Personvernerklæring

Personvernerklæringen til Aust-Agder utviklings- og kompetansefond skal gi brukere av våre tjenester informasjon om hvordan personopplysninger behandles og om hvilke rettigheter du som registrert har. Samtidig ønsker vi at erklæringen skal bidra til trygghet og tillit til at personopplysninger blir behandlet korrekt og sikkert.

Behandlingsansvarlig

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond er behandlingsansvarlig for personopplysninger som samles inn ved bruk av våre tjenester. Arbeidet med personvernerklæringen er tilpasset den nye personvernforordningen fra EU og personopplysningsloven.

Når du kontakter oss

Vær oppmerksom på at e-post og skjema på internett har svakheter som gjør at opplysninger kan komme på avveie. Send derfor ikke sensitive eller fortrolige opplysninger med e-post eller via internettskjema.

Aust-Agder fylkeskommune ved fylkesrådmannen er forretningsfører og sekretariat for fondet. Fylkeskommunen sjekker innkommende e-post for virus, og det vil kunne skje at e-post som du sender til oss blir stoppet av viruskontrollen. Dersom en e-posthenvendelse ikke besvares, bør du ta kontakt på telefon. Vår e-postadresse postmottak@agderfk.nokan benyttes til enkle spørsmål og henvendelser, og besvares hovedsakelig fortløpende med svar per e-post. Eventuelt kan du henvende deg til kontaktpersonene som er oppgitt på fondets hjemmeside.

Saker som krever mer grundig saksbehandling, eller som er arkivverdig i henhold til arkivloven, blir registrert som egen sak. Registrerte saker blir besvart med digital forsendelse. I noen tilfeller brukes e-post, og ønsker du svar via e-post kan du få det. Dette gjelder kun svar som ikke inneholder sensitive eller strengt konfidensielle opplysninger.

Hvilke kategorier av personopplysninger behandler vi

  • Kontaktopplysninger: Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse.
  • Opplysninger knyttet til søknadsbehandling

Fra våre rådgivere mottar Aust-Agder utviklings- og kompetansefond personopplysninger om forvaltere av fond. Disse opplysningene er del av vårt beslutningsgrunnlag vedrørende forvaltningen av fondets kapital. Gjennom denne behandlingen forfølger fondet stiftelsens berettigede interesser.

Du kan lese mer på Datatilsynet sine sider om hva som regnes som personopplysninger: https://www.datatilsynet.no/om-personvern/personopplysninger/

På hvilke måter samler vi inn dine personopplysninger

  • Du oppgir personopplysningene direkte til oss, for eksempel via nettskjema på hjemmesiden vår
  • Personopplysninger kan registreres i forbindelse med saksbehandling og den enkelte tjeneste som ytes

Formålet med behandlingen av dine personopplysninger

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond behandler dine personopplysninger med hjemmel i lov for å utføre oppgaver som er knyttet til søknadsprosessen, eventuell utbetaling av støtte og påfølgende oppfølging og kontroll.

Hva er det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysningene dine

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond sin behandling av personopplysninger er hjemlet i søknad om støtte.

Samtykke

I noen tilfeller kan Aust-Agder utviklings- og kompetansefond behandle personopplysninger om deg basert på ditt samtykke. Du vil i slike tilfeller bli informert om hva behandlingen går ut på og aktivt bli bedt om å samtykke til behandlingen. Se mer om samtykke på https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/overordnet-om-rettigheter-og-plikter/samtykke/. Du kan når som helst trekke ditt samtykke tilbake til behandling av personopplysninger tilbake.

Mottakere av dine personopplysninger

Når dine personopplysninger behandles i fagsystem som ligger hos ekstern leverandør, har Aust-Agder utviklings- og kompetansefond databehandleravtale med leverandøren for å regulere sikkerheten rundt behandlingen, og for å sikre at personvernet blir ivaretatt i tråd med lov og forskrift.

I noen tilfeller kan dine personopplysninger bli overført til eksterne samarbeidspartnere.

Tidsrommet personopplysninger vil bli lagret

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en lovpålagt plikt lagres så lenge lovhjemmelen krever det, for eksempel etter bestemmelser i arkivloven.

Informasjonssikkerhet

Etter personopplysningsloven har vi ansvar for å sørge for at alle personopplysningene om deg er tilstrekkelig sikret. Vi har på bakgrunn av risikoanalyser innført rutiner som skal gi nødvendig sikkerhet. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond har et internkontrollsystem.

Vi sikrer at kun de som har et tjenstligbehov for dette, får tilgang til opplysningene om deg. Videre sikrer vi at personopplysninger ikke kan endres eller slettes av andre enn de som har fullmakt til å gjøre dette. Vi sikrer at personopplysningene er tilgjengelige når det er nødvendig for å utføre våre arbeidsoppgaver, for å gi deg en best mulig tjeneste. Vi revurderer våre rutiner regelmessig slik at sikkerheten til enhver tid skal være så god som mulig. Dersom vi oppdager at en rutine ikke fungerer etter hensikten, skal dette følges opp.

Personvern og taushetsplikt
Alle som utfører arbeid for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond har taushetsplikt og plikter å hindre at andre får tilgang eller kjennskap til personlige opplysninger om deg, dersom du ikke har gitt samtykke til dette.

Dine rettigheter etter personopplysningsloven og personvernforordningen

Du har rett til innsyn
Du kan henvende deg til Aust-Agder utviklings- og kompetansefond ogbe om å få opplyst hvilke personopplysninger som er registrert om deg, hva de skal brukes til, og hvor de er innhentet fra. Dette gjelder både elektroniske og manuelle registre. Du skal få svar innen 30 dager. Forespørsel om innsyn kan sendes til postmottak@agderfk.no.

Du har rett til å få feilaktig informasjon rettet
Dersom du oppdager feilaktige opplysninger om deg selv kan du kreve at vi korrigerer informasjonen. I utgangspunktet skal vi på eget initiativ rette mangelfulle eller feilaktige opplysninger. Men oppdager du selv at noe er feil – gi beskjed til oss, så retter vi dette så raskt som mulig.

Du har rett til å kreve at opplysninger om deg blir sperret eller slettet

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond oppbevarer opplysninger i henhold til arkivloven og regnskapsloven. Eventuell overskuddsinformasjon kan kreves sperret.

Du har rett til begrensing av behandling som gjelder deg selv

Du kan kreve at vi begrenser hvordan vi bruker opplysningene om deg.

Du har rett til innsigelse

Du kan protestere på at vi behandler opplysninger om deg.

Les mer på Datatilsynet sine nettsider om hvilke rettigheter du har i forbindelse med sletting og retting av dine personopplysninger: https://www.datatilsynet.no/samfunnsomrader/overordnet-om-rettigheter-og-plikter/retting-og-sletting/

Du har rett til å få kopi av din data i et digitalt format

Dette kalles retten til dataportabilitet. Du har under enkelte omstendigheter rett til å motta opplysninger som du har gitt oss i et digitalt format, og også rett til å få informasjon overført til en annen virksomhet dersom du ønsker dette. Retten til dataportabilitet gjelder kun opplysninger som du har gitt til oss.

Rett til å klage til Datatilsynet

Hvis du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, kan du klage til Datatilsynet. Du finner kontaktinformasjon til Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no

Du har rett til å få utført dine rettigheter gratis
Når du ber om innsyn, retting, sletting eller tar i bruk andre rettigheter etter personvernreglene, er dette gratis, med mindre anmodningene dine er åpenbart grunnløse eller overdrevne. Hvis vi nekter å etterkomme anmodningen din er det vi som har bevisbyrden for at henvendelsene fra deg er grunnløse eller overdrevne.

Pressens og allmennhetens innsyn etter offentlighetsloven

Hovedregelen etter offentlighetsloven er at forvaltningsorganers saksdokumenter er offentlig tilgjengelige. Det betyr at presse eller andre som spør om det, vil kunne gjøre seg kjent med innholdet i saksdokumentene. Din henvendelse til oss vil dermed også være offentlig uansett hvilken form den kommer i. Aust-Agder utviklings- og kompetansefondhåndterer imidlertid en del taushetsbelagte opplysninger. Slike opplysninger blir unntatt fra offentlighet.

Cookies / informasjonskapsler
En cookie er en liten tekstfil som legges i minne i nettleseren din, og den gir oss statistikk som vi bruker til å gjøre nettsidene og de digitale tjenestene våre bedre.

Se oversikt over hvilke cookies som brukes på våre nettsider – [link til cookies-oversikt].

Dette nettstedet bruker Google Analytics, en nettanalysetjeneste fra Google Inc. (” Google”). Google Analytics bruker såkalte ”cookies” eller tekstfiler som lagres på din datamaskin, og gjør det mulig for Google å analysere hvordan du bruker nettstedet, for å kunne tilby et best mulig tilpasset nettsted. Cookies er informasjonskapsler som generer informasjon om ditt bruk av nettsiden (herunder din IP-adresse). Informasjonen overføres deretter til en av Googles servere i USA, hvor den lagres.  Hvis nødvendig, kan Google også sende informasjonen til tredjeparter, gitt at dette er mulig etter gjeldende lov, eller hvis det er en tredjepart som behandler informasjonen på vegne av Google. Din IP-adresse blir derimot aldri koblet med annen data som blir samlet inn av fylkeskommunen.

Du kan forhindre at cookies installeres ved å endre på innstillingene i din nettleser. Vi ønsker imidlertid å understreke at dette i visse tilfeller kan hindre noen av funksjonene på nettstedet. Ved å bruke våre nettsider godtar du at Google behandler dataene de har samlet om deg på den måten og til det formålet som er beskrevet ovenfor.