Forebygging av ungt utenforskap på Agder

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond har sammen med Sørlandets kompetansefond og Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør etablert et program med langsiktig mål om at flere barn og unge på Agder skal få bedre muligheter til utvikling, læring og deltakelse i arbeids- og samfunnsliv.

Programmet er planlagt for 10 år, og vil prioritere tiltak som prøver ut framtidens arbeidsmetoder. For at prosjekter skal komme i betraktning for finansiering under programmet må tiltakene være etterspurte og gjennomførbare i praksisfeltet, være solid forankret, egnet til videre skalering og dokumenteres gjennom etterprøvbar forskning.  

Prioriterte tiltaksområder
Programmet har tre prioriterte tiltaksområder:

  1. Tiltak som gir barn og unge gode muligheter for å utvikle sosiale og emosjonelle kompetanser i hjem og skole, i barnehage og på fritidsarenaer.
  2. Tiltak som gir barn og unge mer tilgang til trygge voksne som kan bygge mestringskompetanse, veilede og støtte.
  3. Tiltak i arbeidsmarkedet som gir flere unge med høy risiko for varig utenforskap en mulighet for arbeid og styrket kompetanse, samt støtte til å lykkes med dette.

Det kan årlig søkes om midler til prosjekter med utprøving og forskning i tråd med programmets mål og prioriterte tiltaksområder. Stiftelsene sikter sammen mot å gi finansielle bidrag i størrelsesorden 4 – 6 millioner pr år pr prosjekt, men det er også aktuelt å støtte forprosjekter med mindre beløp. Prosjekter med egeninnsats og flere finansieringskilder vil ha større muligheter for å bli prioritert.