Søke støtte

Ønske om samarbeid – søknad om støtte

Kompetansefondet har et mål om å initiere og være involvert i prosjekter vi iverksetter eller støtter. Dette får betydning allerede ved innledningen av et samarbeid. 

Årlig søknadsfrist er 1. oktober

Søknader vurderes årlig, med innsendingsfrist den 1. oktober og påfølgende behandling i styremøtet i november eller desember.

Parter som ønsker en dialog med oss knyttet til et prosjekt, bes henvende seg til daglig leder pr. e-post

Vi ber i innledningen om en del konkret informasjon. Deretter er det ønskelig med noe dialog rundt prosjektet, før dette eventuelt legges frem for styret til behandling.

Bilde PON (002)

Per Olav Nærestad
daglig leder
pon@aaukf.no

Ved første henvendelse til oss må følgende informasjon gis:

  1. Navn på søker/søkere med organisasjonsnummer og kontaktinformasjon
  2. En nærmere beskrivelse av prosjektet, herunder mål, målgruppe, organisering mv
  3. Søkers egen vurdering av prosjektet målt opp mot kompetansefondets strategi for utdelinger. Vurderingen må synliggjøre prosjektets betydning knyttet opp til et eller flere av hovedformålene, og de prioriteringer som fremgår av strategidokumentet
  4. Søkers angivelse av prosjektets betydning knyttet til realisering av relevante deler av FNs bærekraftsmål
  5. Plan for involvering og informasjon til kompetansefondet
  6. Et budsjett for prosjektet (kompetansefondets andel må ligge innenfor de rammer som følger av strategien). Dersom prosjektet er flerårig må det lages et budsjett som viser postene og beløpene de ulike år. Støtte fra andre aktører/søkt støtte hos andre skal fremgå (både private og offentlige)
  7. Søkers egen vurdering av søknaden vurdert opp mot statsstøtteregelverket

Før styrebehandling, men etter innledende henvendelse og dialog skal prosjekteier lage et sammendrag på inntil 400 ord av prosjektets formål, organisering, gjennomføring og økonomi (budsjett) som er egnet for fremleggelse for styret.

Prosjektoppfølging og sluttrapport

Kompetansefondet ønsker å følge de prosjekter man støtter løpende. I dette ligger at man stiller krav om løpende rapportering i prosjekter man støtter. Videre er det om mulig ønskelig at kompetansefondet blir invitert til å delta prosjektgrupper mv. der prosjektets art, størrelse eller lengde tilsier at dette er naturlig. I større prosjekter vil det være et krav for tildeling av midler at kompetansefondet får anledning til å følge prosjektet løpende og tett.

Leverkårsprogram for Agder

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond har sammen med Sørlandets kompetansefond og Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør etablertet program med langsiktig mål om at flere barn og unge på Agder skal få bedre muligheter til utvikling, læring og deltakelse i arbeids- og samfunnsliv. Programmet er planlagt for 10 år, og vil prioritere tiltak som prøver ut framtidens arbeidsmetoder. 

Det er helt sentralt for kompetansefondet at vi gjennom våre investeringer, våre utdelinger og vårt arbeid, skal bidra til at vi sammen kan nå FNs bærekraftsmål.

Illustrasjonsbilde av FNs bærekraftsmål