Levekårsprogram for Agder

Forebygging av ungt utenforskap på Agder

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond har sammen med Sørlandets kompetansefond og Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør etablertet program med langsiktig mål om at flere barn og unge på Agder skal få bedre muligheter til utvikling, læring og deltakelse i arbeids- og samfunnsliv.

Programmet er planlagt for 10 år

Programmet er planlagt for 10 år, og vil prioritere tiltak som prøver ut framtidens arbeidsmetoder. For at prosjekter skal komme i betraktning for finansiering under programmet må tiltakene være etterspurte og gjennomførbare i praksisfeltet, være solid forankret, egnet til videre skalering og dokumenteres gjennom etterprøvbar forskning.  

Prioriterte tiltaksområder

Programmet har tre prioriterte tiltaksområder:

 1. Tiltak som gir barn og unge gode muligheter for å utvikle sosiale og emosjonelle kompetanser i hjem og skole, i barnehage og på fritidsarenaer.
 2. Tiltak som gir barn og unge mer tilgang til trygge voksne som kan bygge mestringskompetanse, veilede og støtte.
 3. Tiltak i arbeidsmarkedet som gir flere unge med høy risiko for varig utenforskap en mulighet for arbeid og styrket kompetanse, samt støtte til å lykkes med dette.

Det kan årlig søkes om midler til prosjekter med utprøving og forskning i tråd med programmets mål og prioriterte tiltaksområder. Stiftelsene sikter sammen mot å gi finansielle bidrag i størrelsesorden 4 – 6 millioner pr år pr prosjekt, men det er også aktuelt å støtte forprosjekter med mindre beløp. Prosjekter med egeninnsats og flere finansieringskilder vil ha større muligheter for å bli prioritert.

Både organisasjoner og institusjoner fra offentlig, privat og frivillig sektor er aktuelle som søkere, men en søknad forutsetter forpliktende samarbeid mellom aktørene som sammen skal gjennomføre prosjektet. En grunnleggende forutsetning for å være søkerorganisasjon er reell kapasitet og kompetanse til å stå ansvarlig for prosjektet.

Det vil gjennom programperioden komme årlige utlysninger, og søknadsprosesser planlegges gjennomført i to ledd:

1. Åpen innlevering av prosjektskisser
2. Utvalgte skisser inviteres til å utarbeide komplette søknader. Innlevering av skisser vil foregå via en nettportal

Det er etablert et programnotat for satsningen. I dette utdypes bakgrunnen for programmet, det faglige fundamentet, prioriterte innsatsområder, krav til prosjekter, søknadsprosessen og vurderingskriterier. Programnotat kan lastes ned HER.

11. mars: Lansering av programmet/utlysing for 2024

21. mars: Anledning til å delta i åpent informasjonsmøte via teams. Se opptak av møte her.

22. april: Frist for innsending av prosjektskisser 2024. Se portal for innlevering av prosjektskisse her.

06. mai: Prioriterte prosjektskisser inviteres til å utarbeide komplette prosjektbeskrivelser/søknader

09. august: Frist for innlevering av endelig prosjektskisse/søknad

13. september: Styrebehandlinger, tildelinger/avslag.

Neste utlysningsrunde kommer i januar 2025.

Program mot Ungt Utenforskap på Agder

Denne disposisjonen er laget for å forenkle arbeidet med utarbeidelse av skissen. 

NB: Den endelig prosjektskisse skal sendes inn via denne portalen.

Vi gjør oppmerksom på at skjemaet må fylles ut i sin helhet og sendes i linken over, det er ikke mulig å lagre for å ferdigstille ved en senere anledning. Punktene som må besvares sees nedenfor, eller kan lastes ned her i en egen oversikt dersom det er behov. Vi jobber med å få til en bedre løsning.  

Innhold som skal følge med prosjektskissen

 • Navn på søkerorganisasjon
 • Organisasjonsnummer
 • Prosjektnavn
 • Kontaktperson
 • Kontaktperson e-post
 • Kontaktperson mobil

 

Om prosjektet

 • Hvilket av de tre innsatsområdene i programmet faller det aktuelle prosjektet inn under?
 • Overordnet beskrivelse av det aktuelle prosjektet (inntil 1500 tegn)
 • Hva er tiltaket som skal utvikles/testes og hvorfor er dette tiltaket viktig (inntil 2500 tegn)?
 • Av hvem og hvordan etterspørres tiltaket (inntil 1000 tegn)
 • Hvordan planlegger prosjektet å utvikle/teste tiltaket (inntil 1500 tegn)?
 • Beskrivelse av planer for senere skalering og implementering av resultater i en varig
  driftsorganisasjon (inntil 1000 tegn)
 • Hva er viktige milepæler i prosjektet og når planlegges de gjennomført (inkludert oppstart og
  avslutning)? (inntil 1000 tegn)
 • Annen relevant informasjon om organiseringen (valgfritt): (inntil 1000 tegn)
 • Avsluttende kommentarer (valgfritt) (inntil 1000 tegn)
 • Prosjektets planlagte organisering (medvirkende organisasjoner/ forpliktede partnere)
  o Navn på medvirkende organisasjoner/roller i prosjektet/ansvarlige/kontaktpersoner/telefon/e-post
 • Prosjektleder
  o Navn/tittel/arbeidssted/telefon/e-post (CV kreves vedlagt)
 • Ansvarlig for forskningen i prosjektet
  o Navn/tittel/organisasjon/telefon/e-post (CV kreves vedlagt)
 • Hovedtall i budsjettoverslag
  o Utgifter – hovedposter fordelt pr år prosjektet planlegges gjennomført (inntil 6 år)
  o Finansieringsplan – hovedposter fordelt på år (inntil 6 år)

 

Åpent informasjonsmøte via teams

I forbindelse med årlige utlysninger inviteres det til åpne informasjonsmøter. Her blir det anledning til å stille spørsmål og ha dialog rundt programmet og den aktuelle søknadsprosessen. Ønsker du å delta i slike møter og å motta informasjon om programmet? Vennligst benytt skjemaet nedenfor.