Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Tilskudd til økt kompetanse og nyskapingsevne

LANGSIKTIGE SATSINGER FRA KOMPETANSEFONDET 

Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilget i 2019 midler til tre langsiktige satsinger:

  • Havforskningsinstituttet: Blått kompetansesenter Sør
  • Senter for e-helse: Agder som mønsterregion innen e-helse
  • Innovasjonsmiljøet ved UiA, Campus Grimstad: Politikk for store samfunnsutfordringer

Tildelingene er et resultat av fondets nye strategi, men målsetting om en mer målrettet bruk av fondets midler der fondet går inn i større og mer langsiktige prosjekter. «Blått kompetansesenter Sør» planlegges i utgangspunktet som et treårig prosjekt, med eventuell forlengelse i ytterligere to år, mens de to andre prosjektene planlegges som femårige prosjekter. Under forutsetning av videreføring av støtten vil fondet dermed kunne dele ut inntil 15 mill. kroner til Havforskningsinstituttet og Senter for e-helse, i tillegg til 10 mill. kroner til innovasjonsmiljøet ved UiA. Styret er positive til videre oppfølging gitt at prosjektene har tilfredsstillende fremdrift. 

I tillegg til de tre største satsingene har fondet i 2019 også gjort vedtak om å tildele midler til en rekke andre satsinger, blant disse prosjektene «Etablering av helseklynge» i regi av Østre Agder Regionråd, «Lekbasert læring» etter søknad fra Universitetet i Stavanger og «Digital Innovation Hub» etter søknad fra GCE NODE/NORCE.

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond har fra opprettelsen i 2003 gitt tilsagn på over 100 mill. kroner til utviklingsprosjekter i regionen. Blant de største mottagerne av støtte er UiA, Sørlandet sykehus, Agderforskning og kommunene. Fondet har bidratt til å utvikle universitetet, til å støtte utviklingsaktører innen utdanning, helse og forskning og til å utløse prosjekter som på sikt kan ha positiv betydning for utviklingen i fylket.

 

Viktige tilsagn til Blått kompetansesenter Sør og Senter for eHelse

Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond har vedtatt en ny strategi, med målsetting om en mer målrettet bruk av fondets midler der fondet går inn i større og mer langsiktige prosjekter. Med bakgrunn i dette behandlet styret 22. februar 2019 søknader om tilskudd fra fondet, og gjorde viktige vedtak om tilsagn til HI Flødevigen og Senter for eHelse ved UiA.

Styret bevilget 3 mill. kroner til prosjektet «Blått kompetansesenter Sør» ved HI Flødevigen og 3 mill. kroner til prosjektet «Agder som mønsterregion innen e-helse» ved Senter for eHelse. «Blått kompetansesenter Sør» planlegges i utgangspunktet som et treårig prosjekt, med eventuell forlengelse i ytterligere to år, mens «Agder som mønsterregion innen e-helse» planlegges som et femårig prosjekt. Under forutsetning av videreføring av støtten, vil HI Flødevigen dermed kunne få 9 mill. kroner fra fondet i perioden 2019-2021 sett under ett, mens Senter for eHelse kan få tildelt 15 mill. kroner til sammen i perioden 2019-2023. Styret er positive til videre oppfølging av prosjektene gitt at prosjektene har tilfredsstillende fremdrift.

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond har fra opprettelsen i 2003 gitt tilsagn på over 100 mill. kroner til utviklingsprosjekter i regionen. Blant de største mottagerne av støtte er UiA, Sørlandet sykehus, Agderforskning og kommunene. Fondet har bidratt til å utvikle universitetet, til å støtte utviklingsaktører innen utdanning, helse og forskning og til å utløse prosjekter som på sikt kan ha positiv betydning for utviklingen i fylket.

Klikk for å se tildelinger i 2019

Ikke ordinær utlysning i 2018

Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond behandlet 24. mai 2018 en sak om endringer i strategien for utdeling av midler. Målsettingen med endringene er en mer målrettet bruk av fondets midler, der fondet går inn i færre, men større og mer langsiktige prosjekter.

En konsekvens av dette arbeidet er at fondet ikke utlyser midler for 2018 på tilsvarende måte som i perioden 2012-2017. Kompetansefondet skal imidlertid følge opp støtte til de prosjekter som styret tidligere har stilt seg positive til å videreføre.

Kompetansefondet vil fortsette strategiarbeidet, og styret vil behandle forslaget til ny strategi i neste styremøte 7. september. Samtidig vil styret gå i dialog med flere miljøer med sikte på å utvikle ett eller flere prosjekter som i vesentlig grad vil bidra til å understøtte kompetansefondets formål og målsettinger.

Rådsforsamlingen 15. juni vil bli informert om strategiarbeidet.

Tildelinger 2018

Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond behandlet i møte 16. februar 2018 søknader om tilskudd fra fondet. Ved søknadsfristens utløp 16. oktober 2017 hadde fondet mottatt til sammen 37 søknader. Av disse gjaldt 28 søknader nye prosjekter, mens 9 søknader gjaldt videreføringer av prosjekter som tidligere er tildelt støtte og som løper over flere år. Det ble til sammen bevilget 7,7 mill. kroner fordelt på 8 nye prosjekter samt videreføringene.

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond og Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør har etablert et samarbeid om utdeling av midler. Dette samarbeidet bidrar til at flere og større prosjekter kan realiseres. Etter dialog mellom kompetansefondet og sparebankstiftelsen har styrene vedtatt å dele en rekke av tilsagnene i to like deler. Den samlede støtten til flere av de nye prosjektene vil dermed bli det dobbelte av det som fremgår av tabellen under.

Klikk for å se tildelinger i 2018.

Utlysning av midler 2017

Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond har bestemt at det er grunnlag for utdeling av inntil 10 mill. kroner vinteren 2018. Av dette avsettes inntil 4,3 mill. kroner til oppfølging av igangsatte prosjekter. Til nye prosjekter avsettes om lag 5,7 mill. kroner.

Søknadsfristen er 16. oktober 2017.

Midler ønskes tildelt til prosjekter som benytter kunnskapsbasert kompetanse for å kunne bidra til gode levekår i Aust-Agder.

Kompetansefondets formål er å bidra til økt kompetanse og nyskapingsevne i Aust-Agder og til sikring og etablering av arbeidsplasser og gode levekår, herunder bidra til å styrke og videreutvikle Universitetet i Agder. Fondet søker denne gang prosjekter som kan bidra til gode levekår, for eksempel gjennom å øke deltagelsen i arbeidslivet. I denne forbindelse inkluderer levekårsbegrepet bl.a.:

  • God tilgang til arbeid og utdanningsmuligheter.
  • Sosial sikkerhet og videreutvikling av helse- og omsorgstjenester mv.
  • Økt trygghet og redusert kriminalitet.
  • Lavt konfliktnivå mellom generasjoner, religiøse samfunn og etniske grupper.
  • God tilgang til natur og friluftsområder.
  • God tilgang til fritidsaktiviteter og kulturtilbud.

Ettersom deltagelse i arbeidslivet har vesentlig betydning for livskvalitet og levekår kan det være særlig aktuelt å koble disse temaene med hverandre.

I henhold til vedtektene kan tilskudd gis til offentlige eller private forskningsinstitusjoner, utdanningsinstitusjoner på nivå over videregående skole, kommuner og offentlige og private foretak. Enkeltpersoner kan søke under forutsetning av at det blir etablert en organisasjon hvis søknaden blir imøtekommet. Søkere må ha bosteds-/forretningsadresse eller aktivitet i Aust-Agder.

Prosjekter som mottar støtte skal utvikle kunnskap og kompetanse på nivå over videregående skole. Kompetansen skal ha påvisbar nytte enten for institusjonens egen utvikling, lokalt næringsliv eller lokalforvaltningen.

Tilskuddene skal gis til målrettede tiltak og være tidsavgrenset. Det kan ikke gis tilskudd til en institusjons ordinære drift. Tilskuddene må tildeles innenfor rammene av statsstøtteregelverket. Det tas sikte på at styret behandler søknadene i løpet av februar 2018.

Det er utarbeidet et eget søknadsskjema som forutsettes utfylt av søkere. Søknadsskjema finnes på www.aaukf.no.

Spørsmål knyttet til utlysningen kan rettes til daglig leder John G. Bergh på telefon 900 11 693 og e-post john.g.bergh@agderfk.no eller rådgiver Dag Ole Teigen på telefon 971 59 316 og e-post dag.ole.teigen@agderfk.no.

Søknad sendes innen 16. oktober 2017.

Stiftelsen Aust-Agder utviklings- og kompetansefond ble opprettet 8. september 2003. Bak stiftelsen står fylkets 15 kommuner. Stiftelsens formål er å bidra til økt kompetanse og nyskapingsevne i Aust-Agder, samt sikre og etablere arbeidsplasser og gode levekår i regionen.

Aust-Agder fylkeskommune utgjør fondets sekretariat. Her finner du opplysninger om fondet, vedtekter, strategier, søknadsfrister og skjema.

Årsberetning 2020

Årsberetning 2020

Last ned PDF Se på Issuu Les om: Formål og bakgrunnRådsforsamling, styre og administrasjonInnovasjonspolitikkGodt begyntHelseklyngeVirksomhetenØkonomiRevisors beretning.

les mer
ÅRSRAPPORT AAUKF 2019

ÅRSRAPPORT AAUKF 2019

Last ned Årsrapport AAUKF 2019 Formål og bakgrunnRådsforsamling, styre og administrasjonFK Jerv og Blå KorsKS AgderSenter for e-helseVirksomhetenØkonomi Revisors beretning Se på Issuu

les mer