Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Tilskudd til økt kompetanse og nyskapingsevne

Ikke ordinær utlysning i 2018

Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond behandlet 24. mai 2018 en sak om endringer i strategien for utdeling av midler. Målsettingen med endringene er en mer målrettet bruk av fondets midler, der fondet går inn i færre, men større og mer langsiktige prosjekter.

En konsekvens av dette arbeidet er at fondet ikke utlyser midler for 2018 på tilsvarende måte som i perioden 2012-2017. Kompetansefondet skal imidlertid følge opp støtte til de prosjekter som styret tidligere har stilt seg positive til å videreføre.

Kompetansefondet vil fortsette strategiarbeidet, og styret vil behandle forslaget til ny strategi i neste styremøte 7. september. Samtidig vil styret gå i dialog med flere miljøer med sikte på å utvikle ett eller flere prosjekter som i vesentlig grad vil bidra til å understøtte kompetansefondets formål og målsettinger.

Rådsforsamlingen 15. juni vil bli informert om strategiarbeidet.

Tildelinger 2018

Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond behandlet i møte 16. februar 2018 søknader om tilskudd fra fondet. Ved søknadsfristens utløp 16. oktober 2017 hadde fondet mottatt til sammen 37 søknader. Av disse gjaldt 28 søknader nye prosjekter, mens 9 søknader gjaldt videreføringer av prosjekter som tidligere er tildelt støtte og som løper over flere år. Det ble til sammen bevilget 7,7 mill. kroner fordelt på 8 nye prosjekter samt videreføringene.

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond og Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør har etablert et samarbeid om utdeling av midler. Dette samarbeidet bidrar til at flere og større prosjekter kan realiseres. Etter dialog mellom kompetansefondet og sparebankstiftelsen har styrene vedtatt å dele en rekke av tilsagnene i to like deler. Den samlede støtten til flere av de nye prosjektene vil dermed bli det dobbelte av det som fremgår av tabellen under.

Klikk for å se tildelinger i 2018.

Utlysning av midler 2017

Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond har bestemt at det er grunnlag for utdeling av inntil 10 mill. kroner vinteren 2018. Av dette avsettes inntil 4,3 mill. kroner til oppfølging av igangsatte prosjekter. Til nye prosjekter avsettes om lag 5,7 mill. kroner.

Søknadsfristen er 16. oktober 2017.

Midler ønskes tildelt til prosjekter som benytter kunnskapsbasert kompetanse for å kunne bidra til gode levekår i Aust-Agder.

Kompetansefondets formål er å bidra til økt kompetanse og nyskapingsevne i Aust-Agder og til sikring og etablering av arbeidsplasser og gode levekår, herunder bidra til å styrke og videreutvikle Universitetet i Agder. Fondet søker denne gang prosjekter som kan bidra til gode levekår, for eksempel gjennom å øke deltagelsen i arbeidslivet. I denne forbindelse inkluderer levekårsbegrepet bl.a.:

  • God tilgang til arbeid og utdanningsmuligheter.
  • Sosial sikkerhet og videreutvikling av helse- og omsorgstjenester mv.
  • Økt trygghet og redusert kriminalitet.
  • Lavt konfliktnivå mellom generasjoner, religiøse samfunn og etniske grupper.
  • God tilgang til natur og friluftsområder.
  • God tilgang til fritidsaktiviteter og kulturtilbud.

Ettersom deltagelse i arbeidslivet har vesentlig betydning for livskvalitet og levekår kan det være særlig aktuelt å koble disse temaene med hverandre.

I henhold til vedtektene kan tilskudd gis til offentlige eller private forskningsinstitusjoner, utdanningsinstitusjoner på nivå over videregående skole, kommuner og offentlige og private foretak. Enkeltpersoner kan søke under forutsetning av at det blir etablert en organisasjon hvis søknaden blir imøtekommet. Søkere må ha bosteds-/forretningsadresse eller aktivitet i Aust-Agder.

Prosjekter som mottar støtte skal utvikle kunnskap og kompetanse på nivå over videregående skole. Kompetansen skal ha påvisbar nytte enten for institusjonens egen utvikling, lokalt næringsliv eller lokalforvaltningen.

Tilskuddene skal gis til målrettede tiltak og være tidsavgrenset. Det kan ikke gis tilskudd til en institusjons ordinære drift. Tilskuddene må tildeles innenfor rammene av statsstøtteregelverket. Det tas sikte på at styret behandler søknadene i løpet av februar 2018.

Det er utarbeidet et eget søknadsskjema som forutsettes utfylt av søkere. Søknadsskjema finnes på www.aaukf.no.

Spørsmål knyttet til utlysningen kan rettes til daglig leder John G. Bergh på telefon 900 11 693 og e-post john.g.bergh@austagderfk.no eller rådgiver Dag Ole Teigen på telefon 971 59 316 og e-post dag.ole.teigen@austagderfk.no.

Søknad sendes innen 16. oktober 2017.

Stiftelsen Aust-Agder utviklings- og kompetansefond ble opprettet 8. september 2003. Bak stiftelsen står fylkets 15 kommuner. Stiftelsens formål er å bidra til økt kompetanse og nyskapingsevne i Aust-Agder, samt sikre og etablere arbeidsplasser og gode levekår i regionen.

Aust-Agder fylkeskommune utgjør fondets sekretariat. Her finner du opplysninger om fondet, vedtekter, strategier, søknadsfrister og skjema.

Årsberetning 2017

Last ned PDF eller se den på issuu.com Les om Formål og bakgrunn Rådsforsamling, styre og administrasjon KriseSIM Refugee+ Egde Consulting og Continua Virksomheten Økonomi Revisors beretning

les mer

Årsberetning 2016

Last ned PDF eller se den på ISSUU Les om: Formål og bakgrunn Rådsforsamling, styre og administrasjon NYMO AS Envirotech Solutions Agderprosjektet Virksomheten Økonomi Revisors beretning

les mer