet Agderprosjektet, som har utviklet og testet et førskoleopplegg med mål om likere og bedre læringsgrunnlag ved skolestart. Agderprosjektets kjerneområder er stimulering av sosiale ferdigheter, selvregulering, språk og matematikk.

Videre har styret støttet videreføringen av følgende tidligere igangsatte prosjekter:

 • «KriseSIM» ved Centre for Integrated Emergency Management (CIEM) ved UiA
 • «Holdningskampanjer» ved FK Jerv/Blå Kors 
 • «Drømmejobben» ved KS 
 • «Integrering som virkemiddel og innovasjon» ved Oxford Research AS 
 • «Flyktningbarns møter med barnehager og lokalmiljøer på Agder» ved UiA
 • «Agderprosjektet»

Stiftelsens formål er «å bidra til økt kompetanse og nyskapingsevne i Aust-Agder og til sikring og etablering av arbeidsplasser og gode levekår, herunder bidra til å styrke og videreutvikle Universitetet i Agder». Dette er lagt til grunn ved behandlingen av søknadene.

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond og Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør har etablert et samarbeid om utdeling av midler. Dette samarbeidet bidrar til at flere og større prosjekter kan realiseres. 

Kontaktpersoner:

Styrets leder Morten Kraft      tlf. 90 03 80 52
Daglig leder John G. Bergh   tlf. 90 01 16 93

Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond har vedtatt en ny strategi, med målsetting om en mer målrettet bruk av fondets midler der fondet går inn i større og mer langsiktige prosjekter. Med bakgrunn i dette behandlet styret 22. februar 2019 søknader om tilskudd fra fondet, og gjorde viktige vedtak om tilsagn til HI Flødevigen og Senter for eHelse ved UiA.

Styret bevilget 3 mill. kroner til prosjektet «Blått kompetansesenter Sør» ved HI Flødevigen og 3 mill. kroner til prosjektet «Agder som mønsterregion innen e-helse» ved Senter for eHelse. «Blått kompetansesenter Sør» planlegges i utgangspunktet som et treårig prosjekt, med eventuell forlengelse i ytterligere to år, mens «Agder som mønsterregion innen e-helse» planlegges som et femårig prosjekt. Under forutsetning av videreføring av støtten, vil HI Flødevigen dermed kunne få 9 mill. kroner fra fondet i perioden 2019-2021 sett under ett, mens Senter for eHelse kan få tildelt 15 mill. kroner til sammen i perioden 2019-2023. Styret er positive til videre oppfølging av prosjektene gitt at prosjektene har tilfredsstillende fremdrift.

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond har fra opprettelsen i 2003 gitt tilsagn på over 100 mill. kroner til utviklingsprosjekter i regionen. Blant de største mottagerne av støtte er UiA, Sørlandet sykehus, Agderforskning og kommunene. Fondet har bidratt til å utvikle universitetet, til å støtte utviklingsaktører innen utdanning, helse og forskning og til å utløse prosjekter som på sikt kan ha positiv betydning for utviklingen i fylket.

Se Pressemelding her.